ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 21.04.                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    Х-ти Административен състав

На двадесет и първи април                                 две хиляди и девета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Д.

 

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:  С.Х.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д. 

административно дело номер 136 по  описа  за 2009 година.

На именното повикване в 11.50 часа се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - Кмет на Община Поморие, редовно призован, се представлява от адв. К., с пълномощно по делото.

 

         ПРОТЕСТИРАЩИЯТ - Окръжна прокуратура – гр. Бургас, редовно призована, се представлява от прокурор С.Х.

 

         ОСПОРВАЩИЯТ - Областен управител на област Бургас, редовно призован, се представлява юрисконсулт С., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ Общински съвет – гр. Поморие, редовно призован, се представлява от адв. Б., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Еко клима 11” ЕООД, редовно призована, се представлява от адв. Й., с пълномощно по делото.

 

По хода на делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на Кмета на Община Поморие, протест на Окръжна прокуратура Бургас и заповед на областен управител на област Бургас против решение № 410/23.01.2009 г. на Общински съвет Поморие, с което е потвърдено решение № 393/20.12.2008 г. на Общински съвет Поморие, с които Общински съвет Поморие е възложило на кмета на Община Поморие да сключи договор за отстъпено право на строеж върху УПИ І-5157 в кв. 249 по плана на гр. Поморие на площ РЗП 2200 кв. метра, разположен върху терен от 5307 кв. метра с „Еко Клима 11” ЕООД гр. Бургас при цена на правото на строеж от 251 982,50 лв. или 128 839 евро без ДДС, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от заинтересованата страна „Еко клима 11” ЕООД, с която се иска прекратяване на производството по делото като недопустимо.

 

АДВ. К.: Поддържам жалбата. Във връзка с постъпилата молба считам същата за неоснователна, тъй като след промяната на Закона за общинската собственост - чл.8 ал.11 законодателят сложи край на спора дали се обжалват, респективно оспорват актовете на общинските съвети за разпореждане с общинско имущество като разпореди, че тези актове подлежат на контрол по чл.45 от ЗМСМА. Кметът е от правните субекти, които имат активна процесуална легитимация да обжалват тези актове и поради това считам молбата за неоснователна и моля да бъде отхвърлена.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Поддържам заповедта на областен управител. По отношение на молбата на „Еко клима 11” ЕООД, поддържам изразеното становище от процесуалния представител на кмета на община Поморие. На Областен управител са дадени правомощия в чл.32, ал.2 от ЗА където е посочено, че той упражнява контрол по отношение на актовете на общинските съвети, като приложената разпоредба не е разграничила кои актове подлежат на обжалване, тоест имат се предвид всички. Процесното решение на общински съвет представлява властническо волеизявление на компетентен орган, тъй като той е част от един сложен състав, който включва както административноправни, така и гражданскоправни елементи. В този смисъл решението на общински съвет представлява административноправния елемент от този сложен състав и като такова, подлежи на контрол.

 

ПРОКУРОРЪТ:  Поддържам протеста на Окръжна прокуратура - Бургас с изложените в същия мотиви. По отношение молбата на заинтересованата страна с изразено в същата становище за недопустимост на настоящото съдебно производство намирам така изразеното становище за несъстоятелно, като изцяло подкрепям изразените становища на процесуалния представител на кмета на община Поморие, както и на процесуалния представител на областен управител относно обжалваемостта на решенията на общински съвет, с които се извършва разпореждане с общинско имущество, с което се оспорва този вид решение и е въведена правна норма с последните изменения на чл.8, ал.11 от ЗОС. Освен така изявеното становище посочвам, че съобразно ЗСВ и АПК прокуратурата има функции и задължения да следи за спазване на законността при постановяване на административните актове, като при осъществяване на тези си функции прокуратурата има право да оспорва по надлежен ред незаконосъобразните административни актове. Именно в изпълнение на тези си функции по чл.145, ал.5 от ЗСВ, както и на основание чл.147, ал.2 вр. чл.16, ал.1, т.1 от АПК, Бургаска окръжна прокуратура е оспорила решение № 410/23.01.2009 г. на Общински съвет Поморие.

 

АДВ. Б.: Аз считам, че жалбите и протеста въз основа на които е образуван процеса за процесуално допустими. Заедно с това обаче, което означава, че двете жалби и протеста са подадени в законния срок има процесуални основания, но считам, че те са неоснователни, затова оспорвам и трите.

 

АДВ. Й.: От името на моя доверител съм длъжен да поддържам съответно подадената молба относно недопустимостта на трите акта, като в случай, че отхвърлите искането за недопустимост и дадете ход на производството, моля да имате предвид, че считам, че и трите акта са изцяло неоснователни. С оглед изложените в тях мотиви и съображения за нарушение на материалния закон и за нарушение на материалните правила за издаваното на акта, в тази връзка моля да ми се даде възможност да представя доказателства и да направя други доказателствени искания.

 

Съдът по допустимостта на производството счита, че оспорването е процесуално допустимо, с оглед нормата на чл.8, ал.11 от ЗОС. Също така съгласно Тълкувателно решение № 5/10.12.2008г. на ВАС, решенията на общинските съвети за разпореждане с общинско имущество подлежат на оспорване, а съгласно чл.130, ал.2 от ЗСВ тълкувателните решения са задължителни за съда и той следва да се съобразява с тях.

Мотивиран от изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на заинтересованата страна „Еко Клима 11” ЕООД за оставяне без разглеждане на оспорванията и прекратяване на производството по делото.

Определението подлежи на обжалване с крайния акт.

 

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ПРИЕМА представените с жалбите и административна преписка писмени доказателства.

АДВ. К.: Моля да задължите ответната страна да представи Правилника за работа на общинския съвет, както и протоколите на комисиите от проведени заседания, касаещи процесното решение.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Нямам други доказателствени искания.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам доказателствени искания.

 

АДВ. Б.: Моля да бъде задължен кмета на община Поморие да представи официална скица и акт за общинска собственост за процесния имот с отразяване на последното предвиждане на плана.

 

                АДВ. Й.: Присъединявам се към исканията на адв.Б. в днешно съдебно заседание и във връзка с твърденията за неоснователност на съображенията и мотивите изложени в жалбата на кмета на общината, респективно протеста на прокуратурата и заповедта на областен управител Ви представям като доказателства протокол № 10/07.11.2008 г. на Комисията по териториално развитие, протокол № 15/13.11.2008 г. на Комисията по законност и обществен ред,  протокол № 7/10.11.2008 г. на Комисията по общинска собственост, удостоверение по §16 ал. 1 от ЗУТ установяващо търпимостта на сградите в процесния имот собственост на моя доверител, инвестиционна програма за развитие на социалния туризъм, договор от 15.05.2007 г. за продажба на търговско предприятие между „Венус-11-Г.И.” и „Еко Клима 11” ЕООД, удостоверение за открита процедура по категоризиране № 0174-Г/07.08.2008 г., договор за покупко-продажба на почивна станция от април 2004 г., всички предхождащи сесията, на която е взето първоначалното решение по решение 410/23.01.2009 г. Тези доказателства представям в подкрепа на твърденията, опровергаващи изложеното в трите акта, че липсва предварително разглеждане на въпроса в комисиите за работа на общинския съвет и от които е видно, че комисиите са изразили становище по направеното искане. Същевременно, представям и договор № 75 за отдаване под наем на терен общинска собственост от ОП „Стопанисване и поддържане на общински пазари и тържища” гр. Поморие, сключен с моя доверител на 07.08.2005 г. относно ползването на общинския терен. Всички тези писмени доказателства доказват от една страна вещните права на моя доверител и представляваното от него дружество по отношение на сградите, находящи се в терена, включително и с проследяване историята на придобиването им, като в тази връзка доказват и чрез удостоверението за търпимост и тяхната законосъобразност като статут и респективно доказват правния му интерес за направеното съответно искане, което е мотивирало общинския съвет да вземе оспорваните в настоящото съдебно производство решения. С тях и опровергаваме твърденията в трите акта на прокуратура, община и областен управител относно липсата на законност на строителството, спазването на процедурата за разглеждане и внасяне на съответното искане в общински съвет, което го е мотивирало за неговото решение, а в допълнение ще Ви моля присъединявайки се към искането на адв.Балджиева да задължите кмета на община Поморие да представи актуална скица, индивидуализиращ съответно имота, както и акт за общинска собственост, като в тази връзка бъдат направени съответните искания за отразяванията по действащия ПУП и въобще дали има такъв. След представянето им и респективно запознаването им с тях, моля да имате предвид евентуални доказателствени искания свързани с експертиза по делото относно предвижданията на ПУП и изготвянето на оценката.

 

         АДВ. К.: Не възразявам по отношение на направените искания. Ще бъде представена скица и акт за общинска собственост относно имота. Към настоящият момент нямам искания по доказателствата. Считам, че представените доказателства следва да бъдат приети. Считам, че част от тях са неотносими.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Да бъдат приети представените доказателства. По отношение на представените протоколи видно от тях комисиите са установили, че преписката не е окомплектована и че е необходимо да бъде направено заснемане. Едната комисия е оставила обсъждането за следваща сесия. Не е имало приемане от съответните комисии. Придържам се към казаното от процесуалния представител на кмета на община Поморие. Видно е, че обекта няма траен градоустройствен статут, а единствено е търпим по §16, ал. 1 от ЗУТ, за което е представено удостоверение. Считам представения договор за неотносим. Това не доказва собствеността на жалбоподателят. Договорът за продажба на ТД е неотносим.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се приемат представените доказателства, като становище по тях ще взема след приключване събирането на доказателствата по съществото на спора. По направеното искане за представяне на административната преписка в цялост намирам искането за основателно. Не се противопоставям на искането за представяне на актуална скица.

 

         Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ПРИЕМА представените писмени доказателства.

 

ЗАДЪЛЖАВА Кмета на община Поморие в 7-дневен срок от днешно съдебно заседание да представи заверено копие на акта за общинска собственост, касаеща процесния имот и скица на имота, с отразени предвиждания по ПУП.

ЗАДЪЛЖАВА Общински съвет Поморие в 7-дневен срок от днешно съдебно заседание да представи цялата административна преписка по приемане на решение № 393/29.12.2008 г., прието повторно с решение № 410/23.02.2009г., включително и всички протоколи от заседания на комисиите, разгледали преписката, както и Правилника за дейността на общински съвет Поморие.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 16.06.2009 г. – 12.00 ч., за която дата и час страните да се считат за редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12,10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: