ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 05.07.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На пети юли                                                   две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1368  по описа за 2017 година

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.И.П.-редовно и своевременно призован, не се явява,  изпраща процесуален  представител адв.Д.С., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

           ЗА ОТВЕТНИКА ЗАМЕСТНИК КМЕТ ПО „СТРОИТЕЛСТВО, ИНВЕСТИЦИИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ ПРИ ОБЩИНА БУРГАС редовно и своевременно призован  се явява процесуален представител ю.к. Г., с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.С.: Да се даде ход на делото.

Ю.К. Г. : Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството по делото е образувано по жалба от А.И.П. с адрес: *** и съдебен адрес:***,Адвокатско дружество „Костов, С. и КО“ против Заповед №1024/28.04.2017 година на Заместник кмет по „СИРР“ при Община Бургас, с която заповед е наредено премахването на строеж „Триетажна масивна пристройка към съществуваща триетажна масивна жилищна сграда с идентификатор 07079.830.71.1 по КК на град Бургас, находяща се в УПИ ІІ, кв.15 по плана на кв.“Крайморие“, град Бургас с административен адрес:ул.“Вълнолом“№31, кв.Крайморие, град Бургас.

Указва на страните следната доказателствена  тежест: В тежест на административния орган да установи наличие на предпоставките за издаване на оспорения административен акт, както и провеждане на производството при съблюдаване на предвидените процесуални привила, в степен недопускаща извършването на на съществени процесуални нарушения, ограничаващи правото на защита на жалбоподателя.

В тежест на всяка една от страните е да установи и тези позитивни факти и обстоятелства, от които същата черпи права.

                Съдът докладва, че с входящ № 6890/05.07.2017 година по делото е постъпила молба от адв.Д.С., процесуален представител на жалбоподателя по делото А.П., с която прави искане по доказателствата, касаещи разпит на свидетел.Искано е също така, да бъде представена в цялост административната преписка, тъй като не е представена в пълнота  и е депозирано искане за допускане на съдебно-техническа експертиза,  която при необходимост  да бъде онагледена и със скица.

Докладва постъпилата административна преписка.

АДВ.С.- Поддържам жалбата и молбата  и моля за уважаването й .Моля да определите депозита за съдебно-техническа експертиза.

Ю.К.Г.- Оспорвам жалбата.Да се приеме преписката, която е представена.Представям изменението на одобрения застроителен и регулационен план, заповед №1352/28.11.1989 година и комбинирана скица по действащ ПУП-ПРЗ №309/05.07.2017 година. Същите ги има копирани и в констативния акт. По искането на процесуалният представител на жалбоподателя по отношение на разпита на свидетел се противопоставям, тъй като това вече е установено с влязло в сила решение по административно дело 2152/2014 година. Не е спорна годината на извършване на строежа, тъй като жалбоподателят сам твърди годината, в която е извършено строителството.Моля да не се допускат въпросите към вещото лице, които се отнасят до тези факти. Ние не оспорваме годината, цялата постройка/пристройка е  извършена през 1995 година.

АДВ.С.-Ние твърдим, че сградата е извършена заедно със стълбищата. Ако не се оспорва, че стълбището е изградено със сградата, това обстоятелство няма да го доказваме. Поддържам искането за установяване на обстоятелствата, не случайно искаме и експертиза  и свидетел. Вещото лице да  каже дали сградата е изпълнена без стълбище или със стълбище.Ние няма как да стигнем до втория или третия  етаж, ако няма стълбище.Не възразяваме да се приеме за безспорно, че годината е 1995 година, но дали стълбището е изградено едновременно  или не. В заповедта пише, че стълбището  е правено в последствие.

Съдът като взе предвид доказателствените искания на двете страни и становищата им намира, че по въпроса за допускане разпита на свидетели същия ще се произнесе преди следващото по делото заседание след прилагане по настоящето дело на административно дело №2152/ 2014 година на VІ-ти състав на Административен съд град Бургас, от което да установи  налице ли са идентични обстоятелства, които с влязлото в сила решение вече са станали задължителни за двете страни.

За обстоятелството дали  спорния строеж е извършван едновременно с  основаната сграда в парцела, съдебния състав намира за необходимо да допусне поисканата съдебно-техническа експертиза, както и разпита на един свидетел, при условията на довеждане. Воден от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза вещото лице, по която да отговори на поставените от адв.Д.С. въпроси след внасяне на депозит в размер на 400.00/четиристотин/ лева от страна на жалбоподателя в 10 дневен срок от днес.

НАЗНАЧАВА за вещо лице З.Ч.А., която да бъде уведомена за поставените задачи след внасяне на депозита.

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел, при условията на довеждане едно лице, водено от  жалбоподателя в следващото  съдебно заседание за обстоятелства, които са  свързани с начина на изграждане на спорния строеж.

Приема представената административна преписка, както и писмените доказателства, представени от ответната страна в днешното съдебно заседание.

 Да бъде  изискано и приложено по настоящето дело административно  дело №2152/14 година по описа на Административен съд град Бургас.

Съдът като взе пердвид, че делото не  е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна, намира че  събирането  на доказателства не  следва да бъде приключвано, поради което

 

  О П Р Е Д Е Л И:

 

          НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 27.09.2017 година от 13:00 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

 

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание

Заседанието приключи в 14:20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: