ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 27.09.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и седми септември                  две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И. Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1368  по описа за 2017 година

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.И.П.-редовно уведомен, не се явява,  изпраща процесуален  представител адв.Д.С., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

           ЗА ОТВЕТНИКА ЗАМЕСТНИК КМЕТ ПО „СТРОИТЕЛСТВО, ИНВЕСТИЦИИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ ПРИ ОБЩИНА БУРГАС редовно уведомен, изпраща процесуален представител ю.к. Г., с представено пълномощно по делото.

Явява се вещото лице З.Ч.А..

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.С.: Да се даде ход на делото.

Ю.К. Г. : Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано с вх.№ 9803/18.09.2017 година  т.е. в законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

Съдът докладва, че по делото е постъпило изисканото административно дело 2152/2014 година по описа на Административен съд град Бургас.

 

АДВ.С. – Водим допуснатия свидетел при условията на довеждане- Б.Й..

Съдът снема самоличността на явилия се свидетел, както следва:

Б.С.Й.- Роден на *** година, ЕГН **********, българин, български гражданин, неосъждан,без родство или особени отношения със страните по делото.

Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

Свидетелят Й. отведен от съдебната зала.

 

СТРАНИТЕ- Да се пристъпи към  изслушване на експертизата.

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице по изготвената съдебно-техническа експертиза, като СНЕМА самоличност на вещото лице, както следва:

З.Ч.А.- На 75 години, българка, български гражданин, неосъждана, строителен инж.,без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

                ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

          ВЪПРОС НА АДВ.С.- Да разбирам ли, че от техническа гледна точка това стълбище не е пристроявано, а е изграждано едновременно със сградата.За пристрояване или отклонение от проекта говорим?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. - Не намесваме проекти, сградата е както изглежда сега, от сутерена до последния етаж няма следи от пристрояване.От конструктивна гледна точка са изграждани едновременно.

ВЪПРОС НА АДВ.С.- Премахването на това стълбище предполага ли преди това изграждане на друго стълбище, за да има функционална връзка  между етажите?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.- В така изградената сграда няма друго стълбище за достъп към сутерена,  втория и третия етаж.Само първият етаж има вход от към двора и премахването му ще доведе до необходимост от  изграждане на друго в основаната сграда, но разпределението на помещенията на отделните етажи на този етап не позволяват изграждане на вътрешно стълбщие т.к. ще бъде нарушена тяхната функционална връзка.Ще трябва да има проектиране.

Ю.К.Г.- Искам да представям доказателства: Това  е проекта за сградата, който е одорбен и издадено разрешението за строеж.Виза за проектиране, разрешение за строеж №3/21.01.1991 година и одобрените проекти за двуетажна, двуфамилна сграда на калкан.

           АДВ.С.- Ние ги нямаме тези проекти. Ние сме закупили сградата в груб строеж и само сме я довършили.В последствие областен управител  продава и терена.

Ю.К.Г. - Тези проекти са одобрени така, че да има вътрешно стълбище.Вашият доверител е изградил сградата  без да се спазват проектите.

АДВ.С.- Не възразявам да се приемат,  но моля да ми се даде възможност да се запозная с тях. Касаят друг инвеститор,който е  предходен собственик.Ние не разполагаме с тях.

Ю.К.Г. – Моля, да покажем проектите на вещото лице.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. - Аз съм запозната, това е проекта, който  го има към досието. Към настоящият момент основната сграда не е изпълнена  по проект и затова няма вътрешно стълбище.В момента тази сграда не е   двуфамилна.Може би има някаво препроектиране, но не и по този, който има одобрен в общината. Няма издадено  друго разрешение  за строеж за тази сграда. Няма разрешение за ползване.

ВЪПРОС НА Ю.К.Г.-Намерихте ли проекти за тази допълнителна пристройка?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Жалбоподателят не ми представи никакъв проект.Аз не смятам, че е пристройка, тъй като гледайки конструкцията всички конструктивни елементи говорят за сграда, изпълнена по друг проект, но това не е пристройка.

ВЪПРОС НА Ю.К.Г.-При основен ремонт може да изглежда като част от нея, но всъщност да не е?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Най-ясно си личи в самия сутерен.Западният зид изобщо не е изпъленен като краен зид. На мястото на западния зид има колони с греди- компактна конструкция.

АДВ.С. - Не става въпрос за пристройка.В молбата вх.№6207 16.06.2017 г. изрично сме заявили, че  жилищната сграда е изграждана през 1992-1995 година.Доверителят ми закупува  през 1995 г. жилищната сграда, която тогава е била изпълнена в груб строеж.Реално погледната той е закупил сега съществуваща сграда в груб строеж.

Ю.К.Г. -Този строеж е извършен от него.Той самият го е заявил.По проекти етажите са три, като третия е с намалена височина.Основната стена е изпълнена по друг начин. Възможно ли е тази допълнителна част да е изградена само в нивото на сутерена и след това завършвана?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. - Няма как да се разбере. В основаната сграда не се вижда да е премахвано вътрешно стълбище.

СТРАНИТЕ - Нямаме повече въпроси към вещото лице.

Съдът като изслуша становищата на страните и вещото лице и по доказателствата,

                              О П Р Е Д Е Л И :

 ПРИЕМА заключението на вещото лице З.Ч.А., като на същото да бъде изплатено възнаграждане съобразно представената справка- декларация в размер на 400.00 /четиристотин/ лева,  от внесения  по делото депозит.

ПРИЛАГА  по делото  постъпилото административно дело 2152/2014 година по описа на Административен съд град Бургас.

Съдът въведе в съдебната зала и пристъпи към разпита на   водения в днешното съдебно заседание свидетел.

ВЪПРОС НА АДВ.С.-Г-н Й., познавате ли къщата?

СВИДЕТЕЛЯТ Й. – Да, тъй като  бях нает от жалбоподателя. Нае мен да наблюдавам процеса на строителство и съм бил там в продължение на две години – 1993и 1994. През  1995 година беше готова на груб строеж и той я купи.Стълбището по основния проект беше вътре,  но в основите се препроектира и излезе отвън.Тази стълбищна клетка е земетръсна шайба и крепи цялата сграда и ако бъде съборена ще се наруши конструцията.Не е правено допълнително, защото сега щеше да се отцепи и да има фуга.Всичко конструктивно е свързано заедно.Аз съм с техническо  образование и помня, че имаше друг проект. По проект сме работили без проект не може.

ВЪПРОС НА Ю.К.Г.-Показаха ли Ви разрешение за строеж и проекти?

СВИДЕТЕЛЯТ Й. - Сградата е изпълнена на база допълнителен проект,  със  стълбището отвън и сградата е изпълнено по този допълнителен работен проект.Изпълнявал съм сградата според работния проекти.Аз бях инвеститорски контрол.

Поради изчерпване на въпросите към свидетеля съдът го освободи от съдебната зала.

АДВ.С.- Моля  да се запозная  с  доказателствата,които се представиха в днешното съдебно заседание от ответния орган и да изразя становище по тях.Няма да соча други доказателства към настоящия момент.

Съдът по така представените в днешното съдебно заседание  доказатества счита, че следва да предоставя възможност на адв. С. за становище, поради което

                              О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕДОСТАВЯ десет дневен срок на адв.С. за становище по представените доказателства.

Съдът като взе предвид, че делото не  е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна, намира че  събирането  на доказателства не  следва да бъде приключвано, поради което

 

  О П Р Е Д Е Л И:

 

          НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 11.10.2017 година от 14:45 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание

Заседанието приключи в 13:28 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: