ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 21.11.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и първи ноември               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 1368 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Областен управител на област Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Ж., с представено по делото пълномощно. 

За ОТВЕТНИКА по жалбата - Общински съвет гр. Несебър, редовно уведомен, се явява адв. К., с представено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Община Несебър, редовно уведомена, не изпращат представител.

За Окръжна прокуратура се явява прокурор Стоянова.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Да се даде ход на делото.

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявлението на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по оспорване от Областен управител на Решение № 809 на Общински съвет Несебър, по т.37 от дневния ред на заседание, проведено на 25.04.2014 година и отразено в протокол №41, в частта му по т.3. 

Към настоящото дело е приложено административно дело № 2137/2012г. на Административен съд - Бургас. След указание на съда, ответникът представи цялата преписка, по която е издаден оспореният акт.

 

АДВ. К.: Представям и моля да приемете решение № 960 на Общински съвет – Несебър, с което е оттеглен оспореният административен акт, както и протокол-предложение от В.Б. – зам. кмет на Община Несебър,  с което е гласувано процесното решение, поради което моля на основание чл. 159, ал. 1, т. 3 от ГПК да прекратите производството по делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Във връзка с изискването на чл. 156, ал. 3 от АПК предвид направеното оттегляне на административния акт, изразявам лично съгласие за прекратяване на настоящото производство.

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам направените изявления на прекратяване на настоящото производство с оглед липсата на оспорване решението на Общински съвет – Несебър.

 

Съдът, предвид представеното в днешно съдебно заседание Решение № 960 на Общински съвет - Несебър по Протокол № 27/20.11.2014 г. по т. 6 от дневния ред, което на основание чл. 156, ал. 1 от АПК е оттеглено с Решение № 809, обективирано в Протокол № 23/02.06.2014 г. и предвид изразеното съгласие на представителя на оспорващия на основание чл. 156, ал. 2 от АПК намери, че следва да се приеме направеното оттегляне на оспореното в настоящото производство решение и на основание чл. 159, т. 3 от АПК, да се прекрати производството по делото.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА направеното оттегляне на оспорвания в настоящото производство административен акт.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1368 по описа за 2014 г.

Определението може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или протест, в 7-дневен срок считано от днес за присъстващите в днешно съдебно заседание, а за останалите, в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,38 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: