ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 10.10.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На десети октомври                               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор: ТОНИ ПЕТРОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 1368 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 9:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Областен управител на област Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Ж., с представено от днес пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по жалбата - Общински съвет гр. Несебър, редовно уведомен, не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура се явява прокурор Петрова.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото и моля да конституирате прокуратурата на основание чл. 16, ал. 1 от АПК като страна по образувано вече производство, с оглед защита на обществени интереси.

 

С оглед изявлението на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Производството е образувано по оспорване от областен управител на Решение № 809 на Общински съвет Несебър, по т.37 от дневния ред на заседание, проведено на 25.04.2014 година и отразено в протокол №41, в частта му по т.3.

Към делото е приложена административната преписка по която е издадено оспореното решение. Съдът изиска за прилагане към настоящото дело на административно дело № 2137/2012г. на Административен съд - Бургас.

Постъпила е молба адв. Светла Каменова като пълномощник на председателя на общински съвет Несебър, с която е поискано Община Несебър да бъде конституирана в производството като заинтересована страна.

 

Съдът по отношение на искането на Окръжна прокуратура - Бургас, намира същото за основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА Окръжна прокуратура - Бургас като страна в процеса.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Считам, че не са налице пречки да встъпи като страна в процеса Община Несебър.

ПРОКУРОРЪТ: Предвид запознаване със съдържанието на молбата постъпила по административното дело с искане за конституиране на Община Несебър като заинтересована страна, считам същото за основателно и моля същата да бъде конституирана.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Моля да се изиска от Общински съвет - Несебър да се представи пълната административна преписка по издаване на административния акт.

 

Съдът с оглед направеното искане за конституиране на Община Несебър като заинтересована страна в процеса намери, че същото следва да бъде уважено.

По отношение на искането да се задължи ответника да представи пълната преписка по издаване на оспорения административен акт намери, че и това искане следва да бъде уважено, предвид което

 

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА Община Несебър като заинтересована страна в настоящия процес. Същата да бъде призована за следващо съдебно заседание.

ЗАДЪЛЖАВА ответника - Общински съвет – Несебър, в 7-дневен срок да представи пълната преписка по издаване на оспореното Решение № 809.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 21.11.2014 г. – 10,30 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 09,20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: