Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1518        Година 25.07.2018        Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-БУРГАС, ХVІ-ти състав, на пети юли две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина РАДИКОВА

                                                          ЧЛЕНОВЕ: 1.Павлина СТОЙЧЕВА

                                                                                               2.Даниела ДРАГНЕВА

 

Секретаря: Й.Б.

Прокурор: Тиха Стоянова

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 1367 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от Районно управление Карнобат при ОД на МВР гр.Бургас против решение № 34 от 06.03.2018г., постановено по н.а.х.д. № 484 по описа за 2017г. на Районен съд Карнобат. Не споделя изводите на съда, с които е отменено наказателното постановление и прави искане да се постанови решение, с което да отмени изцяло оспореното решението. Представя писмени доказателства.

Ответникът – Ц.Л.Ц. с ЕГН ********** ***, редовно уведомен, не изразява становище по касационната жалба.

Прокурорът от Окръжна прокуратура Бургас дава становище за неоснователност на жалбата и оставяне в сила на съдебния акт.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е основателна.

С обжалваното решение Районен съд Карнобат е отменил наказателно постановление № 17-0282-000642/11.09.2017г. издадено от началник на РУ Карнобат, с което за нарушение  чл.23, ал.1 от ЗДвП и на основание чл. 179, ал.2 от ЗДвП на касатора е наложено административно наказание “глоба” в размер на 200 лева. За да постанови решението си, съдът е приел, че съставомерността на деянието, за което е ангажирана отговорността на санкционираното лице не е установена по безспорен начин. Прието е, че от събраните по делото доказателства не се установява поведението на предностоящия автомобил и механизма на настъпване на ПТП, с оглед на което е отменено наказателното постановление.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Възраженията на касатора са основателни.

Неправилно първоинстанционният съд е отменил оспореното пред него наказателно постановление, като изводите за неправомерно ангажиране отговорността на ответника по касация не се споделят от настоящия съдебен състав.

На Ц.Л.Ц., в качеството му на водач на МПС, е съставен АУАН за това, че на 16.08.2017г., около 16.50ч., на автомагистрала „Тракия“ А – 1 км.330+500м., управлявайки лек автомобил марка „Мазда 626“ с рег.№ СВ6926ВР, не е спазил дистанция с движещият се пред него лек автомобил марка „Рено Трафик“ с рег.№ ВС1356ВХ, вследствие на което е допуснал ПТП с материални щети и по двата автомобила.

Неправилно първоинстанционния съд е приел, че съставомерността на деянието, за което е ангажирана отговорността на санкционираното лице не е установена по безспорен начин.

Съгласно чл.23, ал.1 от ЗДвП, водачът на пътно превозно средство е длъжен да се движи на такова разстояние от движещото се пред него друго превозно средство, че да може да избегне удряне в него, когато то намали скоростта или спре рязко.

Съгласно чл.179, ал.2 от ЗДвП, който поради движение с несъобразена скорост, неспазване на дистанция или нарушение по ал.1 причини пътнотранспортно произшествие, се наказва с глоба в размер на 200 лв., ако деянието не съставлява престъпление.

В случая, санкционираното лице не е изпълнило задължението си по чл.23, ал.1 от ЗДвП, като не е спазило необходимата дистанция между управлявания от него автомобил и движещото се отпред МПС, така че да успее да избегне удряне в него, когато то намали скоростта или спре рязко. Ирелевантна по отношение на съставомерността на констатираното нарушение е причината, наложила намаляване скоростта или спиране на автомобила, движещ се отпред. В този смисъл, не могат да бъдат споделени доводите на съда, че наказващия орган не е изследвал поведението на предностоящия автомобил. Законодателят изрично е вменил на водачите на МПС при управление на автомобила да избират дистанцията така, че да имат възможност да реагират своевременно именно, когато автомобилът, движещ се пред тях спре рязко или намали скоростта.

В нормата на § 6, т.30 от ДР на ЗДвП е дадено легално определение на понятието „Пътнотранспортно произшествие“ - събитие, възникнало в процеса на движението на пътно превозно средство и предизвикало нараняване или смърт на хора, повреда на пътно превозно средство, път, пътно съоръжение, товар или други материални щети. Ц.Ц., като не е спазил необходимата дистанция между управлявания от него автомобил и движещото се отпред МПС, е причинил пътнотранспортно произшествие, по смисъла на дадената от законодателя легална дефиниция, тъй като по двата автомобила е имало  нанесени материални щети, поради което правилно е бил санкциониран на посоченото правно основание.

Като е стигнал до изводи различни от изложените първоинстанционният съд е постановил неправилно решение, което следва да бъде отменено и вместо него да бъде постановено друго, с което да се отмени издаденото наказателно постановление.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, ХVІ-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ решение № 34 от 06.03.2018г., постановено по н.а.х.д. № 484 по описа за 2017г. на Районен съд Карнобат и вместо него постановява:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 17-0282-000642 издадено на 11.09.2017г. от началник на Районно управление Карнобат към ОД на МВР гр.Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

 

                                                           2.