ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 05.10.                                                                  град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІV-ти административен състав

На пети октомври                                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

Административно дело номер 1367 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:42 часа се явиха:

 

                Протестиращата страна Окръжна прокуратура гр. Бургас, редовно призована, се представлява от прокурор Стоянова.

          Ответникът Общински съвет Созопол, редовно призован, не изпраща представител.

         

По хода на делото:

 

          ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Съдът докладва постъпило писмо от председателя на Общински съвет Созопол, в което е посочено, че Решение № 781/30.06.2017 г. на Общински съвет Созопол, с което е отменен  протестираната Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства на територията на град Созопол, е влязло в законна сила. 

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля да се приемат представените писмени доказателства от Общински съвет Созопол. Моля да оставите протеста на Окръжна прокуратура гр. Бургас без разглеждане и прекратите административното производство с оглед на факта, че с Решение № 781/30.06.2017 г. Общински съвет Созопол е отменил оспорената Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства на територията на град Созопол. Моля да присъдите на Окръжна прокуратура гр. Бургас направените по делото разноски за публикуване на оспорването в ДВ.

 

Съдът, с оглед представените  по делото доказателства намира, че протестът на Окръжна прокуратура гр. Бургас следва да бъде оставен без разглеждане,  поради отпаднал правен интерес от оспорване на Наредбата за платено паркиране на моторни превозни средства на територията на град Созопол. Като основателно следва да бъде уважено искането за присъждане на разноски съгласно хипотезата на чл.143, ал. 2 апк.

По изложените съображения и на основание чл. 228 апк във вр. с чл. 159, т. 4 и чл. 143, ал. 2 апк, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

Оставя без разглеждане протест на Окръжна прокуратура гр. Бургас против Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства на територията на град Созопол.

прекратява производството по административно дело № 1367/2017 г. по описа на Административен съд гр. Бургас.

 осъжда Общински съвет Созопол да заплати на Окръжна прокуратура гр. Бургас сума в размер на 20,00 лв., представляващи разноски по делото.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание за Окръжна прокуратура гр. Бургас и от получаване на съобщението - за неявилата се страна.

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                 ЧЛЕНОВЕ 1:

 

                                                                                    2:

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,46 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: