Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер 1404                 13 юли 2018 година                град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, осми състав, в открито заседание на четвърти юли, две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                              

                                                                                   Съдия : Златина Бъчварова

                                                                       

Секретар Б.Ч.

като разгледа административно дело  номер 1366  по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на  чл.73, ал.4 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ във връзка с чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по жалба на община Карнобат с ЕИК по Булстат 000057026, гр.Карнобат, бул. „България“ №12, представлявана от кмета Г.И.Д.против решение №02-36-438 от 08.05.2018 г. на заместник министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на управляващия орган/УО/ на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. /ОПРР/, с което, за установени нередности по сигнал, рег.№271, на общината, в качеството й на бенефициер, е наложена финансова корекция, представляваща 5% от допустимите разходи по договор № BG16RFOP001-2.001-0141-C01-S-01 от 12.07.2017 г. с изпълнител Обединение „** **“ на стойност 301 568.96 лева без ДДС и по договор № BG16RFOP001-2.001-0141-C01-S-02 от 27.07.2017 г. с изпълнител „*****ЕООД, по обособена позиция №2 на стойност 102 726.35 лева без ДДС с подизпълнител „***“ЕООД и по обособена позиция №3 на стойност 150 339.72 лева без ДДС с подизпълнител-„**“ ЕООД или изчислената корекция е в размер на 33 278.10 лева с ДДС.

Жалбоподателят, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител  поддържа сезиращата съда жалба и твърди, че решението на управляващия орган на оперативната програма е неправилно и незаконосъобразно. Счита, че не са били налице основания за налагане на финансова корекция. Излага подробни съображения. Иска да се отмени решението. Не ангажира доказателства. Не претендира разноски. Представени са писмени бележки.

Ответникът по жалбата-зам.министър на регионалното развитие и благоустройство и ръководител на управляващия орган на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата. Счита същата за неоснователна. Иска да се отхвърли. Представя административната преписка по издаване на решението. Не ангажира допълнителни доказателства. Претендира разноски. 

Административен съд Бургас, като взе предвид доводите на страните, съобрази събраните по делото доказателства и закона, намира за установено следното:

Жалбата е подадена в срока по чл.149, ал.1 АПК, от лице, което има правен интерес от оспорването, съдържа необходимите форма и реквизити, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

По делото няма спор по фактите, които се установяват от представената административна преписка, както следва:

На 12.10.2016 година между Министерство на регионалното развитие и благоустройството-управляващ орган на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г./ОПРР/ и община Карнобат като бенефициер, във връзка с постъпило проектно предложение ИСУН №BG16RFOP001-2.001-0141 „Повишаване на енергийната ефективност на публични общински сгради от образователната инфраструктура в гр.Карнобат и одобрено на 06.10.2016 г. от ръководителя на УО на ОПРР 2014-2020 г., е сключен административен договор №РД-02-37-183 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата/100 %/ в максимален размер до 741 048.54 лева/л.15-34 от делото/.

С решение №РД-16 от 11.01.2017 г. община Карнобат като възложител е открила процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет- инженеринг- изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работен проект и изпълнение на СМР, съгласно одобрени работни проекти, включително упражняване на авторски надзор на публични общински сгради от образователната инфраструктура на гр.Карнобат, във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0141 „Повишаване на енергийната ефективност на публични общински сгради от образователната инфраструктура на град Карнобат“ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., приоритетна ос 2 „Подкрепа на енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“ по три обособени позиции. Предметът на поръчката включва- изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работен проект; извършване на СМР, съгласно одобрени работни проекти; упражняване на авторски надзор; и осигуряване на необходимите съгласувателни и разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство и е с прогнозна стойност 574 458.98 лева без ДДС/л.145 и 146 от делото/. Решението е изпратено за публикуване в Официалния вестник на ЕС на 11.01.2017 г. и е заведено в преписка под № 00190-2017-0001/л.147-153 от делото/. От раздел ІІ.2 в обявлението е видно, че поръчката включва три обособени позиции, а именно: обновяване и внедряване на енергоспестяващи мерки в ОУ „П.Р.Славейков“, гр.Карнобат с прогнозна стойност 306 546.23 лева без ДДС; обновяване и внедряване на енергоспестяващи мерки в ЦДГ „Яна Лъскова“, гр.Карнобат с прогнозна стойност 113 730.27 лева без ДДС и обновяване и внедряване на енергоспестяващи мерки в спомагателна сграда към ОУ „Христо Смирненски“, гр.Карнобат с прогнозна стойност 154 182.48 лева без ДДС.

На 12.07.2017 г. между община Карнобат като възложител и Обединение „** **“-изпълнител е сключен договор №  BG16RFOP001-2.001-0141-C01-S-01, съобразно който обединението  приема да изпълни, срещу възнаграждение, обществена поръчка с предмет „Инженеринг- изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работен проект и изпълнение на СМР, съгласно одобрени работни проекти, включително упражняване на авторски надзор на публични общински сгради от образователната инфраструктура на гр.Карнобат, във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0141 „Повишаване на енергийната ефективност на публични общински сгради от образователната инфраструктура на град Карнобат“ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по обособена позиция №1. Стойността на договора е  в размер на 301 568.96 лева без ДДС /л.154-164 от делото/.

На 27.07.2017 г. между община Карнобат като възложител и „******“ЕООД -изпълнител е сключен договор №  BG16RFOP001-2.001-0141-C01-S-02, съобразно който дружеството приема да изпълни, срещу възнаграждение, обществена поръчка с посочения вече предмет, но по обособени позиции №2 и 3 със стойност по обособена позиция № 2 - 102 726.35 лева без ДДС и по обособена позиция № 3 - 150 339.72 лева без ДДС /л.165-178 от делото/.

На 27.07.2017 г. е сключен договор за подизпълнение между „******“ЕООД като възложител и „******“ЕООД като изпълнител, според който изпълнителят следва да извърши проектиране и авторски надзор по обществената поръчка, по обособена позиция №2 „Обновяване и внедряване на енергоспестяващи мерки в ЦДГ „Яна Лъскова“, гр.Карнобат/л.179-181 от делото/.

На 27.07.2017 г. е сключен договор за подизпълнение между „******“ЕООД като възложител и „**“ЕООД като изпълнител, според който изпълнителят следва да извърши проектиране и авторски надзор по обществената поръчка, по обособена позиция №3 „Обновяване и внедряване на енергоспестяващи мерки в спомагателна сграда към ОУ „Христо Смирненски“, гр.Карнобат/л.176-178 от делото/.

По повод подаден сигнал за нередност №271 ръководителя на УО на ОПРР е информиран за извършената проверка и е направено предложение да стартира процедура по чл.73 ЗУСЕСИФ като се наложи финансова корекция в размер на 5% от стойността на допустимите разходи по засегнатите от нарушенията сключени договори № BG16RFOP001-2.001-0141-С01-S-01 от 12.07.2017 г. с изпълнител Обединение „** **“  на стойност 301 568.96 лева без ДДС за обособена позиция №1 и № BG16RFOP001-2.001-0141-С01-S-02 от 27.07.2017 г. с изпълнител „******“ЕООД и подизпълнител по обособена позиция №2 на стойност 102 726.35 лева без ДДС-„******“ЕООД и подизпълнител по обособена позиция №3 на стойност 150 339.72 лева без ДДС-„**“ЕООД /вж. докладна записка, л.119-126 от делото/.

С писмо, изх.№99-00-6-187/2/ от 14.03.2018 г. кметът на община Карнобат е уведомен са становището на УО на ОПРР по повод постъпилия сигнал за нередност №271и че стартира процедура по чл.73 ЗУСЕСИФ за констатираните нарушения, посочени в т.ІІ.2 от писмото/л.95-105 от делото/. Последното е получено от общината на 19.03.2018 г./л.106 от делото/.

В срока по чл.73, ал.2 ЗУСЕСИФ е постъпило възражение, вх.№99-10-6-187/5/ от 30.03.2018 г., в което се сочи, че община Карнобат не е извършила нарушения по ЗОП, поради което не следва да се налага и финансова корекция по сигнал №271/л.107-118 от делото/.

На 08.05.2018 г. ръководителят на УО на ОПРР е издал решение №02-36-438, с което е приключен сигнал за нередност, рег.№271; установени са нередности по т.14 от Раздел 2 „Оценяване на предложения“ към приложение №1 към чл.2, ал.1 от Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ/наредбата/, приета с ПМС №57 от 28.03.2017 г.- „Изменение на критериите за подбор след отваряне на офертите, което води до незаконосъобразно отстраняване на участниците/кандидатите“ и по т.9 от раздел 1 „Обявление и документация за обществена поръчка/процедура за избор с публична покана“ към приложение №1 към чл.2, ал.1 от наредбата- „Неправомерни критерии за подбор и/или критерии за възлагане, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие“;  установени са извършените нарушения от община Карнобат- по чл.2, ал.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ във вр. с чл.107, ал.2, б. „а“ЗОП и чл.2, ал.2 ЗОП и е определена финансова корекция на бенефициера община Карнобат в размер на 33 278.10 лева, представляващи  5% от допустимите разходи по договори № BG16RFOP001-2.001-0141-С01-S-01 от 12.07.2017 г. с изпълнител Обединение „** **“ на стойност 301 568.96 лева без ДДС за обособена позиция №1 и № BG16RFOP001-2.001-0141-С01-S-02 от 27.07.2017 г. с изпълнител „******“ЕООД и подизпълнител по обособена позиция №2 на стойност 102 726.35 лева без ДДС-„******“ЕООД и подизпълнител по обособена позиция №3 на стойност 150 339.72 лева без ДДС-„**“ЕООД/л.29-144 от делото/.

Това решение е предмет на разглеждане в настоящото производство.

При така установените факти се налагат следните правни изводи:

На първо място, решение №02-36-438 от 08.05.2018 г. е издадено от компетентен орган-зам.министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на управляващия орган/УО/ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г./ОПРР/, съобразно чл.69, ал.1 ЗУСЕСИФ и заповед №РД-02-36-902 от 25.08.2017 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството/л.12 и 13 от делото/ , изменена със заповеди №Рд-02-36-1118 от 12.10.2017 г./л.13, гръб, от делото/ и №РД-02-36-27 от 15.01.2018 г./л.14 от делото/.

На второ място обаче, решението е издадено при съществени нарушения на административнопроизводствените правила, материалния закон и неговата цел, като съображенията за това са следните:

Няма спор, че на 12.07.2017 г. между община Карнобат,като възложител и Обединение „** **“ - изпълнител е сключен договор №  BG16RFOP001-2.001-0141-C01-S-01, съобразно който обединението  приема да изпълни срещу възнаграждение, обществена поръчка с предмет „Инженеринг- изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работен проект и изпълнение на СМР, съгласно одобрени работни проекти, включително упражняване на авторски надзор на публични общински сгради от образователната инфраструктура на гр.Карнобат, във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0141 „Повишаване на енергийната ефективност на публични общински сгради от образователната инфраструктура на град Карнобат“ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по обособена позиция №1/л.154-164 от делото/.

Не се спори, че на 27.07.2017 г. между община Карнобат като възложител и „******“ЕООД“-изпълнител е сключен договор №  BG16RFOP001-2.001-0141-C01-S-02, съобразно който дружеството приема да изпълни, срещу възнаграждение, обществена поръчка с посочения вече предмет, но по обособени позиции №2 и 3/л.165-178 от делото/.

Не се спори също, че на 27.07.2017 г. „******“ЕООД като възложител е сключило два договора за подизпълнение - с „******“ЕООД за проектиране и авторски надзор по обществената поръчка по обособена позиция №2 „Обновяване и внедряване на енергоспестяващи мерки в ЦДГ „Яна Лъскова“, гр.Карнобат /л.179-181 от делото/ и с „**“ЕООД за проектиране и авторски надзор по обществената поръчка, по обособена позиция №3 „Обновяване и внедряване на енергоспестяващи мерки в спомагателна сграда към ОУ „Христо Смирненски“, гр.Карнобат/л.176-178 от делото/.

Спорът се свежда до това, дали жалбоподателят е извършил вменените му нарушения, поради което УО му е наложил финансовата корекция.

Разпоредбата на чл. 2, т. 36 от Регламент /ЕС/ № 1303/2013 г., във връзка с чл. 69, ал. 1 от ЗУСЕСИФ, дава определение на понятието „нередност“, което е всяко нарушение на правото на Съюза или на националното право, свързано с прилагането на тази разпоредба, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, участващ в прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза, чрез начисляване на неправомерен разход в бюджета на Съюза. Понятието „икономически оператор“ е определено в т. 37 на същата разпоредба и това е всяко физическо или юридическо лице или друг субект, които участват в изпълнението на помощта от европейските структурни и инвестиционни фондове, с изключение на държава - членка, която упражнява правомощията си като публичен орган.

Като правно основание за издаване на оспорения ИАА, административният орган е приел нарушение на чл. 70, ал. 1, т. 9 ЗУСЕСИФ според който, финансова подкрепа със средства от ЕСИФ може да бъде отменена изцяло или частично чрез извършване на финансова корекция за нередност, съставляваща нарушение на правилата за определяне на изпълнител по глава четвърта, извършено чрез действие или бездействие от страна на бенефициента, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на средства от ЕСИФ. От мотивите на решението не се установява от действията на бенефициента, квалифицирани като нередност от административния орган да „има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на неправомерен разход в бюджета на Съюза.

Съгласно чл. 70, ал. 2 ЗУСЕСИФ нередностите по т. 9 се посочват в акт на Министерския съвет.

Актът, който определя видовете нередности по смисъла на чл. 70, ал. 1, т. 9 от ЗУСЕСИФ е Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, приета с ПМС № 57 от 28.03.2017 г., обн., ДВ, бр. 27 от 31.03.2017 г., в сила от 31.03.2017 г./наредбата/.

В случая, финансовата корекция на общината е наложена, поради установени нередности по т.14 от раздел 2 „Оценяване на предложения“ към приложение №1 към чл.2, ал.1 от Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ/наредбата/, приета с ПМС №57 от 28.03.2017 г./обн.ДВ, бр.27/31.03.2017 г./- „Изменение на критериите за подбор след отваряне на офертите, което води до незаконосъобразно отстраняване на участниците/кандидатите“ за нарушение по чл.2, ал.1 ЗОП във връзка с чл.107, ал.2, б. „а“ ЗОП и по т.9 от Раздел 1 „Обявление и документация за обществена поръчка/процедура за избор с публична покана“ към приложение №1 към чл.2, ал.1 от наредбата- „Неправомерни критерии за подбор и/или критерии за възлагане, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие“ за нарушение по чл.2, ал.2 ЗОП.

В наредбата са посочени случаите на нередности, съставляващи нарушения на приложимото право, извършени чрез действия или бездействия от бенефициента, които имат или биха имали за последица нанасянето на вреда на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове /ЕСИФ/ и които представляват основания за извършване на финансова корекция по чл. 70, ал. 1, т. 9 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/, както и минималните и максималните стойности на процентните показатели на финансовите корекции, определяни за нередности на основание чл. 70, ал. 1, т. 1 - 9 ЗУСЕСИФ/чл.1, т.1 и 2 от наредбата/. Чл.2, ал.1 от цитираната наредба сочи, че  

 

 

 

нередностите по чл. 1, т. 1, както и приложимите процентни показатели на финансови корекции за тях са посочени в приложение № 1.

По отношение на община Карнобат са констатирани две нарушения по чл.2, ал.1 ЗОП във връзка чл.107, ал.2, б. „а“ ЗОП и чл.2, ал.2 ЗОП.

Относно нарушението по чл.2, ал.1 ЗОП вр. с чл.107, ал.2, б. „а“ ЗОП и чл.102 от Регламент №996/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 01605/2022 на Съвета-незаконосъобразно отстранен участник за обособени позиции №1 и 3.

Комисията е отстранила участника „Инерком“ ЕООД по обособена позиция №3, като е установила несъответствие между срока за изпълнение на СМР в техническото предложение-60 дни и в линейния график, където било отразено 90 дни. В действителност разпределението по дни в линейния график за изпълнение на СМР било 60 дни, като и в авторския надзор било посочено, че ще се извърши за 60 дни, т.е.предложеният срок за изпълнение на СМР в техническото предложение и в линейния график е 60 дни. Единствено в заглавната част на документа било записано, че времетраенето е 90 дни, което било техническа грешка, тъй като не съответствало на описателната част на линейния график, която по същество представлявала разпределение на всички строителни и монтажни работи и дейности в изпълнение предмета на обществената поръчка, където било посочено, че ще се извършат за 60 дни.

Комисията е отстранила и участника „** *“ООД по обособена позиция №1, тъй като в представения линеен график липсвали количества на СМР и общо човекочасове. Неоснователно било да се изисква количествата на СМР да бъдат описвани в линейния график, тъй като същите били посочвани в ценовото предложение като отделно в документацията за участие нямало поставено изискване да се вписват количествата СМР в линейния график.

Във връзка с това нарушение контролният орган е приел, че е нарушена нормата на чл.2, ал.2 ЗОП във вр. с чл.107, ал.2, б. „а“ ЗОП; нарушението произтича от действие на бенефициера и същото има финансово отражение- нанесена е вреда на средствата от ЕСИФ. Възложителят незаконосъобразно е отстранил участник, като по този начин е понижил възможността за избор на по-конкурентна оферта.  Приел е, че нередността се обосновава с обективно нарушение на закона като ограничената конкуренция е създала предпоставки да не бъде класирана икономически най-изгодната оферта, което би довело до вреда  на националния бюджет или бюджета на ЕС.

Относно нарушението по чл.2, ал.2 ЗОП и чл.102 от Регламент (ЕС, Евратом)  №996/2012 на Европейския парламент и Съвета - поставено ограничително условие за обособена позиция №2.

Съгласно чл.2, ал.2 ЗОП при възлагането на обществени поръчки възложителите нямат право да ограничават конкуренцията чрез включване на условия или изисквания, които дават необосновано предимство или необосновано ограничават участието на стопански субекти в обществените поръчки и които не са съобразени с предмета, стойността, сложността, количеството или обема на обществената поръчка.

В обявлението, раздел ІІІ.1.3 Технически и професионални възможности и раздел ІІІ „Критерии за подбор“ от указанията за участие, възложителят е поставил следните изисквания към екипа:Участникът да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката. Възложителят е поставил условие при участие по повече от една обособена позиция, участникът да предложи включително персонал и/или ръководен състав и екип от проектанти, за всяка една от позициите поотделно. Един и същ експерт не може да съвместява изпълнение по две или повече обособени позиции  и е поставено изискване по отношение на проектантите да притежават пълна проектантска правоспособност по Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране/ЗКАИИП/. 

Относно това нарушение контролният орган е приел, че е нарушена нормата на чл.2, ал.2 ЗОП; нарушението произтича от действие на бенефициера и същото има финансово отражение - нанесена е вреда на средствата от ЕСИФ. Възложителят не е допуснал неопределен потенциален кръг от участници да подадат оферта, като така е понижил възможността за избор на по-конкурентна оферта. Приел е, че нередността се обосновава с обективно нарушение на закона като ограничителното изискване, нарушило конкуренцията, е създало предпоставки за неподаване/класиране с по-ниска оценка на икономически по-изгодна оферта, което би довело до вреда на националния бюджет или бюджета на ЕС.

В тежест на административния орган е да докаже не само, че възложителят е допуснал нарушение на правилата на ЗОП, но и че същите имат характер на „нередност“ при доказване на всеки елемент от фактическия състав, включващ доказано негативно „финансово отражение“, обикновено предполагащо извършването на недопустим поради незаконосъобразност разход.

За да достигне до извод за нанесена вреда, не е достатъчно бланкетното му и общо заявяване от страна на административния орган, а е необходим задълбочен анализ на констатираните пороци при проведената обществена поръчка, доколко  са съществени и без съмнение водят до възникването на действителна, количествено изразима финансова загуба. Дори и да се приеме, че нарушението е с трудно определяемо стойностно изражение, то при всички случаи предполагаемата вреда, следва да е резултат от такова нарушение на националното и съюзно право, което винаги има финансово отражение. При описание на нарушенията - незаконосъобразно отстранен участник и ограничително условие, административният орган е посочил, че тези пороци на проведената обществена поръчка са създали предпоставки да не бъде класирана икономически най-изгодната оферта, което би довело до вреда на националния или бюджета на ЕС. Това твърдение би могло и да е вярно, но е останало недоказано, най-малкото поради липса на съпоставка на ценовите оферти на оферентите. Последното би внесло яснота по отношение на причинно-следствената връзка между посочените нередности и предполагаемия  вредоносен резултат в цифрово изражение. В случая, конкретна вреда или потенциална възможност за нанасяне на такава не е установена. Невъзможността да изрази в количествено отношение причиненото от нередността увреждане на бюджета на ЕС не изключва задължението на органа да се произнесе по този въпрос, независимо от посочване на използвания метод за изчисляване на корекцията.

Административният орган е определил размерът на финансовата корекция чрез прилагане на пропорционален метод и по реда на чл.5 от наредбата, тъй като не било възможно да се прецени точно количествено определяне на финансовото отражение на нарушението върху изразходваната безвъзмездна финансова помощ по договора. Същият е 33 278.10 лева с ДДС и не следва да се верифицира при обработка на последващи искания за плащане.

Липсват мотиви и за начина, по който е определен размера на финансовата корекция. Определянето на 5% финансова корекция, без органът да направи валидна обосновка в решението, без такава да се съдържа и в административната преписка е съществен процесуален пропуск, съставляващ отменително основание за оспорения административен акт. Съдът не може вместо органа да преценява естеството и сериозността на недостатъците и да ги квалифицира като нередности, а оттам и да прецени законосъобразността на определения размер финансова корекция. Съдът може да направи проверка само, дали са съответни мотивите на органа относно фактите. Размерът на финансовата корекция е от изключително значение за законосъобразността на акта по чл. 73, ал. 1 ЗЕСЕСИФ, с оглед характера на финансовата корекция, която не е санкция. Тя е инструментът, чрез който се цели да се възстанови положението преди извършването на разхода, който е признат за недопустим или незаконосъобразен, т.е. да се поправи причинената вреда. А механизмът за  възстановяване на вредата в бюджета на Съюза е чрез отнемане на незаконно придобитата облага и в частност като задължи бенефициера да възстанови сумата, която е придобита в резултат на допуснатата нередност. В това именно се състои основната разлика между финансовите корекции и налагането на глоби и санкции по националното законодателство. Без да е мотивиран определеният размер на вредата, възложеното задължение за възстановяване е незаконосъобразно, защото не е доказан елемент на фактическия състав на финансовата корекция. При липса на мотиви съдът не може да осъществи контрол за законосъобразност.

По изложените съображения съдът намира, че решението на УО на ОПРР е незаконосъобразно, което налага неговата отмяна . Въпреки формалното изпълнение на процедурата по налагане на корекцията, органът не е събрал доказателства за всеки един от елементите на фактическия състав, като е наложена финансова корекция за нарушение на ЗОП, без последното само по себе си да позволява налагане на корекция, предвид липсата на неправомерни и/или дискриминационни критерии, както и при доказано финансово отражение.

При този изход на спора разноски на ответника не се следват.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.172, ал.2 АПК Административен съд Бургас, осми състав,

 

                                    

Р  Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение №02-36-438 от 08.05.2018 г. на заместник министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган/УО/ на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. /ОПРР/, с което на община Карнобат с ЕИК по Булстат 000057026, гр.Карнобат, бул. „ България“ №12, представлявана от кмета Г.И.Д., за установени нередности по сигнал, рег.№271, на общината, в качеството й на бенефициер, е наложена финансова корекция, представляваща 5% от допустимите разходи по договор № BG16RFOP001-2.001-0141-C01-S-01 от 12.07.2017 г. с изпълнител Обединение „** **“ на стойност 301 568.96 лева без ДДС и по договор № BG16RFOP001-2.001-0141-C01-S-02 от 27.07.2017 г. с изпълнител „*****ЕООД, по обособен позиция №2 с подизпълнител „***“ЕООД на стойност 102 726.35 лева без ДДС и по обособена позиция №3 с подизпълнител-„**“ ЕООД на стойност 150 339.72 лева без ДДС или в размер на 33 278.10 лева с ДДС.

Решението може да се обжалва, в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му, пред Върховен административен съд на Република България.                                                              

                                                          

 

                                                          СЪДИЯ :