ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 04.07.                                                                         град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На четвърти юли                                        две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно дело номер 1366 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 10,30 часа се явиха:

За жалбоподателя Община Карнобат - редовно уведомен, се явява адв. М. - представя пълномощно.

За ответника - зам. министър на МРРБ и ръководител на УО на ОПРР 2014-2020 г. - редовно уведомен, се явява адв. Т. - представя пълномощно.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

страните: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на Община Карнобат с ЕИК по Булстат ********, с адрес ********, представлявана от кмета Г.И.Д., против решение № 02-36-438/08.05.2018 г. на зам. министъра на МРРБ и ръководител на УО на ОПРР 2014-2020 г., с което за установени нередности по сигнал рег. № 271 на общината в качеството й на бенефициер, е наложена финансова корекция, представляваща 5% от допустимите разходи по договор № BG16RFOP001-2.001-0141-C01-S-01 от 12.07.2017 г. с изпълнител Обединение „Инженеринг 2017“ на стойност 301 568.96 лева без ДДС и по договор № BG16RFOP001-2.001-0141-C01-S-02 от 27.07.2017 г. с изпълнител „Партньори-А.Т. ЕООД  по обособена позиция №2 на стойност 102 726.35 лева без ддс с подизпълнител „Вълчев Архитект“ ЕООД и по обособена позиция №3 на стойност 150 339.72 лева без ДДС с подизпълнител  „Чобански“ ЕООД или в размер на 33 278.10 лева с ДДС.

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно чл.170 АПК и чл.154 ГПК.

 

Адв. М.: поддържаме жалбата по чл. 73, ал. 4 от специалния закон. Поддържаме изложените в нея твърдения, че  липсват трите твърдени и описани нередности, които да са основание за прилагане на една обща санкция в размер на 5 %. Поддържаме направените доводи. Спорът е по правото. Към настоящия момент нямаме доказателствени искания. Няма да сочим доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

адв.Т.: Оспорвам жалбата по съображения, подробно изложени в писмено становище, което предоставям на съда за улеснение с препис за жалбоподателя. Няма да сочим други доказателства. Нямаме доказателствени искания. Бих искал да акцентирам само на едно място. Както и колегата спомена жалбоподателят не оспорва, напротив признава направените от административния орган в атакуваното решение фактически констатации  и колегата призна, че става въпрос по правото, а не по фактите т.е. дали са налице сочените в решението нарушения на ЗОП и респективно правилно ли е наложена финансова корекция. Ето защо и на основание чл. 144 АПК във вр. с чл. 146, ал. 1, т. 4 ГПК моля да приемете за безспорно и ненуждаещо се от доказване обстоятелството, че комисията е отстранила участника „Инерком“ ЕООД по обособена позиция № 3 поради несъответствие между срока на изпълнение на СМР в Техническото предложение - 60 дни и в Линейния график, където единствено на заглавната страница е посочен срок от 90 дни, както и, че разпределението по дни в Линейния график за изпълнение на СМР е 60 дни, а в авторския надзор е посочено, че ще се осъществява също за 60 дни, което е посочено и в т. II „Изпълнение на строително-монтажните работи“ от работна група, а именно, че „срокът  за изпълнение на СМР и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация е 90 календарни дни“. Този текст е наличен и в част „Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение“ от Работната програма, като е добавено и „издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация –предвиждаме процесът да продължи 30 дни от 61-ви до 90-ти ден, като през този срок няма да се извършват СМР, като през това време проектантският екип ще бъде на разположение за всички възникнали уточнения“. Това е фактологията по първото нарушение. Фактологията по второ нарушение е, че комисията е отстранила участника „Бургстрой-2“ ООД по обособена позиция №1 поради това, че в представения Линеен график липсват количества на СМР и общо човекочасове, както и че в т. 4 от Линейния план-график от Работната програма, този участник е записал, че „изготвеният линеен план - график е съобразен с наличните човешки ресурси и механизация, с които „Бургстрой-2“ ООД разполага. Графикът е изчислен за 5-дневна работна седмица и 8-часов работен ден, като при необходимост имаме готовност за работа с удължено работно време, както и работа в почивни и празнични дни“. И фактологията по третото нарушение е, че в обявлението, в раздел III.1.3. „Технически и професионални възможности“ в раздел „Критерии за подбор“ от указанията за участие  възложителят е поставил изисквания към екипа на участниците, а именно същите да разполагат с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, като при участие по повече от една позиция участниците да предложат включително персонал и/или ръководен състав и екип проектанти за всяка една от позициите поотделно, без да може един и същи експерт да може да съвместява изпълнение по две или повече обособени позиции. И последно по отношение на проектантите са поставени изисквания те да притежават пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП или еквивалент съгласно законодателството на държава-членка на ЕС или друга държава - страна по споразумението за Европейското икономическо пространство. Това са фактите, въз основа на които в крайна сметка е изградена самата жалба. Затова казвам, че нямаме спор по фактите. Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим доказателства. Да се приключи събирането на доказателства. 

адв М.: По принцип твърдените факти са установени от документацията по проведената процедура. Не ги заявявам като безспорни, но нямаме спор относно това, че те са част от процедурата.

страните:  Няма да ангажираме други доказателства. Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

По доказателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

приема представените с административната преписка  писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

Адв. М.: Аз ще Ви моля да отмените изцяло оспорвания от нас акт на УО за налагане на финансова корекция. Моля да съобразите доводите в сезиращото оспорване, като твърдим, че тези, изложени  от административния орган в депозираното от него днес становище не обосновават  законосъобразност - материална и процесуална на оспорения акт. Моля за възможност за представяне на писмени бележки съобразно съдебната практика. Не претендираме разноски по делото. Правя възражение за прекомерност на претендираните разноски от ответната страна.

юк. Т.: Уважаема г-жо председател, моля да приемете, че обжалваното решение за налагане на финансова корекция е законосъобразно  и не е засегнато от отменителните основания на чл. 146 апк, поради което моля да отхвърлите като неоснователна така подадената жалба. Претендираме направените от ответника по жалбата разноски в размер на минимално възнаграждение за един адвокат съобразно Наредбата. Представям и моля да премете доказателства в тази връзка. Моля да ми бъде издаден незаверен препис от протокола на следния имейл - ********

Съдът предоставя на страните 5-дневен срок за представяне на писмени бележки.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 10:43 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     СЪДИЯ: