ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 21.11.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                            ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и първи ноември                              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно дело номер 1366 по описа за 2017 година.                    

На именното повикване в 14:20 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Д.Т.Г., редовно призована, не се явява. За нея се явява адв. К., с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ - „Българска агенция по безопасност на храните“ гр. София, редовно призован, представител не се явява.

В залата се явява вещото лице Т.Ж.Д..

 

По хода на делото:

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ищеца и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата от съда съдебно-счетоводна експертиза, като заключението е депозирано на 10.11.2017 г. – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по смисъла на чл. 199 от ГПК.

 

адв. К.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ищеца и поради липсата на процесуални пречки, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

пристъпва към разпит на вещото лице, на което снема самоличност, както следва:

 

Т.Ж.Д. - ** години, българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните, вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

Адвокат К.: Имам един обобщаващ въпрос.

При Вашата справка има ли увеличение на всички заплати на служители в одбх гр. Бургас?

 

Отговор на вещото лице: Да, при извършената проверка на длъжностните разписания констатирах, че е налице увеличение на заплатите в размерите на тези от 2015 г. спрямо заплатите от 2017 г., което чисто математически съм установила с едно съотношение на увеличението от 1,11 коефициент.

 

Адвокат К.: Нямам други въпроси. Моля да се приеме заключението на вещото лице.

 

Съдът, с оглед изчерпване на въпросите към вещото лице и по представеното заключение

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема заключението на вещото лице Т.Ж.Д. по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, като определя възнаграждение на вещото лице в размер на 150,00 лв., платими от внесения депозит. (изд. Р.К.О – 150,00 лв. – 21.11.2017 г.)

 

Адв. К.:  Във връзка с приетото и неоспорено в днешно съдебно заседание заключение на вещото лице считам, че е налице основание за искане от моя страна на увеличение на предявения иск, тъй като на практика посоченото в исковата молба месечно трудово възнаграждение към момента на съкращаване е било в размер на 542,00 лв. Това определено от вещото лице към момента на отмяна на Заповедта за съкращение възлиза на 602,00 лв.,  като така се получава общо увеличение от 60,00 лв. месечно или за претендираното от нас обезщетение за 4 месеца в размер на 240,00 лв. Представям и писмена молба към това искане. Няма да соча други доказателства.

 

Съдът с оглед формулираното в днешно съдебно заседание от адв. К. изменение на иска намира, че препис от така формулираното искане  следва да бъде изпратен на ответника – БАБХ  гр. София, който в 7-дневен срок от получаване на съобщението ведно с молбата за изменение на иска може да изрази становище по допустимостта, респективно основателността на така формулираното изменение на иска.

 

По изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

да се изпрати на ответника препис от молбата, в която на основание чл. 214, ал. 1 ГПК е формулирано изменение на предявената искова претенция, който в 7-дневен срок от получаване на съобщението ведно с молбата може да изрази становище по допустимостта и основателността на така формулираното изменение.

С оглед необходимостта от извършване на допълнителни процесуални действия, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 06.02.2018 г. от 13,50 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,27 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: