ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 26.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и шести септември          две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С. Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1366 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:47 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Д.Т.Г., редовно призована, не се явява. За нея - адвокат К., с представено в днешно съдебно заседание пълномощно.

За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ         „Българска агенция по безопасност на храните“ гр. София, редовно призован, представител не се явява.

 

По хода на делото:

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ищеца и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по искова молба от Д.Т.Г., против „Българска агенция по безопасност на храните“ гр. София, с правно основание чл. 121, ал. 1 във вр. с чл. 104, ал. 1 от Закона за държавния служител, в която е формулирано искане да бъде постановен съдебен акт, по силата на който да бъде осъдена „Българска агенция по безопасност на храните“ гр. София, да заплати на ищцата обезщетение в размер на 4 работни заплати към момента на постановяване на решението на ВАС, а именно 18.04.2017 г. ведно със законната лихва, считано от същата дата до окончателното изплащане на сумите.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило писмено становище от юрисконсулт Зорница Николова при ОДБХ гр. Бургас, в качеството на процесуален представител на изпълнителния директор на „Българска агенция по безопасност на храните“ гр. София, в което е заявено, че не възразява за даване ход на делото, изразено е становище по съществото на спора, като са представени и документи с искане за приемането им като писмени доказателства по делото.

 

АДВ. К.: Поддържам предявената искова молба.

Моля да приемете представените с нея писмени доказателства.

Моля да задължите процесуалния представител на ОДБХ гр. Бургас, да изпрати копие от становището и до нас, а ако решите, че аз следва да копирам същото, за което не възразявам, то моля по отношение на това становище да ми бъде дадена възможност да взема писмено такова, като в днешно съдебно заседание заявявам, че желаното прихващане по мое мнение, е недопустимо. Правното основание на предявения иск е чл. 121, ал. 1 във вр. с чл. 104, ал. 1 от Закона за държавния служител, при което доверителката ми желае бившият работодател да бъде осъден да заплати обезщетение в размер до шест месеца, както е казал законът. Признали сме, че за два месеца сме получили обезщетение. Претендираме остатъка от четирите месеца.

Моля да бъде назначена съдебно-икономическа експертиза така, както съм поискала в исковата молба, която след справка в БАБХ гр. София и ОДБХ гр. Бургас, да даде отговор на въпроса:

1.Какво е възнаграждението съобразно нивото на заеманата от доверителката ми длъжност, квалификация, професионален опит и съобразно прослуженото й време в тази дирекция към дата 18.04.2017 г. – тогава, когато влезе в сила решението на ВАС, с което направеното съкращение бе определено като незаконосъобразно, и отменено. Изявлението на ответника, че заплатата варира от 500 лв. означава, че освен определените критерии би следвало да се вземе предвид и прослуженото време, тъй като то не се начислява отделно.

Нямам други доказателствени искания към този момент.

 

Съдът, с оглед становището на процесуалния представител на ищеца и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с исковата молба, с административната преписка и с докладваното писмено становище документи, като писмени доказателства по делото.

 

ДОПУСКА изготвянето на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши справка на място в ОДБХ гр. Бургас, а при необходимост и в БАБХ гр. София, да отговори на въпросите, формулирани от адв. К. в днешно съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит по така допуснатата съдебно-счетоводна експертиза в размер на 150 лв., платими от жалбоподателя в 7-дневен срок считано от днес по сметка на Административен съд - Бургас, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ извършеното плащане.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Т.Д., която следва да бъде уведомена за изготвяне на експертизата след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 21.11.2017 г. от 14,20 часа, за която дата и час страните да се считат за редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.58 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: