ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 06.02.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шести февруари                                      две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1366 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13:50 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Д.Т.Г., редовно призована, не се явява. За нея се явява адв. К., с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ - „Българска агенция по безопасност на храните“ гр. София, редовно призован, представител не се явява.

 

По хода на делото:

 

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ищеца и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Съдът докладва, че по делото не е постъпило становище от ответника във връзка с представената от съда възможност в предходно съдебно заседание по повод направеното от адв. К. изменение на иска.

 

адв. К.: Да се приеме, че е налице увеличение на иска съобразно чл. 214, ал. 1 гпк, което увеличение се дължи на разликата от първоначално предявената ни претенция досежно сумата, определена от експертизата на вещото лице в предходно съседно заседание. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата

Съдът, с оглед изявлението на адв. К.

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема направеното в съдебно заседание изменение на иска.

 

Предвид липсата на допълнителни доказателствени искания и по доказателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

Адв. К.: Уважаеми г-н председател, моля да постановите съдебен акт, с който да уважите предявените искови претенции като осъдите „Българска агенция по безопасност на храните“ гр. София да заплати на доверителката ми обезщетение в размер на четири основни заплати, определени към момента на отмяна на заповедта за прекратяване на служебните й правоотношения, а именно постановяването на решението на вас от 18.04.2017 г. Съобразно изслушаната и приета в производството съдебно-икономическа експертиза е налице разлика между първоначално предявената от нас претенция и тази определена в експертното заключение. Това наложи да предявим пред Вас молба с правно основание чл. 214, ал. 1 гпк за изменение на предявения иск в посока неговото увеличаване, което е в размер на 240 лв. Моля да осъдите ответника да ни заплати както главницата, така и лихвата, считано от 18.04.2017 г. до окончателното изплащане на сумата. Моля да ни присъдите адвокатско възнаграждение, отразено в договора за правна помощ, представен пред Вас, както и заплатената от нас експертиза в размер на 150,00 лв. Моля да се произнесете в този смисъл.

 

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,54 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: