ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 26.01.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и шести януари                        две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1366 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, редовно уведомен, представлява се от адв.К. с представено пълномощно, находящо се на лист 5 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА СОЗОПОЛ, редовно уведомен, се представлява от адв.Й. с представено пълномощно, находящо се на лист 64 от делото.

 

         Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.Т.Д.Ч..

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

        

Съдът не констатира процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ПРИСТЪПИ към изслушване на вещото лице, изготвило съдебно-техническата експертиза, чиято самоличност снема, както следва:

 

         Инж.Т.Д.Ч. - българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирала съм заключение, което поддържам.

 

          Адв.К.: Междувременно открихме в архива на областната управа виза за процесните бунгала за изграждане като временен строеж. Представям това доказателство на вещото лице и въпросът ми е  доколко те променят становището на вещото лице.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Дефакто, специално за § 16 от ЗУТ важно е да има одобрен проект и разрешение за строеж, а визата нищо не значи. Може да е дадена виза, но да не е имало разработка, схема и съответно разрешение за строеж, както не се намери в общината такова. Това нищо не променя в моите фактически констатации.

 

         Адв.К.: В заключението казвате, че на практика се касае за две бунгала, които са долепени едно до друго. Имат ли отделни входове, за да приемем, че са две отделни бунгала?

        

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Двете бунгала са напълно самостоятелни два обособени обекта, със самостоятелни входове. Те са тип „близнак”, раздвижени – едното по-напред.

         Адв.К.: Освен отделни входове, между тях има и разделителна фуга.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, казва се делатационна  фуга. Това означава, че между тях има фуга.

         Адв.К.: Нямам повече въпроси.

 

         Адв.Й.: По принцип установихте ли някакви строителни книжа?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не, няма строителни книжа.

         Адв.Й.: Нямам въпроси.

 

          Съдът  като взе предвид изготвеното заключение по съдебно-техническата експертиза

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение на вещото лице Т.Ч., за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на 350лв., от които 200лв. от внесения депозит, а останалата сума от 150лв. следва да се изплати от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

 

Адв.К.: Представям и моля да приемете виза за проектиране, скица на целия терен. По тази скица не бих могъл да идентифицирам кое е процесното бунгало. Скицата е на цялостния терен, предоставен от Комисията за земята на Софийски университет, като целият терен от 28 дка.

 

Адв.Й.: Не се противопоставям за сведение на съда да бъдат приложени по делото тези доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените днес от адв.К. писмени доказателства, същите подробно описани по-горе в протокола.

 

Като съобрази, че други доказателства по делото няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.К.: Моля да отмените обжалваната заповед.

Искам да поставя на Вашето внимание доколкото е  от компетенцията на Община Созопол да постанови обжалваната заповед, поставям този въпрос, тъй като по делото има данни за съставени констативни протоколи от 23.01.2012г., които са били сведени до знанието на РДНСК-гр.Бургас, но по тях не е следвало издаване на заповед за събарянето. Към деня на съставянето на тези протоколи и изпращането им до РДНСК-гр.Бургас, компетентен да издаде въпросната заповед е РДНСК- Бургас.

На второ място, моля да имате предвид и днес казаното от вещото лице, че не се касае за едно бунгало, а на практика се касае за две бунгала, които са с два отделни входа и между тях има разделителна фуга. Това променя характеристиката на имота, тъй като не се касае за едно единствено бунгало, а за две отделни бунгала, които трябва да се индивидуализират поотделно в обжалваната заповед.

 

Адв.Й.: Моля да отхвърлите жалбата като  неоснователна с оглед събраните доказателства, съгласно които първо неоснователно е възражението за липса на компетентност предвид, че инициатива може да има и самият административен орган служебно, с оглед отправеното до него искане от физическо лице, чиито интереси се засягат с реституционни претенции досежно земята и включва бунгалата - предмет на спора.

На второ място, от компетентността на кмета на Община Созопол е издаването административния акт както по територия, така и по материя и степен.

На трето място, считаме жалбата за абсолютно неоснователна, защото първо липсват каквито и да е строителни книжа, установяващи законност на строителството; на второ място имотът, безспорно се установи от експертизата, се намира извън регулацията, т.е. има статут на земеделска земя. За него не се установиха нито изготвени устройствени планове, нито други документи, които да установяват допълнителна индиция за евентуални възможности за търпимост на обекта, дори и да приемем, че не е достатъчно основанието, че имотът се намира извън регулация.

На последно място, моля да се има предвид, че дори и представените в днешно съдебно заседание документи и по-конкретно виза, издадена от Общински народен съвет, не конкретизира и не индивидуализира обектите предмет на спора, което също прави доказателството ирелевантно за съществото на спора.

Предвид цялостната липса на каквито и да е доказателства в подкрепа на жалбата, Ви моля да я отхвърлите като неоснователна и недоказана и ни присъдите направените по делото разноски.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: