ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 13.10.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На тринадесети октомври                      две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1366 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, редовно уведомен, представлява се от адв.К. с представено пълномощно, находящо се на лист 5 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА СОЗОПОЛ, редовно уведомен, се представлява от адв.Й., който представя пълномощно.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.К.: Поддържам административната жалба. Поддържам доказателственото искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза с посочената задача. Бих желал да добавя, че инициативата на настоящата преписка не е служебна на кмета, а по инициатива на Б.Д., чиито права са отпаднали с решение на ВКС, представено с жалбата.

         Въпросното бунгало е дървено, изградено върху бетонови основи и това е един търпим строеж, поради което не подлежи на събаряне.

         За периода на изграждане на процесното бунгало съдим от налични по делото писмени доказателства и по-конкретно писмо, находящо се на лист 9 от делото, с оглед на което считаме, че обектът е бил наличен към 1981г., с оглед на което сме обвързали искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза в хипотезата на ал.1, на § 16 от ПЗР на ЗУТ.

        

         Адв.Й.: Оспорваме жалбата по мотиви и съображения изложени в мотивите на заповедта, предмет на оспорване в настоящото производство.

         Във връзка с направеното уточнение от колегата в днешно съдебно заседание относно инициативата за образуване на административното производство, следва да се има предвид и възможността за служебна инициатива от страна на административния орган, дори ако приемем липса на правен интерес от страна на физическото лице Б.Д., поради обстоятелството, че административният орган е длъжен във връзка дори със сигнали на граждани, да предприеме необходимите действия, включително да образува административно производство, което да завърши с издаване на административен акт. Ето защо считаме, че ако направеното в днешно съдебно заседание възражение е като добавка от гледна точка на пороци, свързани със законосъобразността на акта, считаме направеното възражение за абсолютно неоснователно и ирелевантно по изложените съображения.

         Не се противопоставям на искането за извършване на експертиза.      Няма да сочим други доказателства към настоящия момент.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед.

 

Намира доказателственото искане на пълномощника на жалбоподателя за назначаване на съдебно-техническа експертиза за основателно, доколкото посредством същата биха се установили правнозначими за решаване на делото факти, поради което и на основание чл.195, ал.1 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с наличните по делото писмени доказателства, а при необходимост и след извършване на съответните справки в администрацията на Община Созопол, както и след оглед на място на процесния обект, да отговори на поставените от жалбоподателя въпроси, съдържащи се в депозираната жалба.

Експертизата да се извърши от ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.Ч. при депозит в размер на 200 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

С оглед изясняване на други обстоятелства по делото, съдът намира за необходимо по делото да бъде представена справка от трето неучастващо по делото лице,      а именно Регионален отдел „Национален строителен контрол”-гр.Бургас, от която да е видно на коя дата при този административен орган са постъпили констативни протоколи № 4, № 6 и № 8 всички от 23.01.2012г. , означени с вх.№ ОС-291/2012г.

Поради което и на основание чл.192, ал.1 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА Регионален отдел „Национален строителен контрол”-гр.Бургас (РО”НСК”) в 7-дневен срок, считано от уведомяването, в качеството на трето неучастващо лице, да изпрати по делото справка, от която да е видно на коя дата са постъпили при него констативни протоколи № 4, № 6 и № 8 всички от 23.01.2012г. , с вх.№ ОС-291/2012г. при този орган.

 

С  оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства съдът

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 26.01.2015г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: