Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас, № 1498   /20.07.2018г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на двадесет и първи юни, през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                   ЧЛЕНОВЕ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                                        ДИАНА ГАНЕВА

 

при секретар С. А. и с участието на прокурор Тиха Стоянова изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 1365/2018г. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът началник на Регионална дирекция за национален строителен контрол Югоизточен район (РДНСК ЮИР), чрез представител по пълномощие А.Г.К. – главен експерт – юрист в РДНСК ЮИР, е оспорил решение № 444/11.04.2018г. постановено по АНД № 178/2018г. по описа на Районен съд Бургас, с което е отменено наказателно постановление № ЮИР-1-ЮИР-19/29.11.2017г. на началника на РДНСК ЮИР. С наказателното постановление на В.С.Р., в качеството на управител на „Корект-контрол 1“ ООД, за три нарушения на чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ, на основание на чл.233 от ЗУТ са наложени три глоби, всяка в размер от 300лв. Касаторът иска оспореното решение да бъде отменено, а по съществото на спора - да бъде потвърдено издаденото от него наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът, чрез представител по пълномощие, поддържа касационната жалба и пледира за отмяна на оспореното решение.

Ответникът по касация, редовно призован се явява лично. Оспорва касационната жалба и иска от съда да остави в сила решението на районния съд.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас счита, че касационната жалба е неоснователна, а обжалваното решение предлага да бъде оставено в сила.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице, разгледана по същество е неоснователна.

Обжалваното решение е правилно.

Ваня Раднева е наказана за това, че в качеството на управител на „Корект-контрол 1” ООД Бургас – лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Апартаментен хотел за сезонно обитаване и площадкови ВиК връзки”, етап 2- блок В и етап 3 - блок С, с местонахождение УПИ V-1111, кв.5, м.“Южен плаж“ по плана на гр.Обзор, община Несебър е подписала окончателен доклад, внесен в ДНСК с вх.№ СТ-04/887-05-464/19.05.2017г., с който е преценила, че строежът може да бъде въведен в експлоатация, което е в нарушение на чл.169, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), тъй като на заседание на Държавната приемателна комисия проведено на 22.06.2017г., по отношение на същия строеж е установено, че въпросният доклад е изготвен и подписан от управителя без за строежа да е осигурена безопасност в случай на пожар, а именно:

1.евакуационното стълбище в блок В не е отделено от етажите посредством самозатварящи се димоуплътнителни врати и плътни негорими стени, с което не са спазени изискванията на чл. 169, ал.1, т.2 от ЗУТ, във вр. с чл. 170, ал.1 от Приложение към чл.1 от Наредба №2 за противопожарни строителнотехнически норми (ПСТН);

2.Изграденият подземен паркинг е с вход от евакуационното стълбище на блок В, като същият е отделен от останалата част на сградата посредством негорими стени с граница на огнеустойчивост най-малко 2 часа и30 минути, съгласно изискванията на чл.202 от Приложение към чл.1 от Наредба №2 за ПСТН. По отношение на вратата водеща към евакуационното стълбище на блок В към подземния паркинг не е представено валидно становище за допустимост, издадено от ГДПБЗН – МВР, с декларация за характеристиките на вратата и декларация за експлоатационни показатели на вратата, поради което същата не отговаря на изискванията на чл. 169, ал.1, т.2 от ЗУТ, във вр. с чл. 19 от Приложение към чл.1 от Наредба №2 за ПСТН по отношение на границата на пожароустойчивост – най-малко 1 час и 12 минути и наличие на приспособление за самозатваряне;

3. Евакуацинното стълбище в блок С не е отделено от етажите посредством самозатварящи се димоуплътнителни врати и плътни негорими стени, с което не са спазени изискванията на чл. 169, ал.1, т.2 във вр. с чл. 170, ал.1 от Приложение към чл.1, от Наредба №2 за ПСТН.

Наказващият орган изрично е посочил, че нарушенията са извършени на 19.05.2017г. – датата на завеждане на окончателния доклад.

Според чл.168, ал.3 от ЗУТ лицето, упражняващо строителен надзор, подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството за актовете и протоколите, съставяни по време на строителството.

Съгласно приложената от органа норма на чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с основните изисквания към строежите, определени в приложение І на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ, L 88/5 от 4 април 2011 г.), за безопасност в случай на пожар.

Правилно районният съд е приел, че тази норма е бланкетна и за всеки конкретен случай изисква изрично посочване на други нормативни актове, които установяват съответните изисквания за безопасност в случай на пожар. Нормата конкретно посочва къде следва да се търсят тези изисквания, а именно Приложение 1 на Регламент № 305/2011 на ЕП и Съвета. В наказателното постановление наказващият орган не се е позовал на такива норми, както правилно е посочил районния съд. Правилен е и изводът на същия съд, че по този начин е ограничено правото на защита на жалбоподателя.

Нормите, към които наказващият орган е препратил – чл.170, ал.1, чл.19 от Приложение към чл.1 от Наредба №2 за ПТСН, са отменени, считано от 05.06.2010г., както подробно е описал в мотивите си районния съд. За това изводът направен от същия съд, че както актосъставителя, така и административнонаказващият орган са се позовали на несъществуващи в правния мир норми е правилен, приложен е закон, който е отменен към датата на извършване на нарушението. В този смисъл неоснователни са възраженията на касатора, че тези норми правилно са посочени, тъй като са действали към момента на одобряване на строителните книжа и издаване на разрешението за строеж. За да бъде осъществено едно административно нарушение следва към датата на неговото извършване да е налице норма, която забранява извършеното действие или осъщественото бездействие, в зависимост от това в какво се изразява конкретното административно нарушение. В случая без съмнение, както и административно-наказващият орган посочва, нарушението е извършено на датата, на която наказаното лице, в качеството на управител на търговско дружество, което упражнява строителен надзор върху описания строеж е подписало окончателния доклад, с който е преценило, че строежът може да бъде въведен в експлоатация и това е датата, на която този доклад е постъпил в ДНСК – 19.05.2017г. Именно на тази дата е извършено нарушението и спрямо тази дата следва да се ангажира административнонаказателната отговорност на лицето за извършено административно нарушение, т.е. за осъществено действие в противоречие с норми, действали именно към този момент, а не към момента на издаване на разрешението за строеж или други по-ранни етапи на строителството на описания строеж.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

На основание чл.221, ал.2 във вр. с чл.218 от АПК, във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 444/11.04.2018г. постановено по АНД № 178/2018г. по описа на Районен съд Бургас.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               ЧЛЕНОВЕ: