ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 17.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети февруари                      две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1365 по описа за 2014 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - Софийски университет Свети Климент Охридски”, редовно призован, представлява се от адв. К., с представено по делото пълномощно. 

За ОТВЕТНИКА  по ОСПОРВАНЕ - Кмет на Община Созопол, редовно призован, представител не се явява.

Явява се вещото лице С.И..

 

По хода на делото:

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

            Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата от съда съдебно-техническа експертиза, което е депозирано на 09.02.2015 г. – т.е., в 7-дневния срок по чл. 199 от ГПК.

 

         АДВ. К.: Да се пристъпи към разпит на вещото лице.

 

         С оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което снема самоличността както следва:

 

         С.Ж.И. – ** г., българин, български гражданин, неосъждан,    без дела и родство със страните, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

         Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

         ВЪПРОС НА АДВ. К.: От Вашето заключение се вижда, че процесното бунгало не съществува. Разбрахте ли от колко време не съществува?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: От разговора с охраната, който имах, ми каза, че от една година е там, и това бунгало не го е заварил. Бях на оглед преди около 2-3 седмици, когато и констатирах, че бунгалото го няма.

         АДВ. К.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

         Съдът, с оглед изчерпване на въпросите към вещото лице и по заключението

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението на вещото лице С.И., на когото ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 350 лв., платими от внесения депозит.

 

         АДВ. К.: Нямам други доказателствени искания. Няма да соча нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата. Представям и моля да приемете справка за разноските по делото. Претендирам за присъждане на направените по делото разноски, като представям списък по чл. 80 от ГПК.

 

         Съдът, с оглед изчерпване на доказателствените искания и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. К.: Моля да уважите жалбата, да отмените обжалваната заповед, като ни присъдите разноските съобразно представения списък.

С представената заповед е наредено за бъде премахнато бунгало, като е записано, че конструкцията на процесното бунгало е захваната с бетонов фундамент и захранен с ел. енергия. В същото време, от заключението на вещото лице се установява, че това бунгало не съществува. От разпита на вещото лице може да се направи изводът, че това бунгало не е съществувало и към издаване на обжалваната заповед, която е от 16.05.2014 г. Очевидно е, че административният орган издал обжалваната заповед, а преди това съответната комисия, която е правила оглед и е съставила констативен акт, не е посетила процесния имот и не е констатирала липсата на въпросното бунгало, тъй като не би издала заповед, с която да нареди да бъде премахнато нещо, което не съществува. Въпросното бунгало е съборено преди издаване на процесната заповед и не съществува, като на практика се обезмисля изпълнението на тази заповед да бъде премахнат като незаконен строеж процесното бунгало, тъй като то не съществува. По данни на представляваното от мен учебно заведение, то е изгоряло и е демонтирано много преди издаване на акта. Моля да отмените заповедта.

         Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: