ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 04.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четвърти ноември                           две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1365 по описа за 2014 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - Софийски университет Свети Климент Охридски”, редовно призован, представлява се от адв. К., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ  по ОСПОРВАНЕ - Кмет на Община Созопол, редовно призован, представлява се от адв. Й., с представено от днес пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът с оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и ГО ДОКЛАДВА:

         Делото е образувано по жалба от СУ «Климент Охридски» против Заповед № 8–Z-784/16.05.2014 г. на кмета на Община Созопол, с която е разпоредено премахването на незаконен строеж «бунгало», находящ се в поземлени имоти с кадастрални идентификатори 81178.5.308 и 81178.5.309 по КК на гр. Черноморец.

 

         АДВ. К.: Поддържам жалбата. Поддържам и доказателствените искания за назначаване на съдебно-техническа експертиза. Желая да добавя, че бунгалото представлява една дървена барака, построена на бетонови основи. Добавям и обстоятелството, че административната преписка представена от административния орган по настоящото дело - Община Созопол е инициирана от лицето Б. Д., чиито права са отречени с представеното с жалбата решение на ВКС.

         АДВ. Й.: Оспорваме жалбата. Не се противопоставям на искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза с поставените задачи. Моля да се приеме за разглеждане преписката във връзка с издаване на оспорения административен акт.

Относно възражението направено в днешно съдебно заседание досежно инициативата за производството по издаване на оспорвания индивидуален административен акт, моля да се има предвид първо, че след внимателен прочит на представеното съдебно решение е видно, че не за всички имоти, в т.ч. и бунгалата са съответно елиминирани правата на физическото лице Б. Д..

         Моля да се има предвид и обстоятелството, че дори и да няма инициативата на физическото лице, то административният орган разполага със своята служебна инициатива да инициара производство по издаване на административния акт. Няма да соча други доказателства.

 

         Съдът, като взе предвид становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с жалбата и с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

         ДОПУСКА изготвянето на съдебно-техническа експертиза, която след като се запознае с доказателствата по делото, извърши оглед на място и се запознае с необходимите доказателства и доказателствата, находящи се в Община Созопол, а при необходимост и в други администрации, да отговори на въпросите формулирани в сезиращата съдът жалба (лист 4 от делото). Освен формулираните от жалбоподателя въпроси, вещото лице следва да отговори и на въпроса поставен от съда, а именно:

 

1.Обектът, предмет на оспорената в настоящото производство заповед съставлява ли строеж по смисъла на §5, т. 38 от ДР на ЗУТ?

 

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит по така допуснатата съдебно-техническа експертиза в размер на 350 лв., платими от жалбоподателя, в 7- дневен срок считано от днес, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ удостоверяващ внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице С.Ж.И., който следва да бъде уведомен за изготвяне на експертизата след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

 

     Съдът, с оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

     НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателстсвата.

     ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 17.02.2015 г. от 13,30 ч., за която дата и час страните редовно призовани.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: