ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 22.06.                                                                 град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД         ХVІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и втори юни                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: С.А. 

Прокурор: ДЕЯН ПЕТРОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Касационно административно дело номер 1364 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:36 часа се явиха:

 

КАСАТОРЪТ Общинска служба по земеделие – с. Руен, редовно уведомен, не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ по касация Е.С.Е., редовно уведомен, не се явява и представлява.

 

Окръжна прокуратура – гр. Бургас се представлява от прокурор Петров.

 

По хода на делото:

 

ПРОКУРОР ПЕТРОВ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът не намери пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА касационната жалба.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпило по делото становище по касационната жалба, видно от което ответникът по касация е изразил несъгласие с изложеното в  нея.

 

ПРОКУРОР ПЕТРОВ: Касационната жалба намирам за процесуално допустима за разглеждане.

Нямам доказателствени искания. Да се приемат представените с жалбата писмени доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото приложените с жалбата писмени доказателства.

 

Констатира, че към настоящия момент не е изпълнено съдебно разпореждане № 3622/29.05.2017 г., с което съдът е изискал по делото да се представят подписани екземпляри на приложените към касационната жалба решения на Поземлената комисия. Необходимо е тези писмени доказателства да бъдат събрани, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ЗАДЛЖАВА касатора в 7-дневен срок от получаване на съобщението да представи заверени копия на подписани екземпляри от приложените към касационната жалба 2 броя решения на Общинска служба по земеделие – с. Руен и 3 броя решения на Поземлена комисия – с. Руен.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 14.09.2017 г. от 11:10 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:39 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: