ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 28.01.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и осми януари                       две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1364 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 11,30 часа се явиха:

Жалбоподателят Софийски университет „Св.Климент Охридски” - редовно уведомен, се представлява от адв. К. с представено по делото пълномощно.

За ответника – Кмет на Община Созопол - редовно уведомен, се явява адв. Й. с представено по делото пълномощно.

Явява се вещо лице инж. С.И..

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА заключението на вещото лице с вх. 565 от 20.01.2015 г., което е в срока по чл. 199 ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв. К.: Да се изслуша вещото лице.

         Адв. Й.: Да се изслуша вещото лице.

 

Съдът снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

Инж. С.Ж.И. на **години, българин, български гражданин, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

Адв. К.: С оглед на конфигурацията на процесното бунгало дали се касае за две бунгала залепени едно до друго с отделни входове и фуга между тях, или е едно общо?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Процесното бунгало е постройка от лек тип, изградена от итернитови панели. Конфигурацията е на две тела, разположени симетрично, разминаващи се  - самото бунгало е от две части – с два отделни входа. Няма разделителна фуга между тях, постройката е една.

 

Адв. К.: Издирихме скици в Областна управа за проектиране на временни бунгала, може ли въпросното бунгало да се идентифицира с тези по визата?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Тук бунгалата са създадени като строителни петна, процесното бунгало не е нанесено като строително петно на тази скица.

Адв. К.: Нямам повече въпроси. Да се приеме заключението. Представям още една скица.

 

Адв. Й.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се има предвид, че едната скица, която се представя като доказателство, касае единствено и само терена, отреден на Софийски университет, което не е предмет на спора. Но, не възразявам да се приеме. Относно визата, процесното бунгало отсъства при нанасянето й, но визата е за допълнително проектиране, а последващи проекти и строителни книжа не са открити и считаме, че двете доказателства са ирелевантни по спора и не следва да се ценят от съда. Да се приемат само за сведение.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание доказателства – заверени копия от скици от 10.11.1976 г. на с. Червени и от 03.07.1983 г. на с.Черноморец.

ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер на 450.00 лева, платими от  внесения депозит. /издаден РКО 450,00 лв. на 28.01.2015г./

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Адв. К.: Уважаема г-жо Съдия, моля, да постановите решение, с което да уважите жалбата и да отмените обжалваната заповед. Възраженията ми са в няколко насоки: Има представени констативни протоколи от месец януари 2012 година, с които е констатирана незаконност на бунгалото и същите са сведени до ДНСК, но не е последвала заповед. Възражението ми е доколко кметът на общината е компетентен да издаде процесната заповед. Второ, цялата преписка не е инициирана пряко от общината, а от физическо лице.  Касае се за две бунгала, които са слепени. Те имат два самостоятелни входа и би следвало констатациите да бъдат в друга насока.

 

Адв. Й.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна, предвид че доказателствата по делото не потвърждават направените в нея възражения. Относно възраженията за компетентността на автора на заповедта, съобразно действащото законодателство, са делегирани правомощия на кмета да упражнява контрол за съществуващо незаконно строителство в подобни имоти. Дори да приемем, че инициативата за образуване на административното производство и издаване на оспорения акт е по инициатива на физическо лице, то съобразно АПК няма пречка административният орган служебно да изясни фактическата обстановка и да стигне до издаването на акта. Що се касае до законосъобразността, предвид изслушването на съдебно-техническата експертиза и събраните по делото доказателства, липсват първо строителни книжа, доказващи законосъобразността на строителството, второ – липсват и доказателства за установяване на търпим строеж по смисъла за закона на процесното бунгало, и най-вече обстоятелството, че става дума за отреден терен за морска изследователска база, който е извън рамките на съответната база за отдих и предназначението на постройката, която безспорно има временен характер. Моля да имате предвид обстоятелството, че става дума за земеделска земя извън регулация и всички строителни книжа, които биха могли да доведат до узаконяване на постройката, фактически са неприложими. Моля за решение в този смисъл.

Моля за присъждане на адвокатско възнаграждение.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,45 часа.

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: