ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 15.10.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   VІІІ-ми административен  състав       

На петнадесети октомври                    две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1364 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 12,00 часа се явиха:

Жалбоподателят Софийски университет „Св.Климент Охридски” - редовно уведомен, се представлява от адв. К. с представено по делото пълномощно.

За ответника – Кмет на Община Созопол - редовно уведомен, се явява адв. Й. – представя пълномощно.

 

По хода на  делото:

 

Адв. К.: Да се даде ход на делото.

Адв. Й.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на СУ „Св. Климент Охридски” с ЕИК по Булстат 000670680 със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цар Освободител” № 15,  представлявано от проф. дин И.И.Д. против Заповед № 8–Z-782/16.05.2014г. на кмета на Община Созопол, с която на основание чл.225а, ал.1 ЗУТ е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „бунгало”, находящо се в ПИ с идентификатор 81178.5.306 по КП и КР на  гр.Черноморец.

 

Адв. К.: Поддържам жалбата и искането за допускане на съдебно-техническа експертиза. Настоящата преписка е инициирана от частно лице Б.Д., а не служебно от Община Созопол. На въпросното лице са отказани имуществени права на собственост с Решение № 876/09 от 14.01.2010 г. по гр.д.№ 2959/2007 г. на Върховен касационен съд,  представено с жалбата. Поставена е под въпрос компетентността на общината относно издаването на въпросната заповед – разделена е компетентността на общините и съответната служба, свързана с незаконното строителство. Касае се за временен строеж - дървено бунгало, поставено върху бетонови основи, който е търпим строеж по смисъла на закона.

Адв. Й.: Оспорвам жалбата. Не се противопоставяме на искането за допускане съдебно-техническа експертиза с цел изясняване на фактическата обстановка. Моля да се има предвид при направеното възражение от представителя на СУ относно инициативата за образуване на административната преписка  по издаването на оспорвания акт, че дори и да приемем, че липсва правен интерес от страна на физическото лице Б.Д., то следва да се има предвид, че административният орган разполага и с възможността за служебна инициатива вкл. и по проверка на сигнали и предложения от физически лица, като в тази връзка моля да се има предвид служебната инициатива на административния орган за образуване на производството, завършило с издаването на процесната заповед. Да се приеме административната преписка. Нямам доказателствени искания.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се съобрази с доказателствата по делото, извърши оглед на място и справка в Община Созопол да отговори на въпросите, формулирани в жалбата, както и на тези поставени от съда, а именно:

 

1. Има ли издадени строителни книжа за съответната сграда и дали строежът съответства на действащия ПУП?

2.Представлява ли бунгалото строеж по смисъла на § 5, т. 38 ДР на ЗУТ?

3.Коя категория е строежът и коя година е построено бунгалото, като се опише неговата конструкция.

4.Търпим ли е строежът, съгласно изискванията § 16 ПР ЗУТ и §127 от ПЗР ЗИД  ЗУТ?

5. Декларирано ли е бунгалото пред одобряващите органи и кога?

6. Инициирана ли е процедура по одобряване на процесното бунгало, съгласно изискванията на  § 184  ПЗР ЗИД ЗУТ и кога?

НАЗНАЧАВА за извършване на заключението вещо лице инж. С.И. при депозит в размер на 450,00 лв., вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 28.01.2015 година от 11,30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се уведоми вещото лице за изготвяне на заключението след заплащане на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: