РЕШЕНИЕ

 

Номер                              Дата 23 юни 2011 год.                   Град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,       ІХ-ти    състав,

в закрито заседание на 23 юни 2011 год.,

 в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: …………………..

Прокурор: ………………….

                                           

 разгледа адм. дело 1364 по описа за 2011 год.

 и за да се произнесе взе предвид следните обстоятелства:

 

         Съдът е сезиран с искане от търговското дружество “Климати холидей” ООД, гр.Несебър, предявено по реда на чл.250 и сл. от АПК, за прекратяване действията на началника на ДНСК, с които е възложено продължаване на принудителното изпълнение на Заповед № 14-317/14.04.2008г., издадена от заместник-началника на ДНСК.

         Жалбоподателят възразява, че действията по възлагане продължаването на принудителното изпълнение не се основават на административен акт или на закона, като в тази връзка се позовава на съставен от служители на РДНСК Югоизточен район констативен протокол от 29.04.2011г. относно изпълнението на Заповед № 14-317/14.04.2008г., видно от който , констатирано е, че строежът, предмет на тази заповед, представляващ стоманобетонов басейн, е премахнат изцяло и са отстранени строителните отпадъци. Посочва, че с изпълнение на постановеното с горната заповед премахване на строежа, административното производство е вече приключило и по него не могат да бъдат извършвани каквито и да е било действия, с оглед на което обосновава възражението си, че действията по възлагане продължаването на принудителното премахване на процесния басейн не се основават на административен акт или на закона. Посочва, че ако административният орган твърди, че е налице възстановяване на басейна, то се касае за съвсем нов строеж, за чието принудително премахване следва да бъде образувано ново административно производство, по който да бъде постановен друг административен акт, подлежащ на изпълнение. Иска се съдът да се произнесе с разпореждане, въз основа на което да бъдат прекратени действията на началника на ДНСК , с които е възложил продължаване на принудителното изпълнение на Заповед № РД-14-317/14.04.2008г. на заместник-началника на ДНСК.

         При разглеждане на искането, с което е сезиран, съдът е обвързан с фактическите основания, сочени от жалбоподателя и въз основа на тях определя приложимия процесуален ред за разглеждането му, както и приложимия материален закон и в този смисъл, съдът не е обвързан със сочения от жалбоподателя процесуален ред, който той смята за приложим.

            Изложените от жалбоподателя фактически обстоятелства не обосновават извод за разглеждане на депозираното искане по реда на чл.250 и сл. от АПК, в какъвто смисъл е заявено в титулната част на искането и формулирания петитум.

Търсената от съда защита е да бъдат прекратени действията по продължаване на принудителното изпълнение по влязлата в сила Заповед № РД-14-317/14.04.2008г. за премахване на процесния строеж. Така наведените от жалбоподателя доводи обосновават извод относно оспорване на предприетите от органа по изпълнението действия, в конкретния случай – такива по продължаване на принудителното изпълнение. Сочените действия представляват несъмнено такива по принудителното изпълнение, поради което за тях е приложим друг процесуален ред за правна защита - този по чл. 294 и сл. АПК.

Защитата срещу неоснователни фактически действия по реда на чл. 250 АПК има предвид случаите, при които действията на административен орган не се основават на административен акт или на закона. Действията на органа по изпълнението в производство за принудително изпълнение, дори и ако биха били незаконосъобразни, не представляват действия по смисъла на чл.250 от АПК, тъй като производството по принудителното изпълнение е самостоятелно правнорегламентирана дейност, която е уредена в дял Пети от АПК – Изпълнение на административните актове и съдебни решения, където подробно са посочени правомощията на органите по принудителното изпълнение, издаваните от тях актове, както и реда за правна защита на засегнатите лица. Твърдяната от жалбоподателя незаконосъобразност на конкретни действия на орган по принудителното изпълнение може да бъде установена в производството по реда на чл. 294 и сл. от АПК, като този ред за правна защита изключва приложението на чл. 250 от АПК.

С оглед горните мотиви, настоящото искане следва да се разгледа по реда на чл.294 и сл. от АПК.

Процесният строеж представлява открит басейн, изпълнен на територията на морски плаж “Слънчев бряг”, източно от хотел “Созопол”, в к.к. “Слънчев бряг”, община Несебър. За премахването му е издадена Заповед № РД-14-317/14.04.2008г. на заместник-началника на ДНСК, жалбата против която, подадена от “Климати холидей” ООД, е отхвърлена с Решение № 550/22.05.2009г., постановено по адм. дело № 925/2008г. на Административен съд – Бургас, което по реда на инстанционния контрол е оставено в сила с Решение № 3653/19.03.2010г. по адм. дело № 11218/2009г. на ВАС.

След влизане в сила на административния акт до жалбоподателя е изпратена покана за доброволно изпълнение изх. № РД-1-Н-189/01-800/25.11.2010г., след което, от страна на търговското дружество са депозирана молба до органа по изпълнението – вх. № РД-1-Н-189-00444/31.01.2011г., видно от която, поискано е доброволното изпълнение да бъде отложено с един месец, поради влошени метеорологични условия, както и заявление вх. № РД-1-Н-189-01-707/14.04.2011г., с което дружеството е заявило намерението си да премахне доброволно строежа.

На 18.04.2011г. от служители на РДНСК Югоизточен район е съставен констативен протокол, видно от който, започнали са действия по премахване на строежа, като е отстранена част от сцената около басейна.

На  29.04.2011г. от служители на РДНСК Югоизточен район е съставен последващ констативен протокол, с който е установено, че процесният строеж е премахнат и е посочено, че Заповед № РД-14-317/14.04.2008г. на заместник-началника на ДНСК е изпълнена.

Видно от докладна записка изх. № РД-1-Н-189-00-863/01.06.2011г., при направена нова проверка на 01.06.2011г. от служители на РДНСК Югоизточен район, е установено, че процесният басейн е възстановен и функционира. В тази връзка са съставени нови констативни протоколи № 1/20.06.2011г. и № 2/21.06.2011г., в които е посочено, че басейнът е напълнен с вода, ползва се по предназначение от гостите на хотел “Созопол”.

При тези фактически данни, началникът на ДНСК предприел последващи действия, обективирани в писмо изх. № РД-399-05-909/20.06.2011г., с което разпоредил оспорваното понастоящем продължаване на принудителното изпълнение на Заповед № РД-14-317/14.04.2008г. на заместник-началника на ДНСК.

Действията на органа по изпълнението са законосъобразни.

Жалбоподателят възразява, че след като е съставен констативен протокол от 29.04.2011г. от служители на РДНСК Югоизточен район, с който е установено, че процесният строеж е премахнат  и е посочено, че Заповед № РД-14-317/14.04.2008г. на заместник-началника на ДНСК е изпълнена, следователно, административното производство е вече приключило и оспорените действия не се основават на административен акт.

Възражението е неоснователно.

         Данните от административната преписка и горните фактически констатации безспорно установяват, че премахването на незаконния строеж не е извършено доброволно от неговия извършител, при все, че е проявил готовност в тази насока. Независимо, че е съставен констативен протокол от 29.04.2011г., в който е посочено, че  строежът е премахнат и Заповед №  РД-14-317/14.04.2008г. е изпълнена, това очевидно не е така и се установява по несъмнен начин от последващите проверки на органа по изпълнението. Начинът, по който длъжникът по изпълнението е придал вид, че строежът е премахнат, е без правно значение, тъй като релевантния за настоящото произнасяне факт е този по обективното съществуване на незаконния строеж към настоящия момент и твърденията, че строежът е бил доброволно премахнат, очевидно не съответстват на този факт. След като е видно, че строежът не е премахнат, неоснователно длъжникът по изпълнението се позовава на съставения протокол от 29.04.2011г., от където черпи доводи за приключило административно производство.

         Неоснователно е също и възражението, че ако административният орган счита, че е налице нов изпълнен строеж, то за него следва да проведе нова административна процедура по премахването му. Това принципно е вярно, но органа по изпълнението не само, че не твърди подобен факт за новоизграден строеж, а напротив – установява, че именно процесният строеж не е премахнат и именно спрямо него разпорежда продължаване на действията по принудителното му премахване.      

         Настоящото искане, с характер на жалба по смисъла на чл.295 от АПК, следва да бъде отхвърлена като неоснователна, поради което и на основание чл.298 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Климати холидей” ООД, гр.Несебър против действия на органа по изпълнението, обективирани в писмо изх. № РД-399-05-909/20.06.2011г., с което разпоредено продължаване на принудителното изпълнение на Заповед № РД-14-317/14.04.2008г. на заместник-началника на ДНСК, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

         Решението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                         СЪДИЯ: