Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  1365                   от 09.07.2018 г.           град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд - Бургас, петнадесети състав, на двадесет и първи юни две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Лилия Александрова

        Членове: 1. Станимир Христов

                          2. Диана Ганева

 

при секретаря С. А. и прокурор Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 1363 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на К.Д.П. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** против Решение № 593/11.05.2018 г., постановено по НАХД № 491/2018 г. на Районен съд - Бургас, с което е потвърден Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К, № 1869721, издаден от ОД на МВР Бургас, с който за нарушение на чл. 21, ал. 2 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), на основание чл. 189, ал. 4 във връзка с чл. 182, ал. 1, т. 3 от ЗДвП, на касатора е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорваното решение като незаконосъобразно поради нарушение на материалния закон, като отмени и процесния Електронен фиш. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН – неправилно решение поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание, касатора не се явява лично и не се представлява.

Ответникът по касация – Директор на ОД на МВР Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата, като иска от съда да остави в сила обжалваното решение.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд Бургас е образувано по жалба на К.Д.П. против Електронен фиш серия серия К, № 1869721, издаден от ОД на МВР Бургас за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство. С обжалвания Електронен фиш за нарушение на чл. 21, ал. 2 от ЗДвП, на основание чл. 189, ал. 4 във връзка с чл. 182, ал. 2, т. 3 от ЗДвП на П. е наложена глоба в размер на 100 лева.

За да потвърди Електронния фиш, първоинстанционния съд е приел, че при реализиране на административнонаказателната отговорност, административнонаказващият орган е издал електронен фиш, който отговаря на изискванията на закона, съдържа необходимите реквизити и е издаден срещу лице, за което по безспорен начин се установява, че е извършило административно нарушение.

Решението на Районен съд Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Електронният фиш съдържа всички изискуеми реквизити по чл.189, ал. 4 от ЗДвП. В процесния фиш има данни за: териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката или мястото на доброволното й плащане. В него не са посочени конкретен издател, информация за реда на обжалване, дата на издаване, но такива реквизити не са предвидени в чл. 189, ал. 4 от ЗДвП, поради което това не може да бъде прието за пропуск, тъй като в случая нормата на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП се явява специална по отношение на общото изискване на чл. 57, ал. 1 от ЗАНН за съдържанието на наказателното постановление.

Настоящият касационен състав намира за неоснователни развитите в касационната жалба възражения относно годността на техническото средство, с което е заснето нарушението и съответствието му с метрологичните изисквания. В сезиращата жалба е заявено, че от Електронния фиш и приложената към него снимка се установява, че ID на устройството за наблюдение и регистрация на пътни нарушения е 003059049644 и тип SITRAFFIC Lynx ERS400 със софтуер версия V3.0.9.8. В същото време, по мнение на касатора, от представения протокол от проверка № 173-ИСИ/06.07.2017 год. на Български институт по метрология, дирекция „Изпитване на средства за измерване, устройства и съоръжения“, отдел „Изпитване на средства за измерване“ – идентификационния номер на стационарна видео-радарна система за наблюдение и регистрация на пътни нарушения е с № 1047F8A4010800E9 тип SITRAFFIC ERS400 софтуер версия V3.1.0. В този смисъл, според касатора безспорно между идентификационния номер на заснемащото стационарно устройство и софтуер на същото и представения протокол за извършена проверка на техническото средство е налице несъответствие. Така заявените твърдения не съответстват на действителното фактическо положение. Действително, видно от оспорения електронен фиш, в същия е записано техническо средство № 003059049644, като от приложената към фиша снимка се установява, че въпросния № 003059049644 е ID на устройството. В същото време, изписания от касатора номер, вписан в протокола от проверката - № 1047F8A4010800E9 е идентификационния номер. В този смисъл следва да се има предвид, че идентификационния номер е различен от ID на устройството – става въпрос за две различни означения на едно и също устройство. За да се изясни обстоятелството, че въпросния протокол от проверка е относим именно към въпросното техническо средство следва да се има предвид отбелязването на гърба на протокола, в която част са вписани резултатите от полевия тест, където е вписано мястото на разположение на стационарната видео-радарна система за наблюдение и регистрация на пътни нарушения – гр. ****, бул. „******“, Път Е 87, бен. „*****“ – Ф563, където при индивидуализиране на устройството е посочен ID на устройството – 003059049644, който изцяло съвпада с вписания както в електронния фиш, така и в снимката към него. В този смисъл, твърдяното несъответствие не е налице.

Настоящият касационен състав изцяло споделя мотивите на първоинстанционния районен съд относно действителността на протокола за проверка и констатираната в него техническа грешка при изписване на годината на съставянето му в заключителната част, на гърба на същия – 06.07.2016 год., вместо действителната дата – 06.07.2017 год. В допълнение към развитите от БРС мотиви следва само да се уточни, че официалните документи, какъвто е и въпросния протокол от проверка се индивидуализират посредством съответен номер и дата към него. В настоящия случай, Протокола за проверка е индивидуализиран със своя номер - № 173-ИСИ и дата на съставянето му – 06.07.2017 год., която дата съответства на действителната такава.

По изложените съображения, касационната инстанция намира, че оспореното решение е валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила, а жалбата да се отхвърли.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд - Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 593/11.05.2018 г., постановено по НАХД № 491/2018 г. на Районен съд - Бургас.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

           

                                  

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                            

 

 

                                                                                              ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

                                                                                                                    2.