ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 12.07.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На дванадесети юли                               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: Маринела Вълчева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1363 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11.20 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Сис индустрийс“ ООД се явява адвокат М.С., надлежно упълномощен.

За ответника началник на Митница Бургас- юрисконсулт Л..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по жалба на „Сис индустрийс“ ООД против решение № 32-17264/20.01.2017г. на началника на Митница Бургас, потвърдено с решение № Р-234/32-72736/16.03.2017г. на директора на Агенция Митници.

По делото е постъпила административната преписка.

СЪДЪТ указва на страните, че следва да докажат фактите, на които основават своите искания или възражения. Ответникът следва да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му. В тежест на жалбоподателя е да докаже фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

СЪДЪТ указва на ответника, че не сочи доказателства за компетентността на органа, издал оспорваното решение, както и за компетентността на решаващия орган. В преписката не са приложени цитираните в решенията заповед № 0-3440/21.12.2016г. и заповед № ЗАМ-297/14.03.2017г. Не е приложено също Ръководство за вземане на проби от стоки за цели на митническия контрол.

 

Адвокат СТЕФАНОВ: Поддържам жалбата. Имаме доказателствени искания, като за представяне на ръководството за вземане на проби от стоки за цели на митническия контрол вече указахте на ответната страна и същото ще бъде представено. Представям молба с въпроси и моля да допуснете извършването на съдебно-химическа експертиза, която да отговори на задачите, описани в молбата, която представям с копие за ответната страна. Другото ни доказателствено искане е да допуснете до разпит двама свидетели, с оглед установяване обстоятелствата по вземане на пробите. Това са лицата, които са присъствали при вземането и транспортирането на пробите, и са наши служители. Единият свидетел ще установява обстоятелствата по взимане на пробите, а другия свидетел ще установява обстоятелствата по транспортирането на тези проби, които са взети във връзка с твърдението ни за незаконосъобразно вземане на пробите, транспорт и съхранението им, което не е по установения ред, регламентиран в това ръководство. Други доказателства ще ангажирам съобразно становището на другата страна.

Юрисконсулт Л.: Оспорвам жалбата. По отношение на молбата с въпроси към съдебно-химичната експертиза, моля да ми бъде предоставена възможност да изразя допълнително становище, предвид обстоятелството, че молбата е представена за първи път в днешното съдебно заседание. Относно искането за разпит на свидетели считам, че същото е неоснователно, предвид обстоятелството, че в административната преписка са налице протоколи, от които е видно на коя дата са взети пробите, както и е видно, че двата протокола са от една и съща дата. Считам, че са налице писмени доказателства, поради което не е допустимо да бъдат събирани свидетелски показания. Алтернативно, моля да допуснете до разпит и служителите, участвали при взимане на пробите. Моля да ми предоставите възможност за представяне на заповедите за компетентен орган, Ръководство за вземане на проби от стоки за цели на митническия контрол, както и превод на документите на чужд език, съдържащи се в административната преписка. Свидетелят, който поискахме в условията на евентуалност ще бъде митническият служител, който е взел пробата и ако бъде допуснат, ще осигурим неговото присъствие.

Адвокат СТЕФАНОВ: Във връзка с казаното имам едно искане. Не зная дали с административната преписка ответникът е представил един протокол от изпитване №П-824/02.12.2016г. на изпитвателната лаборатория към Изпълнителната агенция по лозята и виното.

Юрисконсулт Л.: Протоколът е представен, той се намира в преписката, но същият е неотносим, защото самите проби не са взети в присъствие на митнически служител.

Адвокат СТЕФАНОВ: Оттеглям искането за представяне на този протокол №П-824/02.12.2016г.

СЪДЪТ намира приложените в административната преписка писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Основателни са направените от страните искания за допускане на свидетели, доколкото същите ще спомогнат за изясняване на делото. Следва да се предостави възможност на ответната страна да заяви становище по направеното от пълномощника на жалбоподателя искане за допускане на съдебно-химичната експертиза, с възможност за поставяне на допълнителни задачи, както и да се предостави възможност на страната да представи посочените писмени доказателства. Ето  защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към административната преписка писмени доказателства.

ДОПУСКА до разпит двама свидетели при режим на довеждане от жалбоподателя и един свидетел при режим на довеждане от ответната страна в следващото съдебно заседание.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ответника да заяви становище по направеното от пълномощника на жалбоподателя искане за допускане на експертиза в 14-дневен срок от днес, както и да представи посочените доказателства.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 11.10.2017г. от 11.20ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.34 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: