ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 05.12.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На пети декември                                  две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 1363 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 10:42 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ - Софийски университет Св. Климент Охридски”, редовно уведомен, се явява адв. К., с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА по жалбата - Кмет на Община Созопол, редовно уведомен, се явява адв. Й., с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице М.Г..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявлението на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба срещу Заповед № 8-Z-781/16.05.2014г. на кмета на Община Созопол за премахване на незаконен строеж „бунгало“, находящ се в ПИ 81178.5.306 и ПИ 81178.5.320, гр. Черноморец.

В съдебно заседание на 10.10.2014г. съдът допусна извършването на съдебно-техническа експертиза, която е извършена и представена по делото в едноседмичен срок преди днешно съдебно заседание.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на вещото лице, на което снема самоличност както следва:

 М.Р.Г. - ** г., българка, българска гражданка, семейна, неосъждана, без дела и родство със страните, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Представила съм писмено заключение с два броя скици, които поддържам.

 

ВЪПРОС НА АДВ. К.: Доколко при изпълнение на задачите, сте направили проверка в областната администрация?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В областна администрация не съм правила справки.

АДВ. К.: Представям Виза за временно изграждане на столова и бунгала от 03.07.1983 г. от гл. арх. К. и скица за целия терен, които са от областна администрация.

АДВ. Й.: Да се приемат представените доказателства. Ние не ги оспорваме. Считаме, че те не са относими конкретно към съществото на спора, тъй като то е за цялостно изграждане на този терен с временен характер без да конкретизира нито съответни обекти, включително и процесния, нито оттам нататък да послужи като основание за допустимост и търпимост на обекта.

ВЪПРОС НА АДВ. К.: За временния строеж е посочено, че се касае за временен строеж „столова” и „бунгала”. Това ли е въпросната столова?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Така разчитаме, че е столова, но от така нанесените обекти в скицата виждам, че са нанесени 4 бр. бунгала, а самата столова не е нанесена. Така разчитам. Обектът, предмет на настоящото дело е бивша столова, но в скицата не е нанесена.

ВЪПРОС НА АДВ. К.: Допустимостта за изграждане на този обект от кого се посочва и доколко органът издал визата за проектиране и построяване на временни строежи, негова ли е преценката за издаване на тази виза за проектиране?

АДВ. Й.: Възразявам срещу този въпрос. Въпросът е правен.

 

Съдът ПРИЕМА възражението на адв. Й..

 

АДВ. К.: Нямам други въпроси към вещото лице.

АДВ. Й.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице Г., на което ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 350 лв., платими в рамките на внесения депозит.

 

АДВ. К.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

АДВ. Й.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание два броя скици.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. К.: Основните искания и възражения са свързани с приложение на разпоредбата на §16, ал. 1 от ПЗР на ЗУТ, касаещи строежи. Въпросното бунгало, видно от сега представените писмени доказателства е построено в терен, предоставен на СУ „Св. Климент Охридски”. На второ място: за построяването на същия обект има издадена изрична виза за временен строеж „столова” от гл. архитект на ОНС – Бургас.

           На трето място: извършването на този строеж съгласно решението на ВКС, което е представено с жалбата, е послужил като основание на касационната инстанция да изключи тези имоти 81178.5.306 и 81178.5.320, като изключването от касационната инстанция на тези имоти съгласно разпоредбите на ППЗСПЗЗ на практика двата имота са държавна собственост, които са предоставени на СУ „Св. Кл. Охридски”. Ето защо считам, че в случая са налице предпоставките на чл. 16, ал. 1 от ЗУТ за търпимост на този строеж и същият макар и да няма утвърдени строителни книжа и документи, тъй като е построен преди 1987 г., представлява търпим строеж и не подлежи на събаряне. Моля да уважите жалбата.

АДВ. Й.: Аз ще моля да отхвърлите жалбата като неоснователна поради липсата на строителни книжа от една страна, включително и в оспорената от нас в днешно съдебно заседание  представена като доказателство виза, липсва уточняване и нанасяне в конкретния обект, предмет на спора. Ето защо я считаме за ирелевантна към съществото на спора. Ирелевантно за нас е твърдението, че касационната инстанция във ВКС е била мотивирана за изключване на имотите относно извършването на строителство, тъй като предметът на спора пред ВКС не е бил конкретно за законността на строителството и какъв е неговият характер и допустимост, с оглед на което считам този аргумент за неоснователен. Освен това, позоваването на §16 от ПЗР на ЗУТ изисква представянето на конкретни документи, въз основа на които административният орган е извършил строежа, а предвид липсата на такива, които не се установиха в хода на настоящото производство, считам за неоснователно определянето на строежа като търпим според твърденията на жалбоподателя. В този смисъл и предвид обстоятелството, че по действащите към момента ПУП за имота не се запазва съответното строителство и липсата на процедури до настоящия момент за определяне на неговата допустимост и търпимост правят жалбата неоснователна и моля за нейното отхвърляне.

АДВ. К.: Търпимите строежи по §16 ал. 1 от ПЗР на ЗУТ са разграничение, че незаконните строежи са търпими.

Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: