ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 10.10.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На десети октомври                               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 1363 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ - Софийски университет Св. Климент Охридски”, редовно уведомен, се явява адв. К., с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА по жалбата - Кмет на Община Созопол, редовно уведомен, се явява адв. Й., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявлението на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба срещу Заповед № 8-Z-781/16.05.2014 г. на кмета на Община Созопол за премахване на незаконен строеж „бунгало“, находящ се в ПИ 81178.5.306 и ПИ 81178.5.320, гр. Черноморец.

Към делото е приложена административната преписка по която е издадена оспорената заповед.

В жалбата е направено искане за допускане извършването на съдебно-техническа експертиза, по което съдът не се е произнесъл, тъй като ответника по жалбата не е изразил становището си по спора.

 

АДВ. К.: Поддържам жалбата и доказателствените искания. Преписката е образувана по искане на Б. Д., чиито права са отречени с приложеното решение на ВКС и затова считам, че тази преписка неправилно е образувана и не може да упражни някакво действие.

Поддържам доказателственото искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза с посочените задачи, като същата моля да се произнесе по отношение на строителния режим на процесните имоти към деня на извършване на строежа. Касае се за временно дървено бунгало с бетонови основи, което е построено през 1981-1982 г.

АДВ. Й.: Оспорваме жалбата като неоснователна. Производството е образувано от неправоимащо лице. Следва да се има предвид, че се жали срещу административен орган с оглед констатациите на обжалваната заповед и установяване на несъответствие на строежа с поземления имот. В този смисъл считаме направеното възражение за неоснователно предвид възможността на административния орган служебно да извърши съответните констатации и да изрази властническо изявление.

От друга страна считаме жалбата за неоснователна, поради липсата на строителни книжа доказващи както законно извършено строителство, включително и по реда на отменения чл. 125 от ЗТСУ, както и съответно наличието на предпоставките за приложимостта на разпоредбата на §16 от ЗУТ. В този смисъл считам жалбата за неоснователна. Не се противопоставяме на направеното искане от страна на жалбоподателя за извършване на съдебно-техническа експертиза с цел установяване на търпимостта на строежа и съответствието му с действащата нормативна уредба. Няма да соча други доказателства.

АДВ. К.: Искам да взема отношение по въпроса. Вярно е, че Община Созопол могат служебно да извършват процедури свързани с установяване законност на строежа, но в настоящия случай е образувано въз основа на действия, изходящи от Б. Д.. На второ място считам, че се касае за търпим строеж съгласно ЗУТ.

 

С оглед изявлението на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателствата.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза по въпросите поставени в жалбата, която да бъде извършена от вещото лице М.Г. след внасяне на депозит в размер на 350 лв., платими в 7-дневен срок от днес от жалбоподателя.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 05.12.2014 г. от 10.20 ч.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,08 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: