ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 19.01.                                                                 град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V-ти Административен състав

на деветнадесети януари                                        две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С.Д.

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

Административно дело номер 1363 описа за 2008 година

На именното повикване в 14.15 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ, ЕТ „Десперадо. М.”, редовно уведомен, се представлява от адв. О., надлежно упълномощена от по-рано.

ОТВЕТНИКЪТ - Община Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Р., упълномощена от по-рано.

 

         По хода на делото:

         АДВ. О.: Да се даде ход на делото.

         ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ Р.: С оглед задължението ми в предходно съдебно заседание представям писмени документи по опис, както и заявлението за издаване на разрешение, от което е видно, че е с дата на входящ номер в Община Бургас 30.07.2008г., която е след датата издаване на заповедта за премахване на процесния обект. Други доказателства няма да сочим.

         АДВ. О.: Моля да задължите ответника да направи отбелязване върху представената схема на временните обекти разположени до РУМ „Младост” или да представи нов такъв с отбелязване, от който документ да е видно от кой орган, на какво основание и на коя дата е одобрил схемата за преместваемите обекти по чл. 56 от ЗУТ и съответно неговите изменения във времето.

         ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Заявявам, че това са документите, които са ми представени. Нямам правомощия да отбелязвам върху схемата. Това е в правомощията на главния архитект. Върху тази схема, която е представена не мога да правя отбелязване. Което са ми представили, това представям и сега. Тъй като не съм имала задължение да представя схемата действаща от 2008 г. затова и представям извадка от схемата, която е действала до 2008 г.

         АДВ. О.: Поддържам си искането. Моля да се представи документ извадка от схемата на преместваемите обекти, върху който да е извършено отбелязване за органа и датата когато схемата е била одобрена, както всички изменения на схемата, направени от първоначалното й съставяне и одобряване до 30.07.2008г.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И :

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото днес представените от процесуалния представител на ответника писмени документи по опис.

         ЗАДЪЛЖАВА ответника най-късно до следващо съдебно заседание  да представи искания документ, посочен по-горе от адв. О., със съответните нанасяния върху него.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА за 30.03.2009 г. – 13,45 ч., за която дата и час страните редовно уведомени от днешно съдебно заседание.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: