РЕШЕНИЕ

 

№  1434             18.07.2018 година       град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на двадесет и осми юни, две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ГАЛИНА РАДИКОВА

                                  2. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

секретар:  Б. Ч.

прокурор: Андрей Червеняков

сложи за разглеждане докладваното от съдия Чавдар Димитров КАНД номер 1362 по описа за 2018 година.

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационната жалба на  Я.Т.А., ЕГН **********, в качеството си на вр.и.д главен счетоводител на Община Камено против решение №422/02.03.2018г. постановено по а.н.д. № 615/2018г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление (НП) №  11-01-331-2017/16.01.2018г. издадено от директора на „Агенция за държавна финансова инспекция“ гр.София, с което на касатора за нарушение на чл. 45 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите /Наредбата/, на основание чл. 32, ал.1, т.1 от Закона за държавната финансова инспекция /ЗДФИ/ е наложена глоба в размер на 200 лева.

         В касационната жалба са изложени възражения, че оспореното съдебно решение е неправилно и следва да бъде отменено. На първо място се посочва се, че в нарушение на чл. 52, ал.1 от ЗАНН наказващият орган не се е произнесъл в нормативноустановения едномесечния срок. Също така се навеждат аргументи, че не е налице нарушението на чл. 45 от Наредбата, а ако бъде прието за извършено, то са налице предпоставки за прилагане на чл. 28 от ЗАНН. Не ангажира нови доказателства.

         В съдебно заседание, касаторът редовно призован, не изпраща представител.

         Ответната страна – Агенция за държавна финансова инспекция – София, редовно уведомена, не изпраща представител.

         Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас, дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

         Административен съд - Бургас, ХІХ-ти състав след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 от АПК, намира за установено следното:

         Касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл. 211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК.

         Разгледана по същество и в пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, настоящият съдебен състав намира жалбата за основателна по следните съображения:

         С наказателното постановление, отговорността на Атанасова, в качеството й на вр.и.д. главен счетоводител на Община Камено е ангажирана за това, че на 30.09.2016г. е нарушила Наредбата, като в представени справки в Министерство на образованието и науката с писмо №04-04-15/30.09.2016г. неправилно е определила общият пробег, с цел финансиране на превоза от държавния бюджет. Посочено е, че в справките от нея „е бил включен пробег по-голям от допустимия за финансиране“, вместо този по разписание и до 20% от него като технологичен пробег от и до местодомуването на МПС-то, когато са налични условията за такъв. Административнонаказващият орган е приел за установено, че за III-то и VI-то тримесечия на 2016 г. във връзка с изпълнение на договор № 139/14.09.2016 г., за периода от 15.09.2016 г. до 31.12.2016 г. са отчетени като пропътувани общо 8 258 км, за които са изплатени със средства от държавния бюджет общо 15 676,00 лв. Според АНО, при определяне на общия пробег са включени пробега по разписание плюс целия технологичен пробег вместо да бъде включи технологичен пробег в размер на до 20% от пробега по разписание, в резултат на което според органа са били заплатени неправомерно 6 734,65 лв., в т.ч. от компенсирани в повече км - 3 898,95 лв. и от по-високи размери - 2 835,70 лв.

         За констатираното нарушение бил съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН), който бил връчен на санкционираното лице с възражения. Въз основа на АУАН било издадено процесното НП.

         За да постанови оспореното решение, въззивният съд е приел, че описаните в акта за установяване фактически обстоятелства се доказват от събраните в производството доказателства. Намерил е, че правилно е била ангажирана административнонаказателната отговорност на жалбоподателя в качеството й на вр. и.д. гл.счетоводител на Община Камено, съобразно разпоредбата на чл.76 от Наредбата. Районният съд е счел за нарушена разпоредбата на чл.45 от Наредбата. Посочил е, че деянието не представлява маловажен случай по чл. 28 от ЗАНН с оглед обекта на защитените обществени отношения, стойността на доставката и обстоятелството, че не се отличава с по-ниска степен на обществена опасност от обичайните нарушения от същия вид.

         Така постановеното решение е неправилно.

         Настоящият съдебен състав не споделя изводите на първоинстанционния съд, довели до отмяна на оспореното наказателно постановление, като счита, че неправилно е ангажирана отговорността на санкционираното лице, на посоченото в постановлението основание.

         Съдът намира, че при съставянето на акта и издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени процесуални нарушения, поради което и същите следва да породят целените с тях правни последици. В тази връзка, неоснователни са изложените в касационната жалба възражения относно неиздаването на НП в едномесечен срок по чл.52, ал.1 от ЗАНН. Месечният срок за произнасянето на наказващият орган по  чл.52, ал.1 от ЗАНН е инструктивен, поради което изтичането му, както при всеки инструктивен срок, няма за последица преклудиране на възможността за произнасяне. Преклузивни са сроковете по чл. 34 от ЗАНН, но в настоящия случай те са спазени.

         Съгласно чл. 76 от Наредбата, отговорност за верността на данните в предоставените справки от кметовете на общините по реда на наредбата носят лицата, които са ги съставили, съответно главният счетоводител, който ги подписва и кметът на съответната община, съгласно приложените образци. В настоящата хипотеза се установява, че справката е подписана именно от Атанасова в качеството си на вр.и.д.главен счетоводител на Община Камено, поради което същата е субект на административнонаказателната отговорност.

         По същество, фактическата обстановка, установена от наказващия орган не се оспорва от касаторът. Спорът между страните се свежда до това представлява ли "технологичен пробег", т.нар. "празен курс" и в този смисъл подлежи ли на заплащане със средства от държавния бюджет.

         Касаторът, за да обори съжденията на административнонаказващият органа довели до ангажиране на отговорността му, се позовава на разяснения дадени от МФ, както и на съдебно решение по КНАХД № 1560 от 2009 г. на Административен съд - Бургас, свързани с чл. 32, ал.2 от отменената Наредба № 2/2006 г. на МФ. Действително, посочената разпоредба е отменена, но независимо от това законовата регламентация е останала практически с еднакво съдържание, поради което биха могли да се вземат предвид по аналогия изложените от МФ разяснения. Според дадените разсъждения естеството на извършваните специализирани ученически превози обикновено е от типа „пълен-празен“, като в едната посока на изпълнявания маршрут пробега е с пътници, а в обратната – празен. Според съответното разяснение, пробегът по разписание включва изминатия пробег по всички курсове – с или без пътници, съгласно маршрутните разписания към сключените договори за специализиран превоз на ученици.  Относно „технологичния пробег“ е посочено, че това е единствено пробега от местодомуване на превозното средство до началната спирка по маршрута и от последната до местодомуването. Това разбиране се възприема изцяло от настоящия съдебен състав.

         Посочената за нарушена разпоредба на чл.45 от Наредбата регламентира, че когато превозите на децата и учениците по чл. 19, т. 8 от същата Наредба се извършват като специализиран превоз или превоз за собствена сметка, общият пробег включва пробега по определения маршрут и технологичния пробег, който не може да превишава повече от 20 на сто от пробега по разписание. От текста на чл.45 от Наредбата става ясно, че „технологичния пробег“ е различен от този по определения маршрут, който пък следва да е разстоянието от началната до крайната точка по него, вкл. и когато те съвпадат.

         Видно от описаната в АУАН и НП фактическа обстановка, посочените в т.1 до т.5 маршрутни разписания, по които се е извършвал специализирания превоз имат за начална и крайна спирка едно и също населено място. Това означава, че пробега по маршрута, така посочен по справката като „дневен маршрут“ включва именно "пълен" и "празен" курс от началната и крайната спирка, както и заявени 20% технологичен пробег.

         Става ясно, че при извършената проверка е направено измерване, при което отчетените километри съвпадат със заявените от страна на Общината. Ответният орган изразява несъгласие, че цялата дължина на трасето следва да се приеме за „пробег по маршрут“, но органа не прави каквото и да е уточнение какъв следва да е съответния пробег по маршрута и какъв да е размера на „технологичния пробег“ в абсолютни числа, които да могат да бъдат проверени. Видно от посочените в АУАН и НП измервания на органа, общата дължина на пробега съответства на тази, отразена в справката като „дневен пробег“, което пък води до извод, че посочения в справката по смисъла на чл.45 от Наредбата общ пробег, включва само този по определения маршрут, но не и „технологичен пробег“. Справката за необходимите средства за превоз на ученици по чл.19, т.8 е изготвена съобразно чл.13, ал.1 от Наредбата, където е указано, че ежегодно в срок до 30 септември кметовете на общините предоставят на министъра на образованието и науката справка по образец – приложение № 4, за необходимите средства за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни превози на децата и учениците по чл. 19, т. 8. Според Приложение № 4, в колона 5, озаглавена „Дължина на маршрута“, за специализираните превози следва да се посочва цялото разстояние за едно отиване и връщане – оборотен курс. В изпълнение на тези изисквания, в справката е посочен целия пробег по маршрута – отиване и връщане.

         В случая, администативнонаказващият орган не посочва конкретно по каква причина приема, че в справката, подадена до Министерство на образованието и науката е включен пробег по-голям от допустимия за финансиране. Не става ясно в какво се изразява неправилното определяне на пробега какъв като абсолютно число е пробега по определения маршрут и какъв е „техническия пробег“.

В негова тежест е да докаже по безспорен начин пред съда наличието на административно нарушение. От събрания по делото доказателствен материал и съобразно изложеното в процесното НП не се доказва по безспорен начин, че в представените справки в Министерство на образованието и науката с писмо № 04-04-15/30.09.2016г. касаторът неправилно е определила общият пробег, с цел финансиране на превоза от държавния бюджет.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2, предл. ІІ-ро АПК, във връзка с чл.63, ал.1 ЗАНН, Бургаският административен съд XIX-ти състав,

 

РЕШИ:

 

         ОТМЕНЯ решение №422/02.04.2018г. постановено по а.н.д. №615/2018г. по описа на Районен съд – Бургас, като вместо него ПОСТАНОВЯВА

         ОТМЕНЯ наказателно постановление (НП) №  11-01-331-2017/16.01.2018г., издадено от директора на „Агенция за държавна финансова инспекция“ гр.София, с което на Я.Т.А., ЕГН **********, в качеството й на вр.и.д главен счетоводител на Община Камено, за нарушение на чл.45 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите /Наредбата/, на основание чл.32, ал.1, т.1 от Закона за държавната финансова инспекция /ЗДФИ/ е наложена глоба в размер на 200 лева.      

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                           2.