ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 30.11.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На тридесети ноември                               две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1362 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13.55 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.С.Х.. редовно призован  чрез законния си представител, не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ  НАЧАЛНИК НА ГРАНИЧНО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ СРЕДЕЦ, редовно и своевременно призован,  представител не се явява.

         По хода на делото:

Съдът докладва, че с депозирано становище  входящ №10262/08.11.2016 година Началника  на ГПУ гр.Средец е изразил становище по хода на делото, а именно такъв да бъде даден,  а по съществото на спора  е поискал жалбата на  М.С.Х. да бъде  отхвърлена като неоснователна.

 

С оглед становището на ответната страна  и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството по делото е образувано по жалба на М.С.Х., роден по негови лични сведения на 01.01.1999г. в Афганистан с посочен адрес: Специализиран дом за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) – Любимец, против заповед № ОЧ-172/01.06.2016г. на Началника на ГПУ – Средец при МВР за налагане на обезпечителна административна мярка (ОАМ) „Принудително настаняване в специализиран дом за временно настаняване на чужденци към Дирекция „Миграция“ с искане за прогласяване на нищожността й.

  Съдът докладва, че с входящ №10121/03.11.2016 година  по делото е приложено копие  от частно административно дело №305/2016 година   по описа на Административен съд гр.Хасково, ведно със  събраните по делото доказателства и окончателния съдебен акт.

Съдът докладва, че с Входящ № 10236 от 7.11.2016г. е  Представена справка от ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МИГРАЦИЯ ПРИ МВР СОФИЯ Дирекция „Миграция“, ведно с  приложени писмени доказателства по опис

Съдът докладва, че с Входящ № 10262 от 8.11.2016г. от ответника- НАЧАЛНИК НА ГРАНИЧНО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ СРЕДЕЦ е представена административната преписка, ведно с писмени доказателства по опис.

Съдът докладва, че с входящ №10303/09.11.2016 година  след  нарочно разпореждане от съдебния състав е представена справка  за фактическото местонахождение на жалбоподателя към настоящия момент, ведно с представени писмени доказателства  по опис.

Съдът докладва, че с входящ № 10434 от 14.11.2016г. е получено писмо отговор от ответника НАЧАЛНИК НА ГРАНИЧНО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕгр.СРЕДЕЦ
         
Съдът указва на страните, че съобразно предмета на спора, а именно прогласяване нищожност на Заповед №ОЧ-172/01.06.2016 година на Началника на  ГПУ Средец на МВР в тежест на административния  орган е да докаже материалната, процесуалната и териториалната си компетентност да издаде оспорената заповед, както и  да установи спазване  на процесуално- правните  и  материално-правните норми на Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) при постановяване  на оспорения административен акт до степен неводеща до неговата нищожност.

В тежест на жалбоподателя, доколкото същия черпи  изгодни  от твърденията си факти и обстоятелства е да установи,  че твърдяните като допуснати нарушения на материалния и процесуалния  закон  (ЗЧРБ и АПК) са от естество,  водещо  до  пълната или частична нищожност  на оспорения административен акт.

Указва на страните,  че съдебния състав следи и служебно за нищожността на оспорения административен  акт.

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА представената по делото административна  преписка.

ПРИЕМА допълнително представените от ответния орган Началник на ГПУ гр.Средец писмени доказателства, по опис.

ПРИЕМА представените  от третите неучастващи  по делото лица  писмени доказателства,  по опис.

ПРИКЛЮЧВА събирането на  доказателства.

ДАВА  ход на делото по същество.

Съдът счете делото за  изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

         Протоколът изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14:06 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: