ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,09.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На девети декември                              две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1362 по описа за 2014година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Софийски университет „Свети Климент Охридски”, редовно призован, се представлява от адвокат К., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

За ответника - кмет на Община Созопол, се явяват адвокат Б.Й., представя пълномощно и адвокат Т., представя пълномощно за преупълномощаване.

Явява се вещото лице К.М..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че заключението на вещото лице е постъпило на 01.12.2014г. - в законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

К.Д.М., 63 години, неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Поддържам заключението, което съм представил.

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ К. – Във връзка с изпълнение на задачата, правили ли сте справки в областна управа?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Не, в Областна управа не съм правил справка.

ВЪПРОС на АДВОКАТ К. – В заключението, по т.1 казвате, че липсва предоставен по надлежния ред терен и учредено право на строеж. По делото е наличен протокол от 1977г., с който терен от 28 дка е предоставен на СУ”Климент Охридски” – имали ли сте предвид това?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Имах предвид изпълнение на процедурата до предоставяне с решение на комисията по земята, което е стъпка, но не е достатъчно според закона. Това е правен въпрос.

ВЪПРОС на АДВОКАТ К. – Казвате, че изграждането на това бунгало противоречи на Наредба 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда. Вижда се, че бунгалото е построено през 1981г., а Наредбата е от 1992 г.

 

Съдът, не допуска този въпрос, защото е правен.

 

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Само фиксирам, че в един момент в законодателството съществува пропуск, което поставя това бунгало в неизгодно положение.

АДВОКАТ К. – Нямам повече въпроси.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Т. – Каква е конструкцията на процесното бунгало?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Конструкцията е сглобяема, от екструдирани панели, съдържат от външна стена, стиропор, и етернитова плоскост, стиропора е вътре, и от вътре е фазер или шперплат, като панелката има и дървена носеща рамка от дървени бичмета, плоскостите са положени в някакъв рамка – напречни, които реално носят стената.

Покривът е с дървена покривна конструкция, с дървени ферми и етернит, вълнообразни плоскости. Това бунгало е монтирано върху бетонови ивични основи, с видими характеристики, защото теренът не е равнен и втори път бунгалото е повдигнато от северозападната страна, върху ивичните основа и са на около 1,50м спрямо прилежащия терен, а от югоизточната страна бетоновия цокъл е по-нисък – около 60 см.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Т. – Като изходите от конструктивните особености, може ли бунгалото да бъде разглобено и да се монтира на друго място?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Със съответното внимание могат да бъдат разглобени стените, демонтирани и монтирани на други място. Може да се изкърти някъде при демонтажа, но технологично тези бунгала могат да бъдат разглобени с по-голямо внимание.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Т. – Очевидно към 1981 г. няма регулационен план. А сега има ли застроителен план и съответства ли процесното бунгало на такъв план.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – В приложение 2 и приложението по сегашния застроителен план има отреден терен за морски клуб на Металургичен комбинат, което е идейно и не е това, което е изградено реално, тъй като не е само това бунгало, има още няколко бунгала, което не съответства на идейно застроителния план.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Й. – През 1981 г., когато се твърди, че е извършено строителството, теренът бил ли е в регулация?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – От 1966г., когато влиза втория план е извън регулация. Плана е одобрен през 1981г.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Т. – Предполагаме, че строителството е към 1981г.?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Да, в земеделска земя.

ВЪПРОС на СЪДА – Това бунгало в УПИ-І ли попада?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Да, изцяло попада в УПИ-І. Пунктираната линия е подложката и регулационната червената линия е регулационния, а черния е по КК. В УПИ-І попада съобразно сега действащия ПУП на гр. Черноморец, тогава село Черноморец.

Планът от 1982г. е сега действащия план в този му вид. В попълненото със зелено са попълнени три бивши имоти от първоначалния план, това са 764, 770 и този по-надолу към морето, който е вече много надолу, като тези два имота са описани на кои наследници са.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Т. – Разположението на това бунгало, на какво отстояние е от регулационната линия и спазени ли са отстоянията?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Тъй като тази регулационна линия е пренесена от плана, мащабно приблизително е около 3 метра, регулационната линия с парцел ІІ, който е отреден за хотел, това може само от плана мащабно да се отрази. Има риск от разминаване от 20 – 30см, не може точно до сантиметър да се определи.

ВЪПРОС на СЪДА – Установихте ли имало ли е стар кадастрален план.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Старият кадастрален план е първоначален, регулационния е по приложение 1.

 

АДВОКАТ К. – Представям копие на скица от 10.11.1976г., извадка от кадастрален план на с.Черноморец, представям и виза за проектиране на бунгала от 03.07.1983г., които моля да предявите на вещото лице.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Ако сравним това, което представи адвоката и скиците към експертизата, това са гробищата. Това е от кадастрална карта от 1935г., този имот не съм сигурен от копието, което работих (вещото лице посочва в представената скица) тези откоси на брега са горе-долу идентични, с копията, които аз съм работил, не съм го нанесъл, защото не интересува нашия парцел. Налагам гробищата, само вижте къде е границата, това бунгало е там. Аз видях и решението на поземлената комисия, всеки собственик трябва да си плати, за да вземе. Ето къде е линията, зелената линия, бунгалото се сече. Едно е било предвидено да им се даде като терен. Свободният двор на университета е по-надолу.

Гробището е имот 283, дали това е копието, по което аз работих, не съм сигурен, може тези имоти да ги няма нанесени на този план от 1966г. Ползвах плановете в общината от 1966г., там категорично няма нищо заснето, ето тук е църквата. През 1983г. кадастъра е направен. Ако забелязвате имот№676 е същия контур, а това е преди влизане в сила. не е отразено. Има парцел 1 и този са от началото на одобряване на плана, в края на януари е трябвало да е влязъл в сила плана.

 

СТРАНИТЕ - Нямаме повече въпроси.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице и УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението в размер равен на внесения депозит.

Да се издаде РКО.

АДВОКАТ К. – Нямам искания по доказателствата.

АДВОКАТ Т. и АДВОКАТ Й. – Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ К. – Моля, да уважите жалбата и да отмените обжалваната заповед. Първо доколко община Созопол е била компетентна да издаде тази заповед, тъй като в кориците на делото има констативни протоколи от началото на 2012г., когато според действащото тогава законодателства, компетентен орган да постанови аналогична заповед е била Дирекцията за строителен надзор. Макар да са наречени протоколи, имат същото съдържание и са сведени до знанието на тази дирекция. Тъй като изменението на закона е от 26.11.2012г., с който се прехвърля компетентността за такива обекти на местните общини, предвижда се, съгласно §126 от Преходните разпоредби на закона да се запази компетентността на Дирекцията за строителен надзор по преписки, които са съществува тогава. Тези преписки са съществували и са сведени до знанието на дирекцията. В случая не е приложимо определението по тълкуване на § 126, тъй като случаят касае непредставяне на констативни протоколи на община Несебър по аналогичен случай. В настоящия случай тези актове са представени и преписката е следвало да бъде довършена, а не да се прехвърли на общината .

Второ - по отношение на заповедта, не сме съгласни с нейните констатации, които изхождат от обстоятелства, които са спорни и не стоят както се представя. На първо място вещото лице изхожда от положението, че този терен не е бил предоставен на Софийския университет, а той е бил собственост на други физически лица. Това не е така, защото както от решението на Комисията за земята, представено с жалба и видно от скицата на терена, предоставената на Софийския университет площ, с обща площ 39 дка, като процесното бунгало попада в този терен. На второ място вещото лице се позовава в заключението на една наредба от 1992г., Тази наредба не може да бъде пречка за съществуването на процесното бунгало, тъй като същото е построено през 1991 г., а тази наредба е излязла 2010-2012 г. и не може да има обратно действие. Във връзка с всичко казано, моля да отмените оспорената заповед.

АДВОКАТ Т. – Моля да ми предоставите кратък срок за представяне на писмено становище, като ви моля да се отхвърли жалба и да ни присъдите разноски.

АДВОКАТ Й. – Искам само да маркирам, моля да отхвърлите жалбата. Актът на първо място е издаден от компетентен административен орган, преценяван към момента на издаване на административния акт. На второ място същият е допустим по смисъла на АПК за издаване на административни актове и по служебна администрация, в случая община Созопол, ето защо считаме ирелевантни твърденията на жалбоподателя за липса на компетентност на автора на акта.

На второ място, относно основателността. Първо - видно от приетата в днешното съдебно заседание експертиза се установява, че строителството е извършено през 1981 г., който не се оспорва от жалбоподателя, извън регулация. На второ място става дума за разглобяема конструкция, на трето място позоваването на съответна представената в днешното съдебно заседание скица считаме за ирелевантно като доказателство по силата на съществото на спора, поради обстоятелството, че със същата не се конкретизира първо обекта, предмет на настоящия спор и същата не кореспондира с доказателствата и скиците, както към действащия от 1982г. план, така и със събраните други доказателства от експертизата, от които е видно, че имота е влязъл в регулация едва през 1982 г. Моля да имате предвид обстоятелството, че и към настоящия момент отреждането по действащия ПУП е било за морски клуб - металургичен комбинат, което не кореспондира със законосъобразността на строителството от друг правен субект, в случая жалбоподателя.

И в допълнение, моля да имате предвид обстоятелството, че търпимостта на строежите се преценява първо съобразно налични документи за собственост, а такива липсват. Второ, с оглед предвижданият на действащия ПУП и изменението на съществуващи предходни такива, и в двата случая липсва възможност за установяване на законност на строителството. С оглед тези аргументи и други допълнително изложени в писмени бележки, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

.

ДАВА възможност на адвокат Т., процесуален представител на ответника, в 10 дневен срок от днес да представи писмено становище.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.20 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: