ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,07.10.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На седми октомври                               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1362 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.40 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Софийски университет „Свети Климент Охридски”, редовно призован, се представлява от адвокат К., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

Ответникът - кмет на Община Созопол, редовно призован, няма представител.

 

Съдът, на осн. чл. 144 от АПК, във вр. с чл.141 от ГПК, УКАЗВА на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на осн. чл. 91, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.89 в размер от 50лв. до 300лв.

 

АДВОКАТ К. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против заповед №8-Z-780/16.05.2014г. на кмета на община Созопол, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „Бунгало”, находящо се в ПИ с идентификатори 81178.501.564 и 81178.501.9. по КК на гр. Черноморец.

Производството се движи по реда на чл. 215 от ЗУТ.

 

АДВОКАТ К. поддържам жалбата на представляващия от мен СУ”Св.Климент Охридски”. Процесното бунгало е временен строеж, направен е през 1981г. върху терен, предоставен на Софийския университет по мисията за земята на Министерството на земеделието. Поддържам доказателственото искане да бъде назначена съдебно-техническа експертиза, която да се произнесе по въпроса за допустимостта на построеното бунгало, съгласно действащите нормативи към момента на построяването - 1981г. Задачата е описана и в жалбата.

Мисля, че Б.Д. е лицето инициирала производството и пред общината и пред РО НСК.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя с жалбата писмени доказателства, описани в същата на л.3 на гърба.

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, съгласно опис на л.2.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 10-дневен срок от съобщаването да представи по делото молба вх.№ОС-291-01-071/27.03.2013г. подадена от Б.Д.Д., писмо рег.№4-94-Б-2/1/11.03.2013г. на кмета на община Созопол, заявление вх.№4-94-Б-2/14.02.2012г., протокол №4/23.01.2012г., №6/23.01.2012г. и №8/23.01.2012г., всички описани в писмо на началника на РО „НСК” Бургас, РДНСК Югоизточен район с вх. в община Созопол №4-94-Б-2/2/02.12.2013г. (изх.№ на РО НСК № ОС-291 01-381/28.11.2013г.) до кмета на община Созопол и Б.Д.Д.

УКАЗВА на ответника, че в същия срок, в случай, че е необходимо тези доказателства да бъдат събрани от трето неучастващо по делото лице, следва да направи съответното искане по реда на чл.192 от ГПК за събирането им от това лице.

ПРЕДУПРЕЖДАВА ответника, че при неизпълнение на указанията на основание чл. 91, ал.2 от ГПК, вр. чл. 89 от същия кодекс ще му бъде наложена глоба.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства и като извърши справка в техническа служба на общината, на чиято територия се намира процесното бунгало, както и като извърши справка навсякъде другаде, където е необходимо, да даде заключение по следните въпроси:

1.Допустим ли е процесния обект по действащите градоустройствени планове към годината, която се твърди, че е изграден – 1981г. или към 1982г., или по плановете по смисъла на сега действащия закон – ЗУТ.

2.Вещото лице да изследва дали в общината се съхраняват някакви данни за изграждане на това бунгало, както и за изграждане на останалите 10 бунгала.

Както и да отговори на въпроса, зададен от жалбоподателя:

3.Да проследи хронологично статута на ПИ 81178.501.564 и ПИ 81178.501.9. по плана на гр. Черноморец, от момента, когато тези имоти са предоставени на жалбоподателя до датата на издаване на заповедта и ако е нужно да изготви комбинирана скица.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 300лв., вносими в 7-дневен срок от днес от жалбоподателя по сметка на Административен съд гр. Бургас. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице С.Б., която да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит. УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

 

Поради необходимостта от събиране на допуснати доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 09.12.2014г. от 11.00ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се съобщи на вещото лице.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.50 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: