ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 28.01.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и осми януари през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1361 по описа за 2014 година.                  

   

На именното повикване в 14.16 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Софийски университет „Свети Климент Охридски”, редовно уведомени от преди, се представлява от адвокат К. от БАК, с представено пълномощно от преди.

      

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на община Созопол, редовно уведомен от преди, се представлява от адвокат Б.Й., с приложено по делото пълномощно, л.51.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.Г..

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение по съдебно-техническата експертиза, изготвено от вещото лице М.Г. на 21.01.2015г., което не е в срока по чл.199 от ГПК във вр. чл.144 от АПК.

 

АДВОКАТ К.: Запознат съм със заключението на вещото лице Г. и не възразявам същото да се изслуша в днешното съдебно заседание, въпреки че днес изтича законовия срок;

АДВОКАТ Й.: Запознат съм със заключението на вещото лице Г. и не възразявам същото да се изслуша в днешното съдебно заседание, въпреки че днес изтича законовия срок;

 

Съдът, като съобрази изрично заявеното от представителите на страните, ПРЕМИНАВА към изслушване на заключението на вещото лице Г., като снема самоличността му както следва:

 

М.Р.Г. българска гражданка, неосъждана, без родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Представила съм писмено заключение в срок, което поддържам. Завършила съм Висшия инженерно-технически институт в София.

Идентификаторите посочени в заключението ми в т.1, т.3 и т.4 съм ги взела от актуалната действаща кадастрална карта на гр.Черноморец.

 

АДВОКАТ К.: Процесното бунгало може ли да се разглежда като съвкупност от две бунгала? Има ли два отделни входа това бунгало?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Бунгалата са двойни, като две бунгала, тъй като са две бунгала едно до друго. Мисля, че основата е една, но двете бунгала са слепени, с леко разминаване. Процесното бунгало има два отделни входа. Бунгалата са типови, имат - дневна, санитарен възел-баня тоалетна и спалня. От всеки от двата входа се влиза в две самостоятелни части, които имат дневна, санитарен възел и баня.

 

АДВОКАТ К.: Междувременно открихме в архива на Областна управа виза за процесните бунгала за изграждане като временен строеж. Въпросът ми към вещото лице е дали процесното бунгало може да се идентифицира с някое от тези посочени на визата?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Запознах се с представената виза, но заявявам, че не мога да изразя становище дали процесното бунгало е идентично с някое от тези четири бунгала, за които е дадена визата за временно монтиране, защото в никои от плановете на бунгалата на жалбоподателя същите не са заснети като местоположение и разположение.

 

АДВОКАТ К.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

АДВОКАТ Й.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ намира, че вещото лице Г. е изпълнила поставените задачи съгласно своята компетентност и приложените по делото доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заключението на вещото лице М.Г., с днес направените допълнения, уточнения и конкретизации.

 

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 450 лева, платими от внесения на депозит (л.44).

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ разходен касов ордер на вещото лице.

 

АДВОКАТ К.: Представям скица на терена от 28 дка, предоставена през 1976година от Комисията за земята на Софийски университет. Моля да я приемете, както и да приемете визата за временно монтиране на 4 броя бунгала, която представих днес на вещото лице.

 

АДВОКАТ Й.: Запознат съм с двете представени доказателства в днешното съдебно заседание. Моля да се има предвид, че същите са ирелевантни за съществото на спора. Първо скицата касаеща 28 дка са извън регулация и не доказва нищо свързано със строителството на бунгалото. Представената скица е за временен строеж, като не се установява идентичност с бунгалото. За същата няма доказателства, че има в последствие други разработки и книжа или съответно допълнителни планове, за да се приеме за индиция за процедура за търпимост по § 127 ПЗР на ЗУТ. В този смисъл не се противопоставям същите да бъдат приети за сведение от съда, но категорично считам, че няма отношение към настоящия спор.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание от адвокат К. документи, като доказателства по делото, а тяхната относимост ще бъде ценена от съда с останалите доказателства по делото.

 

АДВОКАТ К.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи делото.

 

АДВОКАТ Й.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата;

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ К.: Уважаеми г-н съдия, моля да отмените обжалваната заповед, като съображенията ми за това са:

Първо доколко община Созопол е била компетентна да издаде тази заповед, тъй като в кориците на делото има констативни протоколи от началото на 2012г. януари месец, когато според действащото тогава законодателства, компетентен орган да постанови аналогична заповед е била РДНСК и те са сведени до знанието на РДНСК. Изменението на §126 от ПРЗ на ЗУТ, с което се прехвърля компетентността за такива обекти на местните общини  е от 26.11.2012година и тъй като преписките са били в РДНСК представени е следвало преписката да бъде приключена от РДНСК, като Община Созопол не е била компетентна в настоящия случай.

На второ място, моля да имате предвид, че не се касае за едно бунгало, тъй като в Констативния акт това бунгало е посочено като едно единствено. В настоящия случай се касае за две бунгала, построени едно до друго заедно, но са отделни с два отделни входа, а в експертизата ще видите, че те попадат частично в два отделни имота. Цялата процедура е предизвикана от едно от лицата Баласка Димитрова, а не служебно от ответника, която е участвала в рестутиционното дело и се е почувствала ощетена от решението на ВКС. Считаме, че инициативата на Община Созопол не следва да бъде водена от интересите на физическо частно лице, а от обществените интереси на Община Созопол.

 

АДВОКАТ Й.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна, с оглед събраните доказателства по делото преценени в тяхната съвкупност.

С оглед направените възражения от процесуалния представител на жалбоподателя за компетентността на Община Созопол да издаде процесната заповед, заявявам, че считам същите за неоснователни, поради следните обстоятелства:

Първо поради обстоятелството, че законовите изменения на ЗИД на ЗУТ действали към момента на издаването на процесния административен акт уточнява компетентността  на кмета на Община Созопол като валиден автор на оспорения административен акт.

На второ място дори да приемем, че е налице инициатива на заинтересовани лица или граждани за образуване на съответното административното производство довело до издаването на оспорвания акт, то по реда на АПК конкретно главата „Производство за издаване на индивидуални административни актове”, законодателят е предоставил възможност и на служебна инициатива, която по сигнал на организации или на граждани да започне производство по издаване на актове спрямо други правни субекти. В този смисъл считам, че липсват направените възражения за некомпетентност на автора издал оспорения административен акт.

На трето място, моля да се има предвид, че както от събраните по делото доказателства, така и от експертизата на вещото лице, не се установи строителство на процесното бунгало на законно правно основание със съответните строителни книжа. Това се потвърждава включително и от вещото лице в днешното съдебно заседание.

На следващо място, строежът не съответства на действащия ПУП за поземления имот, в който се намира. За него липсват инвестиционни проекти и разрешение за строеж, както и възможността същия да се запази като сграда по действащия ПУП за съответния поземлен имот, в който се намира. Това изчерпва и законовата възможност за установяване на търпимост на строежа съобразно действащото законодателство по §127, ал. 1 от ЗИД на ЗУТ. В този смисъл считаме, че липсват каквито и да е възможности за запазване на процесното бунгало и предвид, че не се установяват пороци на атакувания административен акт за премахване на процесното бунгало, считаме че същия за законосъобразен и в този смисъл моля да го потвърдите.

Моля да ни присъдите направените по делото разноски в това число адвокатско възнаграждение, както и ще Ви моля да имате в предвид вече създадената практика на Административен съд Бургас по други подобни дела между същите страни. Не представям списък на разноските.

 

АДВОКАТ К.: Все още няма създадена практика, защото няма влезли в сила съдебни решения.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в14:38  часа.

 

             СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: