ПРОТОКОЛ

                                              

Година 2014, 29.10.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и девети октомври през две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов 

Административно  дело номер 1361 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Софийски университет „Свети Климент Охридски”, редовно уведомен, се представлява от адв. Г. Н. К. от БАК, с представено пълномощно, находящо се на лист 5 от делото.

      

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на община Созопол, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

На ВТОРО ЧЕТЕНЕ на именното повикване в 13:10 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК се явиха:

      

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Софийски университет „Свети Климент Охридски”, редовно уведомен, се представлява от адв. Г. Н. К. от БАК, с представено пълномощно, находящо се на лист 5 от делото.

      

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на община Созопол, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на СУ „Св.Климент Охридски” против Заповед № 8-Z-786/16.05.2014г., издадена от Кмета на Община Созопол, с която се нарежда премахването на незаконен строеж „бунгало”, находящо се в поземлени имоти с кадастрални идентификатори 81178.5.307 и 81178.501.564 по одобрения кадастрален план и  кадастрални регистри на гр.Черноморец, местността „Таласакра”.

Иска се от съда да отмени обжалваната заповед като незаконосъобразна поради липсващи предпоставки за издаването й.

Производството е по реда на чл. 215 от ЗУТ.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата. Заявявам, че всички представени от нас документи са заверени вярно с оригинала от мен като процесуален представител на жалбоподателя. Самата преписка в община Созопол е образувано по искане от лицето Баласка Димитрова, чиито права обаче са отречени с представеното от нас решение на ВКС. По отношение на представените доказателства от община Созопол по административната преписка завявам, че те са ми известни, но нямам представена защо не са заверени от длъжностното лице. Моля да го задължите да ги завери или да ги изключите от доказателствата. Поддържам доказателствените искания посочени в жалбата за допускане на съдебно-техническа експертиза.

 

Съдът, като съобрази изявленията на страните, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и с административната преписка документи като доказателства по делото.

 

УКАЗВА на ответника в производството, че в срок най-късно до следващото съдебно заседание следва да завери представените с административната преписка документи или да ги приложи в оригинал, като го уведомява, че при неизпълнение на това му задължение тези документи ще бъдат изключени от доказателствения материал по делото.

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства, извърши оглед на място, и като направи справка в техническа служба на община Созопол, на чиято територия се намира процесното бунгало, както и като извърши справка навсякъде другаде, където е необходимо, да даде заключение по следните въпроси:

1. Описания в оспорената заповед обект –„бунгало“, допустим ли е по действащите градоустройствени планове към периода, когато се твърди, че е изграден – 1980г. - 1986г., или по плановете по смисъла на сега действащия закон – ЗУТ;

2.Вещото лице да изследва дали при ответника се съхраняват някакви данни/документи/ за изграждане на това бунгало; 

3.Да проследи хронологично статута на ПИ с кадастрални идентификатори 81178.5.307 и 81178.501.564 по плана на гр. Черноморец, от момента, когато тези имоти са предоставени на жалбоподателя до датата на издаване на заповедта и при необходимост да изготви комбинирана скица;

4. Да посочи има ли издадени строителни книжа за съответната сграда и дали строежът съответства на действащия ПУП;

5. Да отговори дали описаното в оспорената заповед бунгало е строеж по смисъла на § 5, т. 38 ДР на ЗУТ;

6. Да посочи коя категория е строежът и по възможност да конкретизира коя година е построено бунгалото, като се опише неговата конструкция.

7. Да отговори търпим ли е строежът, съгласно изискванията § 16 ПР ЗУТ и §127 от ПЗР ЗИД на ЗУТ;

8. Декларирано ли е бунгалото пред одобряващите органи и кога (при положителен отговор) и

9. Инициирана ли е процедура по одобряване на процесното бунгало, съгласно изискванията на § 184 ПЗР ЗИД ЗУТ и кога (при положителен отговор);

 

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 450.00 лв., вносими в 14-дневен срок от днес от жалбоподателя по сметка на Административен съд гр. Бургас. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

 

ОПРЕДЕЛЯ за конкретно вещо лице по делото М.Р.Г., което да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

 

АДВОКАТ К.: Други доказателствени искания към момента нямам

 

За събиране на доказателства и изготвяне на заключението по допуснатата съдебно-техническа експертиза, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 28.01.2015година от 14.00часа, за която дата и час жалбоподателя уведомен от днес, а ответника по чл.137, ал.7 от АПК.

 

На ОТВЕТНИКА да се изпратят изричните указания за заверка на представените писмени документи към преписката, както ѝ за последиците при неизпълнение указанията на съда.

 

Да се ПРИЗОВЕ вещото лице след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.20 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: