ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 04.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На четвърти април                                 две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1360 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 09:00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят М. Г.Х. (M.G.K.), редовно призован, не се явява и не се представлява.

Ответникът началник Гранично полицейско управление (ГПУ) Средец при МВР, редовно призован, не се явява.

За прокуратурата на Република България чрез Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: На основание чл. 16, ал. 1 от АПК правя искане за конституиране на Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас, като страна в настоящото производство.

 

С оглед направеното изявление на представителя на Окръжна прокуратура Бургас за встъпване във вече образувано административно производство за защита на важен държавен интерес, на основание чл. 16, ал. 1 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура гр.Бургас, като страна в производството, представлявана от прокурор Стоянова.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на представителя на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Няма процесуални пречки, да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против заповед № ОЧ-184/01.06.2016г. на началник Гранично полицейско управление Средец при МВР, с която е заповядано принудително настаняване на чужденец без документи за самоличност в Специален дом за временно настаняване на чужденци при Дирекция „Миграция”, декларирал следните лични данни: Н. Ш. Х. (N.S.K.). В заповедта е посочено, че същия придружава две лица, единият от които е процесният жалбоподател - М. Г.Х. (M.G.K.).

 

Съдът ДОКЛАДВА, че на 29.03.2017г. по делото са постъпили писмени доказателства от ответника с придружително писмо, в което са описани.

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Нямам доказателствени искания.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административният орган писмени доказателства съгласно опис на л.5 от делото, както и писмените доказателства описани в придружително писмо вх.№3128/29.03.2017г.

 

Предвид липсата на исканията по доказателства, които да са формулирани от жалбоподателя с жалбата, от ответника в докладваното придружително писмо, както и с оглед изявлението на представителя на прокуратурата, на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Считам, че жалбата е неоснователна и моля да я оставите без уважение, като потвърдите заповед № ОЧ-184/01.06.2016г. на началника на ГПУ Средец.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09.06 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: