ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 28.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и осми октомври              две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1360 по описа за 2014 година

 

На второ повикване в 14:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.К.В., редовно призован, явява се лично.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Кмет на Община Поморие, редовно призован, представлява се от адв. Ю.Б., с представено по делото пълномощно в днешно съдебно заседание.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА – „ПЕТРОЛ АД”, редовно призован, представител не се явява.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.В.: Заявявам, че упълномощавам адв. Е.М. от Адвокатска колегия - Бургас да ме представлява по настоящото административно дело № 1360/2014 г. по описа на Административен съд гр. Бургас с всички произтичащи по закон процесуални права и задължения.

 

По хода на делото:

АДВ. МОСИНОВ: Да се даде ход на делото.

АДВ. БОШНАКОВ: Нямам възражения по хода на делото.

 

Съдът след анализ на формулирания в жалбата петитум и като взе предвид предмета на спора, намира, че ход на делото не следва да бъде даден по следните съображения:

Делото е образувано по жалба от Б.К.В. против Мълчалив отказ да бъде възобновен в хода на спряна административна процедура образувана по заявление с вх. № 94-Б-17/26.09.2009 г. на Комисия по чл. 13а, ал. 5 от ППЗСПЗЗ.

 

 

По повод така подадената жалба и като съобрази закона, настоящия съдебен състав намира следното:

В разпоредбата на §19, ал. 1 от Закона за изменение и допълнение на АПК, обнародван в ДВ, бр. 39/20.05.2011 г., е указано, че индивидуалните административни актове по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и правилника за прилагането му и отказите за издаването им, с изключение на тези, издадени от министъра на земеделието и храните, могат да се обжалват пред районния съд по местонахождение на имота по реда на АПК, като постановените по този ред актове на районния съд подлежат на касационно обжалване пред административния съд по реда на АПК, който разглежда жалбата в състав от трима съдии. В случая е предвиден специален ред за съдебно обжалване на издадените по ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ индивидуалните административни актове и отказите за издаването им, който е различен от общия ред предвиден в чл. 132 от АПК.

В настоящия случай се оспорва мълчалив отказ да бъде възобновено образувано производство при реда и условията на чл. 13а, ал. 5 от ППЗСПЗЗ. В този смисъл и съгласно цитираната разпоредба на §19 от ЗСПЗЗ съдът намира, че настоящото производство не му е родово подсъдно. Родовата подсъдност е абсолютна процесуална предпоставка, за която съдът следи служебно и той е длъжен като я констатира да се отведе поради липса на материална компетентност и да изпрати делото на родово компетентния съд, в случая Районен съд гр. Поморие.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 135, ал. 2 от АПК, Административен съд гр. Бургас, втори състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1360 от 2014 г., по описа на Административен съд гр. Бургас.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд гр. Поморие за разглеждане на жалбата на Б.К.В., ЕГН ********** *** против Мълчалив отказ да бъде възобновен хода на спряна административна процедура, образувана по заявление с вх. № 94-Б-17/26.09.2009 г. на Комисия по чл. 13а, ал. 5 от ППЗСПЗЗ.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,57 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: