ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 21.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На двадесет и първи юни                       две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 135 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ „ГЕОРГИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адв. П.П. с пълномощно, находящо се на лист 3 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА" ПРИ ЦУ НА НАП – БУРГАС, редовно уведомен, се представлява от юк. Е.Т.с пълномощно, представено в предходното съдебно заседание – лист  346 по делото

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.Д.М.  се явява.

 

По хода на делото:

 

АДВ. П.:  Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА постъпили  с вх. № 5031/02.05.2018г. доказателства от трето неучастващо в съдебния процес лице Национална агенция по приходите ЦУ София.

         ДОКЛАДВА постъпило с вх.№ 6661/13.06.2018г. в срок заключение на вещото лице В.М..

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по доказателствата:

 

АДВ. П.: Запознат съм с всички по делото доказателства – ревизионния акт, както и със съдебно-техническата експертиза. Не възразявам да бъдат приети. Да се изслуша вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Запозната съм с всички по делото доказателства – ревизионния акт, както и със съдебно-техническата експертиза. Не възразявам да бъдат приети. Да се изслуша вещото лице.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото постъпилите с вх. № 5031/02.05.2018г. доказателства от трето неучастващо в съдебния процес лице Национална агенция по приходите ЦУ София.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице:

В.Д.М. – 37 години, български гражданин, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Представил съм писмено заключение, което поддържам. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение.

 

АДВ. П.: Ако може да изясните има ли разлика в счетоводното отразяване на разходите на „ГЕОРГИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД за различните обекти в зависимост от това дали обектите се изпълняват със собствени ресурси или с ползване на подизпълнител?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: От счетоводството на дружеството бяха предоставени допълнително фактури, в които дружеството „Георгиев Инженеринг“ ЕООД е пряк изпълнител на услугата. Така представените допълнителни фактури представляват – фактура с приложен протокол за извършени работи и калкулация с описания на разходите по счетоводна сметка група 60, която се нарича „Разходи по икономически елементи“. Бяха представени и аналитична справка на счетоводна сметка група 30 – „Стоково-материални запаси“, по кредита на която са изписани стоки и материали за фактурираните услуги, които жалбоподателят е предоставял. При сравняването на осчетоводяването съответно разходите са извършени с доставките и методът на осчетоводяване е един и същ, както на представените фактури, така и на допълнително представените. Документите са нагледни. Според мен разликата между двете осчетоводявания се състои в това, че за доставките с фактури „Виня десол еспейт“ ООД по калкулациите са отчетени само разходи за външни услуги, а по допълнителни представените фактури и приложените към тях калкулации, са отчетени разходи по група 60-Разходи по икономически елементи. Те биват разходи за материали, заплати, допълнителни услуги. Съвсем по различен начин са осчетоводени тези фактури и съответно разликата я казах току-що.

АДВ. П.: Моля да приемете допълнителни доказателства, които представям с опис, представляващи калкулациите, които са проверени, както от органа по приходите, така и на вещото лице, и по които той току-що отговори на въпроса. Калкулациите представят трите калкулации, които се отнасят за спорните по делото доставки, едната е извършена с подизпълнител „Агро 2013“ „ООД и краен получател „Виня десол еспейт“ ООД, другите две са с подизпълнител „Ай Ди Де“ ЕООД и краен получател „Виня десол еспейт“ ООД, за сравнение са приложени 3 произволно избрани други доставки, по които ищецът „Георгиев Инженеринг“ ЕООД е изпълнител със собствени ресурси.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Тези калкулации ми бяха представени в счетоводството на ищеца и в т.3 от моето заключение – проверени книжа и  документи съм визирал тях. Фактурата е платена по банков път, вижда се, че парите са минали. Кредитното известие сторнира парите.

АДВ. П.: Нямам въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам въпроси към вещото лице.

По отношение на представените доказателства не възразявам същите да бъдат приети по делото. Считам,че след като са съобразени от вещото лице, е достатъчно основание да бъдат част от административната преписка.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ВЕЩОТО  ЛИЦЕ: В експертизата е посочено, че не  са представени данни за извършено плащане по кредитно известие. Каква е причината според Вас?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Видях кредитното известие по счетоводните справки  и го описах, тъй като е относимо към делото. Защо е издадено и сумата е сторнирана - нямам информация от счетоводството.

АДВ. П.: В ревизионния доклад ситуацията с издаването на фактурата на жалбоподателя към „Виня десол еспейт“ ООД и последващото кредитно известие към нея, са подробни описани, както е описано обстоятелството и за въвеждането в дневника за продажбите на ищецът „Георгиев Инженеринг“ ЕООД на сторниращо кредитно известие октомври 2014 г. Фактурата е издадена през май 2014 г., през същия месец е кредитното известие, и понеже в майския дневник фигурират фактура и кредитно известие, на практика това действие не се отразява в справка-декларация през май 2014 г. С документа, наименован „сторно на кредитно известие“ фактурата е отново въведена и е начислен ДДС, и съответно внесен в данъчен период октомври 2014 г. Има ги по делото. Дневникът за продажбите за май с фактурата и известието са на лист 175, а за октомври където е включено сторното е на лист 179-180.

 

 

Поради изчерпване въпросите към вещото лице съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит./400 лева/

/Изд. РКО 21.06.2018 г., сума 400 лева, платежно нареждане на лист 365/

Съдът КОНСТАТИРА, че съобразно справка-декларация /492,66 лева/ вещото лице е извършило разходи и е калкулирало труд, чиято стойност надхвърля размера на определеното първоначално възнаграждение. Заключението е подробно, прегледно и логически издържано. Затова съдът намира, че следва да определи допълнително възнаграждение на експерта, съответстващо на реално положените от него усилия по изготвяне на заключението. За това СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОПРЕДЕЛЯ допълнително възнаграждение на вещото лице в размер на 92,66 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

УКАЗВА на жалбоподателя, че при неизпълнение на задължението за внасяне на допълнителен депозит, ще бъде постановено осъдителен диспозитив в тази насока.

 

Относно представените от адв. П. във връзка с изслушаната експертиза доказателства, по опис и като съобрази становището на ответната страна, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените от адв.П. по опис доказателства, а именно: калкулация – 1 брой, на обект „Виня десол еспейт“ ООД, съдържаща единствено разходи за външни услуги в размер на 142300 лв, които външни услуги са извършени от „Агро 2013“ ЕООД; калкулации – 2 броя, на обект „Виня десол еспейт“ ООД, съдържащи единствено разходи за външни услуги в размер на 100000 лв и в размер на 97500 лв, които външни услуги са извършени от „Ай Ди Де“ ЕООД; калкулации – 3 броя, от произволно избрани други три обекта /“Монтажи КО“ ЕООД, ОП „Паркове и зони за отдих“, „Контраст билдинг“ ЕООД/, които са изпълнени от „Георгиев Инженеринг“ ЕООД със собствени ресурси.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания.

 

 

Предвид липсата на доказателствени искания и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество:

 

АДВ. П.:  Моля като имате предвид подробно изложените съображения, които поддържам изцяло, както и събраните доказателства, да постановите решение, с което да отмените като незаконосъобразен обжалвания ревизионен акт. Моля да присъдите на доверителя ми направените по делото разноски в размер на 2950,00  (две хиляди деветстотин и петдесет) лева, за които представям списък, но моля да имате предвид към този списък и допълнително определените днес разноски за счетоводната експертиза. Моля да ми дадете възможност да представя допълнителни съображения в писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.:  Моля да потвърдите обжалвания ревизионен акт като законосъобразен и правилен. Той е такъв и това се доказва и от изготвената в съдебната фаза съдебно-счетоводна експертиза. Събраните в хода доказателства потвърждават направените констатации от органите по приходите, както в частта, в която са установени задължения по ЗДДС, така и в онази, с която са определени задължения по ЗКПО. Поддържаме изложеното в ревизионния акт становище, че фактурираната от доставчика „Агро 2013“ ЕООД на ищеца услуга реално не е била извършена до датата на издаване на процесната фактура и в резултат на това не е налице хипотеза на превъзлагане на работа от страна на изпълнител към подизпълнител. Поддържаме и направения и от тук извод, че е налице едно формално участие ищеца „Георгиев Инженеринг“ ЕООД в стопанския оборот с цел издаване излишни счетоводни документи, поради което и това дружество няма качество на получател по доставката на процесната фактура и респективно упражняване на право на данъчен кредит по нея.

Този извод влияе при определяне на задължения по ЗКПО и поддържаме и  считаме за обосновано възприетото от органа по приходите становище, че в случая е налице хипотезата на чл.16, ал.2, т.4 от ЗКПО. Считаме за доказано, че в случая с двамата подизпълители „Агро 2013 ЕООД и „Ай Ди Де“ ЕООД, се касае за заплащане на услуга, която не е реално извършена и затова считаме за правилно преобразуването на счетоводно-финансовия резултат на дружеството за 2014 г. на оснонование чл. 26, т.2 от ЗКПО със сумата на тези разходи, които сме приели за необосновани документално. Моля да бъдат съобразени при постановяване на Вашето решение съображенията, изложени от директора дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" при ЦУ на НАП – Бургас. А в случай, че жалбата бъде отхвърлена, претендираме юрисконсултско възнаграждение в минимално определения размер, като сума в размер на 2461 (две хиляди четиристотин шестдесет и един) лева съобразно материалния интерес.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ 7-дневен срок на процесуалните представители на страните да представят писмени бележки.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: