ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 26.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На двадесет и шести април                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 135 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:32  часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ „ГЕОРГИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адв. П.П. с пълномощно, находящо се на лист 3 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА" ПРИ ЦУ НА НАП – БУРГАС, редовно уведомен, се представлява от гл.юрисконсулт Л.И., с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.Д.М.  се явява.

Постъпила е с вх. № 4732/24.04.2018г. молба от вещото лице за продължаване на срока за изготвяне на заключението по назначената съдебно-счетоводна експертиза.

 

 

По хода на делото:

 

АДВ. П.:  Да се даде ход на делото.

ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството е образувано по жалба на „ГЕОРГИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, ЕИК: ***, със седалище и  адрес на управление: гр. Ямбол,  ул. ***, представлявано от управителя И.С.Г., чрез адв. П.П., против ревизионен акт № Р-02000217001105-091-001/18.09.2017г., издаден от началник сектор, възложил ревизията и главен инспектор по приходите при ТД на НАП – Бургас – ръководител на ревизията, потвърден с решение № 279/04.12.2017г. на директор на дирекция „Обжалване и  данъчно-осигурителна практика“ Бургас при ЦУ на НАП.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила с писмо вх.№ 466/12.01.2018г. административната преписка по делото, предоставена от ответника.

ДОКЛАДВА постъпилите с вх.№ 1507/05.02.2018г. документи по опис, предоставени от ответника /л.301 – 343/.

ДОКЛАДВА постъпила с вх. № 2728/07.03.2018г. молба адв. П., ведно с приложения, съдържаща доказателствени искания.

С разпореждане № 1135/7.3.2018г. молбата е изпратена на ответника, за да изрази становище.

С разпореждане № 1798/13.4.2018г. съдът ЗАДЪЛЖАВА третото неучастващо лице - Директор ТД на НАП София - град в 7-дневен срок да представи заверени копия на намиращи се при него документи, както и да посочи информация относно влизането в сила на РА, подробно описан в разпореждането.

С определение № 853/13.4.2018г. съдът ДОПУСКА съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице, по която след като се запознае с всички налични по делото документи и извърши проверка където е необходимо, да отговори на изрично посочени в молбата въпроси – л. 350.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит за допуснатата експертиза в размер от 400 (четиристотин) лева и ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице В.М..

         С молба вх. № 4688/24.04.2018 год. адв. П. уведомява съда за внесения от него депозит.

ДОКЛАДВА постъпила  с вх. № 4732/24.04.2018г. молба от вещото лице за продължаване на срока за изготвяне на заключението по назначената съдебно-счетоводна експертиза.

 

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и по доказателствата:

АДВ. П.: Поддържам жалбата по изложените в нея съображения. Доказателства извън тези, посочени в жалбата и нарочните молби, нямам. Не възразявам да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението в нов посочен от Вас срок.

ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ И.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете приложените в преписката доказателства, както и тези, допълнително представени от нас. Представям и моля да приемете доказателство за валидност на електронните подписи на лицата, подписали заповедите за възлагане на ревизия, РА и РД. Да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението си.

 

Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представената с писмо вх.№ 466/12.01.2018г. административна преписка, както и постъпилите с вх.№ 1507/05.02.2018г. документи по опис, предоставени от ответника /л.301 – 343/, както и представените в днешното съдебно заседание документи за валидността на електронните подписи на лицата, подписали заповедите за възлагане на ревизия, РА и РД.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Предполагам, че в рамките на около месец ще изготвя заключението.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на вещото лице да изготви назначената по делото съдебно-счетоводна експертиза.

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за   21.06.2018 г. от 14.15 часа, за която дата и час страните и вещото лице са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:41часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: