ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 23.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На двадесет и трети февруари                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 135 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:10 часа се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Д.К., редовно уведомен, явява се лично и с адвокат К., с представено по делото пълномощно.

          ОТВЕТНИКЪТ Р.Ж.Е. – гл. специалист в Отдел „Общофункционален контрол“ при Дирекция „УКОРС“ при Община Бургас, редовно уведомен, не се явява. За него се явява юрисконсулт Б., с пълномощно по делото.

 

           По хода на делото:

           СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         

          АДВ. К.: Водим допуснатия до разпит свидетел в предходното съдебно заседание. Да се пристъпи към неговия разпит.

          ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Да се пристъпи към разпит на водения свидетел.

 

          Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на водения свидетел, на който СНЕМА самоличност, като го ПРЕДУПРЕЖДАВА за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

 

          М.Т.С. – ** години, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните.

 

          СВИДЕТЕЛЯТ С.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещавам да кажа истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ С. (на въпроси на адвокат К.):

Знам къде се намира улица „Оборище“. Знам и ЦДГ „Слънце“ къде се намира. Градината има два входа и двата входа са от страната на улица „Оборище“, на около 10 метра един от друг. Единият вход е по-голям, другият е малък. Не знам дали детската градина има вход от улица „Странджа“.

 

          АДВ. К.: Моля, да предявя на свидетеля снимка, която е предоставена от ответника и се намира на лист 6 от делото.

          СВИДЕТЕЛЯТ С.: Входът представлява две големи двойни врати. Порталът се отваря навътре. През него могат да минат при отворени врати две коли едновременно.

          Не ми е направило впечатление дали пред вратите има очертания.

          АДВ. К.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

         

          СВИДЕТЕЛЯТ С. (на въпроси на юрисконсулт Б.): Аз не съм присъствал на мястото, когато е бил репатриран автомобилът.

          По принцип аз съм професионален шофьор и за мен категорично две коли могат да влязат през входа, стига да не е по-голям камион. Никъде не е обозначено, че това е детска кухня. 

Не знам дали сградата, която се вижда на снимката на лист 6 от делото, е детската кухня. От улица „Оборище“ категорично има два входа.

          ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

          Поради изчерпване на въпросите, съдът освободи свидетеля.

 

          АДВ. К.: За изясняване на фактическата обстановка, тъй като не са представени всички снимки, които са направени от разпитания в предходно съдебно заседание свидетел, представям за сведение на съда цветни снимки, които са направени от днес сутринта, на които се вижда автомобил, който е спрял по начина, по който е спрял и моят доверител, като се вижда автомобилът, който зарежда, че влиза спокойно в двора.

От начина, по който е снимал административният орган не може да се види, че другият портал е отворен, и може да се мине. От последната снимка е видно къде са очертанията. Ние твърдим, че моят доверител по никакъв начин не е препятствал да се извърши зареждането на детското заведение.

          ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Възразявам срещу представените в днешно съдебно заседание снимки, тъй като същите не могат да възпроизведат действията и ситуацията, която е била към момента на репатриране на автомобила. Колата е била репатрирана по сигнал от детската градина и колата, която е зареждала градината не е можела да влезе. Ако е можела да влезе колата, то тогава тя нямаше да бъде репатрирана.

 

          Съдът счита, че няма пречки да приложи за сведение представените от жалбоподателя в днешно съдебно заседание снимки, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЛАГА представените 6 броя снимки за сведение.

 

          АДВ. К.: Считам, че е безпредметно да изискаме да се представят от административния орган останалите снимки, които се намират при него.

Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

          ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед изявленията на страните, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

          ДАВА ход по същество:

          АДВ. К.: Моля да постановите решение, с което да уважите жалбата на доверителя ми на изложените в нея подробни основания. Считам, че от разпитания в предходно съдебно заседание свидетел не се установи по безспорен начин, че доверителят ми е препятствал достъпа до детската градина. Освен това, безспорно беше установено, че не е било обозначено с неподвижен пътен знак В27 на улицата, където е бил паркиран автомобилът, както и е липсвал знак, който да указва, че при спиране пред този вход следва репатриране на автомобила, поради което моля за решение в този смисъл.

          ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Моля да отхвърлите жабата срещу наложената ПАМ. Същата е правилна и законосъобразно наложена.

Считам, че в конкретния случай несъобразяването на чл. 98, ал. 2 т. 1  от ЗДвП, паркираното МПС е било в нарушение с правилата по пътищата и е пречело в случая на автомобил, който влиза и излиза към кухнята на ЦДГ „Слънце“.

Моля да потвърдите наложената ПАМ.

Моля да присъждане на юрисконсултско възнаграждение, както и да ми бъде предоставен срок за представяне на писмени бележки.

          Съдът ДАВА на страните 7-дневен срок за представяне на писмени бележки.

          Счете делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.30 часа.

 

     СЕКРЕТАР:                                      СЪДИЯ: