ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 16.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На шестнадесети февруари                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 135 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:43 часа се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Д.К., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адв. К., с представено по делото пълномощно.

          ОТВЕТНИКЪТ Р.Ж.Е. – гл. специалист в Отдел „Общофункционален контрол“ при Дирекция „УКОРС“ при Община Бургас, редовно уведомен, явява се лично и с юрисконсулт Б., с пълномощно от днес.

 

           По хода на делото:

           СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

          Производството по делото е образувано по жалба на И.Д.К., ЕГН-**********,***, против принудителна административна мярка (ПАМ), наложена с протокол от 14.09.2016г., от Р.Ж.Е., гл.специалист в дирекция УКОРС при Община Бургас, с която е разпоредено преместване на паркирал автомобил марка ******, рег.№ *******

          Съдът ДОКЛАДВА постъпилата по делото административна преписка.

 

          АДВ. К.: Поддържам жалбата с подробно изложените в нея основания. С оглед отделяне на спорното от безспорното, моля да ми бъде дадена възможност да задам няколко въпроса към ответника, след което ще имам няколко доказателствени искания.

          ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна и недоказана.

Моля да бъде разпитан ответникът в качеството на свидетел.

 

          Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

          ДОПУСКА, на основание чл.176, ал.1 , ответникът да даде обяснения за обстоятелствата по делото

 

          ОТВЕТНИКЪТ (НА ВЪПРОСИ НА АДВ. К.): Предупреден съм за наказателната отговорност.

Аз съм снимал снимките с фотоапарата.

          Там, където беше паркиран въпросният автомобил има служебен вход- изход на детска градина, където е указано, че е забранено паркиране. Доколкото си спомням имаше табела „Забранено спирането и паркирането“.

          Това е знакът на снимката, на лист 6 от делото.

          Това, което казвате не ми говори нищо, но по правилника, че е сложен вход-изход това указва, че не следва да се паркира и спира. Автомобилът не е вдигнат за това, че има поставен знак В27, а за това, че има вход-изход, с което си действие пречи за свободно зареждане на детската ясла, поради което пречи на специализирания автомобил, който зарежда яслата и който бе на място, и прецених, че не може да мине, и затова вдигнах процесния автомобил.

          Доколкото съм запознат детската градина няма друг вход-изход за зареждане от автомобили. Когато отидох на място, директорът ми обясни на място, че няма откъде другаде да влезе автомобил, за да зареди детската градина.

          Това не е знак. Тези лепенки се слагат затова да се види, че е вход-изход. Ако спре автомобил пречи. Това се слага за уведомление на хората. Това не е знак, който е поставен по правилата. Аз съм го вдигнал заради това, че е вход-изход.

          АДВ. К.: Нямам други въпроси към свидетеля.

          СВИДЕТЕЛЯТ ЕНЧЕВ НА ВЪПРОСИ НА ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Така, както беше паркиран автомобила по този начин, пречеше да се мине и да се влезе в двора на детската градина, за да се зареди.

          Колега от синята зона ме уведоми, че има проблем на ул. „Оборище“ до детската градина. Когато отидох на място, директорът ми обясни ситуацията и прецених какво да правя.

          Вдигнах автомобила, защото беше невъзможно да влезе автомобилът за зареждане на детската градина.

          ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

          АДВ. К.: Моля да допуснете при режим на довеждане един свидетел, който ще установи, че въпросната детска градина има още един вход, от който може да се прави зареждане от ул. „Странджа“, поради което не е бил препятстван достъпът до ЦДГ „С.“.

Тъй като свидетелят заяви, че това не е пътен знак, ако съдът прецени ще имам искане за съдебно-техническа експертиза, която да установи дали от предоставения снимков материал поставения знак отговаря на БДС EN 12899 и отговаря ли на техническите изисквания за пътен знак по смисъла на закона в чл.6-8а от Наредба № 18/2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци, издадена от МРРБ?

          ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Възразявам по искането за свидетел при режим на довеждане. Говорим за поставен знак на входа за специализирана кола, която е искала да зареди детската градина и не е могла да мине да зареди. Неотносимо е към настоящия спор да разпитваме свидетел.

Възразявам за експертизата, тъй като свидетелят каза, че това не е пътен знак, а на съвсем друго основание е репатриран автомобила. Това е основното. Нарушена е разпоредбата на чл. 98, ал. 2, т. 1 от ЗДвП, която забранява да се спира до вход-изход. Една от хипотезите за чл. 171, ал. 1, т. 5, б. „б“ от ЗДвП последната хипотеза гласи, че при невъзможност за преминаване, автомобилът следва да бъде репатриран, а съгласно §6, т. 28 от ДР на ЗДвП „участник в движението“ е всяко лице, което се намира на пътя и със своето действие или бездействие оказва влияние на движението по пътя. Такива са и водачите на МПС, които зареждат.

Оспорвам направеното искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза.

 

          Съдът по доказателствата счита, че е безспорно, че не е бил налице неподвижен пътен знак, поради което искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза не е необходимо за разрешаване на спора.

Счита искането за разпит на свидетел за допустимо и относимо към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА за безспорно между страните, на основание чл.146, ал.1, т.4 от ГПК, че не е било налице обозначение с неподвижен пътен знак В27 на улицата, където е бил паркиран автомобилът.

          ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза, която да установи имало ли е пътен знак съгласно изискванията на закона и наредбата.

          ДОПУСКА до разпит свидетел при режим на довеждане за следващо съдебно заседание от жалбоподателя.

 

          За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 23.02.2017 г. от 14,10 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                     СЪДИЯ: