Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№ 639

 

гр. Бургас, 06. 04. 2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, ХV-ти състав, в съдебно заседание на двадесет и четвърти март през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

при секретар М.В. и с участието на прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Луканов КНАХ дело № 135/2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр. 2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във връзка с Дял трети, Глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на „Българска телекомуникационна копания” (БТК) ЕАД, ЕИК 831642181 със седалище и адрес на управление гр.София, бул. „Цариградско шосе“ № 115И, против решение № 1778/15.12.2015 г., постановено по НАХ дело № 4451 по описа за 2015 г. на Районен съд Бургас, ХVІІ-ти наказателен състав. Касаторът счита решението за неправилно. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1, т. 1 и т. 2 от НПК, във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на процесуалните правила. Иска отмяна на съдебния акт, както и отмяна на наказателното постановление. В открито съдебно заседание касаторът, редовно призован, не се представлява. Не сочи нови писмени доказателства.

Ответникът – директор на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна Дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите (КЗП), редовно призован, не изразява становище по касационната жалба и не се представлява в открито съдебно заседание. 

Прокурорът от Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба и оставяне в сила на първоинстанционното съдебно решение.

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл.211 от АПК от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалване и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

С обжалваното решение състав на Районен съд Бургас е потвърдил наказателно постановление (НП) № 36922 от 22.08.2015г. на директора на регионална дирекция „Контрол на пазара“ за областите Бургас Сливен и Ямбол при КЗП, с което за нарушение на чл.113 ал.2, вр. с ал.1 от ЗЗП на БТК е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева на основание чл.222а от ЗЗП.

За да постанови решението си първостепенният съд е приел, че оспореното НП е издадено от компетентен орган - директор на Регионална дирекция към КЗП, съгласно заповед № 756/29.08.2013 г. на председателя на КЗП. С решението си първостепенният съд е приел, че нарушението е установено след проверка на 05.02.2015г. в магазин стопанисван от БТК ЕАД в гр. Бургас, к-с „Славейков“, бл. 80, по повод на потребителски сигнал, касаещ рекламация на телефон „HTC ONE”, закупен на 03.03.2014г. Към дружеството била отправена рекламация за възникнал технически проблем. По тази рекламация търговеца не привел стоката в съответствие с договора за покупко-продажба в едномесечен срок считано от 05.01.2015г. до 05.02.2015г., поради което било прието, че на 06.02.2015г. е извършено соченото нарушение.

Срещу дружеството бил съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН) № 036922 от 09.03.2015г. за нарушение на чл. 113, ал.2 вр. с ал.1 от ЗЗП, като е прието, че търговецът не е изпълнил административното си задължение при несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, да я приведе в съответствие със същия. Въз основа на съставения акт е издадено обжалваното НП, с което на основание чл.222а от ЗЗП е ангажирана административно-наказателната отговорност на жалбоподателя.

Районният съд е установил описаната фактическа обстановка въз основа на приобщените по реда на чл.283 от НПК писмени доказателства и показанията на разпитания свидетел С.Н.Я.-П.. След преценка на доказателствения материал е приел за безспорно установено, че санкционираното с обжалваното НП деяние съставлява неизпълнение на административно задължение по приложения от наказващия орган административнонаказателен състав, осъществено от привлечения към отговорност правен субект. По изложените съображения е потвърдил оспореното НП.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съобразявайки нормата на чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Касационният съдебен състав приема, че АУАН и НП са съставени/издадени от компетентни органи и в предвидените от ЗАНН срокове, като от формална страна са спазени изискванията на чл.42 и чл.57 от ЗАНН. По същество описаната фактическа обстановка се установява от събраните в производството писмени и гласни доказателства, като установеното нарушение за което е съставен АУАН и е издадено оспореното НП, действително е осъществено от наказания правен субект.

Съдебното решение е валидно, допустимо и правилно. Постановено е по отношение на акт, който подлежи на съдебен контрол, като произнасянето е извършено от компетентен съд в рамките на правомощията му.

За да постанови решението си първостепенният съд е събрал и приобщил към делото по надлежния процесуален ред относимите писмени и гласни доказателства, представени съответно с наказателното постановление и в хода на съдебното производство, което е спомогнало делото да бъде изцяло изяснено от фактическа страна. Обстоятелствата, изложени в акта и наказателното постановление, са проверени от районния съд с допустимите по закон доказателствени средства. Решението е постановено от фактическа страна на база събраните доказателства, които кореспондират помежду си, като съдът е изпълнил задължението си разглеждайки делото по същество, да установи дали е извършено нарушение (което в хода на съдебното производство се е доказало по несъмнен начин) и обстоятелствата, при които е осъществено.

При реализираната проверка за съответствие на решението с материалния закон съобразно възведеното касационно основание, настоящият състав намира, че въз основа на установената по делото фактическа обстановка, районният съд е направил правилни и законосъобразни изводи, които напълно се споделят от касационната инстанция. Правните доводи кореспондират с доказателствения материал, като решението е постановено при обсъждане на релевантните за това доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност. Фактите по делото са установени въз основа на надлежно събрани по реда на НПК писмени и гласни доказателства, които правилно са преценени от решаващия съд. Не са налице твърдените от касатора закононарушения при събиране и преценка на доказателствата по делото, както и при тълкуването и прилагането на законовите норми.

Неоснователен е доводът на касатора за липса на доказателства, обосноваващи наличието на визираното в АУАН и НП нарушение. Видно от обстоятелствената част на наказателното постановление, на търговеца е наложена имуществена санкция за това, че на търговеца е наложена имуществена санкция за това, че не е изпълнил административното си задължение да приведе потребителската стока в съответствие с договора за продажба в законовия едномесечен срок, считано от датата на предявяване на рекламацията, с което е нарушил  чл.113, ал.2 от ЗЗП, осъществявайки административнонаказателния състав, регламентиран в чл.222а от ЗЗП. Санкционираното деяние безспорно съставлява неизпълнение на предвиденото в чл.113, ал.2 от ЗЗП административно задължение, тъй като релевантните факти, обуславящи ангажирането отговорността на търговското дружество, са безспорно установени – налице е надлежно предявена рекламация и непривеждане на потребителската стока в съответствие с договора за продажба в едномесечен срок от същата. Обосновано както наказващият орган, така и районният съд са приели, че предявената на 05.01.2015г. рекламация не е била удовлетворена в едномесечния срок по чл.113, ал.2 от ЗЗП, доколкото за замяната на дефектиралия мобилен телефон с нов е било постигнато споразумение едва на 26.02.2015г., т.е. рекламацията е била удовлетворена с двадесет дни закъснение. Неоснователна е тезата на касатора, че претенцията на потребителя била уважена. За съставомерността на деянието е без значение, че като краен резултат рекламацията е била удовлетворена, а потребителят е имал възможност да ползва предоставената му мобилна услуга с друг апарат, тъй като дружеството е санкционирано за неспазване на срока по чл.113, ал.2 от ЗЗП, преди изтичането на който, именно потребителската стока не е приведена в съответствие с договора за продажба, което е напълно достатъчно за съставомерността на санкционираното неизпълнение на административно задължение по приложения от наказващия орган административнонаказателен състав.

Неоснователни са и доводите на касатора за допуснати в хода на административнонаказателното производство съществени нарушения на административнопроизводствените правила. Касационната инстанция не споделя тезата досежно допуснато нарушение на чл.57, ал.1, т. 5 от ЗАНН при издаване на НП, доколкото в санкционния акт е включено подробно описание на фактите, обуславящи съставомерността на санкционираната деятелност на плоскостта на приложения административнонаказателен състав и тези факти се установяват от събраните доказателства по административнонаказателната преписка.

Неоснователно е и възражението на касатора, че в НП не е посочено и мястото на нарушението. Видно от обстоятелствената част на оспореното НП, нарушението е ясно обозначено, като извършено в магазин стопанисван от БТК ЕАД, находящ се в гр. Бургас, к-с „Славейков“, бл. 80.

По изложените съображения и при липса на отменителни основания, настоящият касационен съдебен състав приема, че обжалваното решение е постановено в съответствие с действащите правни норми и следва да бъде оставено в сила.

Така мотивиран и на основание чл. 221, ал. 2, предл. 1 от АПК, във вр. чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХV-ти състав

Р   Е   Ш   И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1778/15.12.2015 година, постановено по административнонаказателно дело № 4451 по описа за 2015 година на Районен съд Бургас.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  2.