ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 17.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На седемнадесети март                                       две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 135 по описа за 2015 година.

 

На именното повикване в 10.20 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Х.С.Е., редовно призован, не се явява и не се представлява.

За ответника – ВНД Началник РУП Царево, редовно призован, не се явява представител.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството е образувано след като с решение № 283/12.01.2015г. постановено по адм.д.№6206/2014г. по описа на ВАС е отменено решение № 401/13.03.2014г. постановено по адм.д.№2582/2013г. по описа на АСБ и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

ДОКЛАДВА постъпило писмо с вх.№1292/09.02.2015г. от ответника с изх.№ 302000-97/05.02.2015г. с приложена заповед № з-594/04.02.2014г. на директора на ОД МВР Бургас и писмо УРИ 302000-156/27.02.2015г. с приложено заверено копие от заповед № Із-1741/28.08.2012г. на Министъра на МВР за определяне на служби за контрол по ЗДП.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от ответника заповед № з-594/04.02.2014г. на директора на ОД МВР Бургас и заповед № Із-1741/28.08.2012г. на министъра на МВР.

 

С оглед липсата на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.25 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: