ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 30.09.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На тридесети септември                     две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 135 по описа за 2014 година.                     

         На именното повикване в 14,15 часа се явиха:

Жалбоподателят „Айсберг” ЕООД - редовно призован, се представлява от адв. Н. с пълномощно по делото.

         Ответникът началник МДТ при Община Царево - редовно призован, се представлява от адв. Д. с представено пълномощно.

         Явява се вещото лице А.А..

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпили доказателства от ответника в производството, които са приложени към молба вх.№ 5428/15.07.2014г.

 

Адв. Н.: Да се приемат доказателствата.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените доказателства л. 73-239 от делото.

 

 

Съдът пристъпва към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

 

А.К.А. на **  години, българин, български гражданин, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

 

Адв. Н.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

 

Адв. Д.: Изчислената стойност за такса поддържане на депо за БО съответства ли на тази, която е изчисли в справката началника МДТ.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Да съответстват.

 

Адв. Д. нямам други въпроси. да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит./издаден РКО  250,00 лева на 30.09.2014г./

 

Адв. Н.: Нямам доказателствени искания.

 

Адв. Д.: Моля да приемете заповед на кмета на общината за районите за сметосъбиране и сметоизвозване за извършване на услугата и фактури, от които е видно, че общината изплаща стойности за депониране на отпадъци за съответната година. Към заповедта има и приложена схема за разполагане на съдовете за сметосъбиране и сметоизвозване.

 

 

Адв. Н.: Не възразявам да се приемат доказателствата.

 

Предвид изявление на страните съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИМА заповед РД-01-853 от 25.10.2012г., ведно с Приложение І към нея, преводни нареждания от 22.08.2011г.; 14.11.2013г.;10.12.2013г.07.05.2014г., и фактури с №№7000010683/21.08.2013г.;7000011208/14.10.2013г.;7000011523/22.11.2013г.7000012295/17.04.2014г.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

 

Адв. Н.: Уважаеми г-н Съдия,  моля, да постановите решение, с което уважите жалбата. Претендирам присъждане на разноски. Сред запознаване с новопредставените доказателства ще представя становище. Моят доверител не оспорва определената ТБО в частта относно компонента поддържане и експлоатация на депо за БО.

 

Адв. Д.: Уважаеми г-н Съдия,  моля, да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. От писмените доказателства по делото безспорно се установи, че услугата сметосъбиране и сметосъбиране, както и услугата поддържане на територии за обществено ползване е извършвана, като сме представили необходимите доказателства като заповеди, схеми, пътни листове. Представили сме и доказателства за принадлежност на недвижимия имот на жалбоподателя към населеното място. Моля, да се има предвид, че към решението, с което е потвърден  АУЗД, правилно е приложена разпоредбата на НОАМТЦУ на територията на община Царево. Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Моля да ни присъдите направените съдебноделоводни разноски.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: