ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 03.06.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На трети юни                                      две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 135 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13,45 часа се явиха:

         На именното повикване в 13,00 часа се явиха:

         Жалбоподателят „Айсберг” ЕООД - редовно призован, се представлява от адв. Н.-представя пълномощно.

         Ответникът началник МДТ при Община Царево - редовно призован, се представлява от адв. Д. с представено пълномощно.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Съдът констатира, че вече е докладвал жалбата на „Айсберг” ЕООД, но предвид оставянето на жалбата без движени, счита че следва да докладва съща повторно.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на „Айсберг” ЕООД против АУЗД, с който на дружеството са определени задължения с публично правен характер от администрацията на община Царево- ТДО.

 

         Адв. Н.: Поддържам жалбата ведно с уточнението. Направени са доказателствени искания в жалбата, които поддържам.

 

         Адв. Д.: Оспорвам изцяло жалбата. Моля да приемете справка за начина на начисляване ТБО с нарочна разбивка на компонентите с надлежно изчисляване на всеки раздел. Не следва да бъде допускана експертиза – в представената справка се съдържат обстоятелства, относно размера на такса и поддържане на депо.

 

         СЪДЪТ КЪМ АДВ. Д.: ТБО е резултат от разпоредбата в нормативен акт, който се явява подзаконов и е издаден от ОбС Царево. Настоящата справка е недостатъчно доказателство, тъй като представлява твърдение на служител в община Царево, което следва да бъде проверено във връзка с общата проверка на законосъобразност на акт. Съдът счита, че ответникът в производството следва да представи доказателства, както за компетентността, така и за начина на формиране на всеки един компонент от таксата, а също така и за реалното му  предоставяне на жалбоподателя, необходимо условие за дължимостта на таксата. В настоящото производство спорът е правен, но съдът сита, че за неговото изясняване е необходимо да допусне съдебно-счетоводна експертиза,  посредством която да бъде проверен извода на администрацията за установения размер на дължимия компонент, експлоатация и поддържане на депо за битови отпадъци. С оглед на това съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         УКАЗВА НА ОТВЕТНИКА в производството, че върху него е възложена  доказателствената тежест за установяване на всички правни и фактически основания за издаването на акта.

 

         ДОПУСКА съдебно-счетоводна експертиза със задачата формулирана на л.3, абзац последен от делото.

         НАЗНАЧАВА вещо лице А.К.А..

         ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице в размер на 250,00 лв., вносими от жалбоподателя в 20-дневен срок от днес.

 

Вещото лице да бъде уведомено за изготвяне на заключението, след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

         Съдът счита, че не следва да приключи събирането на доказателствата поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА административната преписка  по делото, съгласно описа на л.2, както и справката представена от адв. Д. в днешното съдебно заседание /за сведение/.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 30.09.2014 година от 13,30  часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: