РЕШЕНИЕ

 

№………….                      дата 23 април 2010 год.                     град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХІІІ-ти състав,

в публично заседание на 25 март 2010 год.,  в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                     ЧЛЕНОВЕ:          1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                   2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: Тиха Стоянова

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КАХ дело № 135 по описа за 2010 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс.

Образувано е по касационна жалба на В.Е.К. *** против Решение № 1736/08.12.2009 год., постановено по НАХ дело № 3341/2009 год. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено НП № 7899/2009 год., издадено от началник-сектор “ПП” към ОД на МВР - Бургас, с което на касатора К., на основание чл.315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането, е наложено административно наказание “глоба” в размер на 400 лв., за нарушение на чл.259, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането, като съдът, на основание чл.28 от ЗАНН, не е наложил наказание, с предупреждение, че при повторно нарушение на лицето ще му бъде наложено наказание. 

Касаторът обжалва решението, като сочи отменителни основания по смисъла на чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК. Посочва, че в съставения АУАН и издаденото впоследствие наказателно постановление е налице несъответствие в посочените като нарушени правни норми, което счита за съществено нарушение в хода на административнонаказателната процедура. Иска се отмяна на решението и решаване на делото по същество, като се отмени наказателното постановление. 

В съдебно заседание касаторът се представлява от пълномощник, който поддържа подадената жалба.

Ответникът не се явява, не се представлява и не взема становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава становище за основателност на касационната жалба.

Касационна жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество, настоящият съдебен състав преценява като основателна.

         Административният съд обсъди доводите на касационния жалбоподател, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК извърши и служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на решението с материалния закон.

         Постановеното съдебно решение е валидно, допустимо, но е постановено в отклонение от нормите на материалния закон.

Фактическата обстановка по делото е описана съвсем пестеливо, като е посочено, че жалбоподателят е санкциониран за това, че на 09.07.2009 год. в гр.Бургас управлява лек автомобил Алфа Ромео без задължителна застраховка “Гражданска отговорност”, поради което съдът е преценил, че е нарушена нормата на чл.249 от Кодекса за застраховането, поради което правилно нарушителят е бил санкциониран по реда на чл.315 от КЗ.

Решението е неправилно.

Посочената като нарушена норма на чл.249 от КЗ не съдържа състав на нарушение, поради което е обективно невъзможно въз основа на нея да бъде ангажирана административнонаказателната отговорност на лицето.

Видно от издаденото наказателно постановление административнонаказващият орган е посочил като нарушена нормата на чл.259, ал.1, т.1 от КЗ, съгласно която Договор за застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите е длъжно да сключи всяко лице, което: 1. притежава моторно превозно средство, което е регистрирано на територията на Република България и не е било спряно от движение. В конкретния случай се установява по безспорен начин, че жалбоподателят не притежава и не е собственик на управляваното от него МПС и в този смисъл, той не е субект на нарушението по смисъла на посочената законова норма и абсолютно незаконосъобразно е ангажирана неговата административнонаказателна отговорност по този ред.

Като не е съобразил горните обстоятелства, Бургаският районен съд е постановил неправилен съдебен акт, който следва да бъде отменен. На основание горните мотиви, наказателното постановление също следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

Ръководен от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХІІІ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Решение № 1736/08.12.2009 год., постановено по НАХ дело № 3341/2009 год. на Районен съд – Бургас.

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 7899/09 от 03.08.2009 год., издадено от началник-сектор “ПП” при ОД на МВР – Бургас, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

Решението е окончателно.

 

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                      2.