ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 23.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и трети ноември                  две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1359 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:56 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БУЛФЕШЪН ДИЗАЙН“ ЕООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите Бургас, редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът констатира неизпълнение от страна на ответника на задължение за представяне на доказателство, дадено с определение от 12.10.2016 г. Съобщение за задължението е било връчено на ответника на 17.10.2016 г. Отделно от това, същият е бил уведомен, че при неизпълнение ще понесе санкция. При това положение съдът намира, че ответникът с неизпълнение на вменено му с разпореждане на съда задължение става причина за отлагане на делото, тоест затруднява се хода на производството, което е предпоставка за налагане на санкция, затова и на основание чл. 91, ал. 2 във връзка с чл. 89,  т. 2 ГПК съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НАЛАГА на Татяна Кънчева – Директор на ТД на НАП Бургас глоба в размер на 200 лева.

Срещу наложената глоба в едноседмичен срок от деня на съобщението може да бъде подадена молба за отмяна.

ЗАДЪЛЖАВА ответника за следващо съдебно заседание да представи доказателствата, изискани с определение от 12.10.2016 г., като го ПРЕДУПРЕЖДАВА, че при неизпълнение на това задължение ще му бъде наложена глоба за нарушение, извършено при условията на повторност – чл. 91, ал. 2 предл. второ ГПК.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 18.01.2017 г. от 11:00 часа, за която дата страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: