ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 18.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На осемнадесети януари                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1359 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:06 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БУЛФЕШЪН ДИЗАЙН“ ЕООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – гр.Бургас, редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

С молба вх. № 11328 от 08.12.2016 г. ответникът – Директор на ТД на НАП – гр. Бургас, моли за отмяна на наложената глоба и представя решение № 1918/23.11.2016 г. по КАНД № 1950/2016 г. по описа на Административен съд – гр. Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 879/26.04.2016 г. и извлечение от портал за достъп до съдебни дела на Административен съд – гр. Бургас по КАНД № 1950/2016 година.

 

СЪДЪТ намира, че следва да отмени наложената глоба, тъй като в случая се касае до заблуждение, в което е изпаднал ответникът относно конкретните възложени от съда задължения за представяне на доказателства, като е приел, че информацията относно това дали към момента е влязло в сила или не наказателното постановление, следва да бъде предоставена след произнасяне на административния съд по жалба против решение на Районен съд – гр. Бургас, което решение (касационно) представя и с депозираната по делото молба.

По тези съображения и на основание чл. 144 АПК във връзка с чл.192, ал. 2 ГПК и чл. 157 ГПК съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ глоба, наложена на Т.К. – Директор на ТД на НАП – гр. Бургас, в размер на 200 лева, с определение, постановено на 23.11.2016 година.

ПРИЕМА като доказателства по делото копие на решение № 1918/23.11.2016 г. по КАНД № 1950/2016 г. по описа на Административен съд – гр. Бургас и извлечение от портал за достъп до съдебни дела на Административен съд – гр. Бургас по КАНД № 1950/2016 г.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:11 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: