ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,12.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На дванадесети декември                     две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1359 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 12.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Д.К.Г. не се явява и не изпраща представител, редовно уведомен.

За ответника- Кмет на Община Несебър се явява юрисконсулт Т., надлежно упълномощена.

Не се явяват заинтересованите страни Д.Д.Г., Л.Д.Ф., В.Д.Р., Р.П.А., М.К.К.. За заинтересованата страна Б.П.Г. се явява адвокат В., надлежно упълномощена.

 

Юрисконсулт Т. – Да се даде ход на делото.

Адвокат В. – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на делото и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от Д.К.Г. против заповед № 1027/04.07.2014г. на кмета на община Несебър с която е наредено на жалбоподателя да предприеме необходимите действия по премахване на преместваем обект и разчистване на терена.

По делото е постъпила административната преписка по издаване на оспорения акт.

 

Юрисконсулт Т. – Считам жалбата за неоснователна. Моля да приемете като доказателства представената административна преписка, както и Наредба № 10 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на Община Несебър и справка от отдел „Местни данъци и такси”, от където е видно, че жалбоподателя е декларирал земя, жилище, в т.ч. и търговски обект магазин. Няма да соча други доказателства.

Адвокат В. – Оспорваме жалбата на всички посочени в нея основания за незаконосъобразност на издадената заповед. Конкретно в самата жалба дори няма точно обособено искане за нарочна отмяна на административния акт, въпреки, че от съдържанието и може да се извлече такова искане. Считаме, че оспорената заповед е правилна и законосъобразна, както и мотивирана. Представените доказателства от жалбоподателя намирам за неотносими, тъй като факта, че през годините същия е заплащал данък смет, не го прави законосъобразен собственик на строежа, а плащането е извършено за това, че той се е намирала на мястото. Представения договор за наем за три години е абсолютно неотносим и е с изтекъл срок на действие, тъй като той е за летния сезон на 2012, 2013 и 2014 година. Моля да приемете административната преписка, както и доказателствата, които се представиха от процесуалния представител на Община Несебър. Ние няма да сочим доказателства. Запозната съм с представените в днешното съдебно заседание документи. Да се приключи събирането на доказателства.

Юрисконсулт Т. – Няма да соча други доказателства, да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към жалбата и в административната преписка писмени доказателства, както и днес представените от ответната страна Наредба № 10 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на Община Несебър и справка от отдел „Местни данъци и такси”.

ПРИКЛЮЧВА събиране на доказателствата.

ДАВА думата по същество.

 

Юрисконсулт Т. – Считам оспорената заповед за правилен и законосъобразен административен акт и моля да бъде потвърден с вашето решение, като отхвърлите жалбата като неоснователна.

Адвокат В. – Моля да постановите решение, с което жалбата да бъде отхвърлена, а оспорената заповед като правилна и законосъобразна да бъде потвърдена. От доказателствата по делото е ясно, че е налице търговски обект - павилион, преместваем такъв, за който Община Несебър е извършила съответни действа, констатирани от съответните органи, които подробно са ги описали в своите актове, а жалбоподателят не е оспорил това твърдение, нито е ангажирал доказателства в тази насока, дали обекта не представлява такъв, какъвто е описан в оспорената заповед. Безспорно е, че същият се намира и поставен в съсобствен терен, липсва съгласие на моята доверителка, даден е под каквато и да форма, няма разрешение за поставяне, няма одобрена схема от общината за поставянето му в частния имот. Установи се безспорно, че има нарушение на чл. 57а ЗУТ и чл.56 ЗУТ, във вр. с разпоредбите на Наредба №10 и цитираните такива в самия акт. Моля да ни присъдите разноските по делото.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: