ПРОТОКОЛ

       

Година 2015,29.04.                                                                      град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ПЪРВИ административен състав

На двадесет и девети април                          две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: М.В.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1358 по описа за 2014 година.

На именното повикване в 13.50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Д.Р., редовно уведомена, не се явява. За нея се явява адвокат Н.Д., с представено пълномощно, находящо се на лист 35 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ - кмет на ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно уведомен, за него юрисконсулт Т., с представено пълномощно, находящо се на лист 46 от делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Б.П.Г., не се явява, редовно уведомена. За нея - адвокат В., с представено пълномощно, находящо се на лист 47 от делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ Д.Д.Г., Л.Д.Ф., В.И.Г., Р.П.А. и М.К.К., редовно уведомени, не се явяват.

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.Т.Д.Ч., която е депозирала заключението си в законоустановения срок.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

АДВОКАТ Д. – Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Да се даде ход на делото.

АДВОКАТ В. – Да се даде ход на делото

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОПУСКА до разпит вещото лице, на което снема самоличността, както следва:

Т.Д.Ч., 67г., семейна, български гражданин, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ч.: Депозирала съм заключение, което поддържам.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д. – В заключението сте посочили, че павилиона се  ползва сезонно за търговска дейност, в момента на огледа работеше ли?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ч. – В момента на огледа не се ползваше обекта. Извикахме наемателя, който отвори павилиона, вътре видях стелажите, манекените, които лятото се ползват, обекта се ползва през лятото. Той самия вид на павилиона не предполага друга дейност, начинът по който изглежда и както е поставен пред площада в центъра и входът му е към улицата, не предполага извършването на друга дейност.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д. – В заключението си сочите, че павилиона е изграден по начин и с материали, които обуславят характера на преместваем обект. Изводът ви е направен с оглед материалите и начина на закрепване на обекта върху терена ли? Считате ли че същия е допълващо застрояване и защо правите такъв извод? Един обект от допълващо застрояване може ли да бъде преместваем?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ч. – Този павилион е сглобяем, донесен е целият като лафка и е поставен върху бетонова основа. Не е закрепен трайно към земята. А ако е като допълнително застрояване, говорим за трайно закрепване.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д. – Да предположим в хипотезата, че имам разрешение за обект на допълващото застрояване и го изградя по този начин?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ч. – Предполагам, че няма да е недопустимо, но трябва да има виза, одобрен проект и т.н.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д. – По отношение на отговора на втория въпрос – в крайна сметка, ако приемем, че този обект е от допълващото застрояване, противоречи ли на ПУП?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ч. – Това УПИ няма ПУП, но възможно е към улицата да се предвиди допълващо застрояване, но на този етап няма. И местоположението на имота предполага това и би бил допустим.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д. – Тъй като аз съм го задал, въпросът дали отговаря на условията на §127, ал.1 от ПРЗ на ЗУТ, но вие сте казали, че е преместваем обект, ако в случая приемем, че не е преместваме, тогава отговаря ли на условията?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ч. – Той е преместваем, не мога да отговоря на въпроса ви, защото съм приела, че е преместваем.

АДВОКАТ Д. – Искам да посоча, че не е отговорено на въпросът ми от вещото лице.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ч. – Това може да се докаже само с направата на ПУП.

АДВОКАТ Д. – Нямам повече въпроси.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Нямам въпроси.

ВЪПРОС на АДВОКАТ В. – Крайните Ви изводи променят ли се, ако евентуално и хипотетично би бил изградил обекта?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ч. – Не се променят.

АДВОКАТ В. – Нямам други въпроси.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице Ч., на което определя възнаграждение в размер на 200лв., платим от внесения депозит.

 

АДВОКАТ Д. – Оспорвам заключението относно извода на вещото лице, че обекта е преместваем и считам, че не е отговорено на поставения от мен въпрос.

Други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Моля да се приеме заключението на вещото лице, което е компетентно изготвено. Относно възражението на страната за това, че е направен такъв извод, дали въпросния строеж е преместваем, до известна степен го споделям, но фактите и обстоятелствата които водят към него, водят към това предположение.

Представям и моля да бъде приети като доказателства по делото справка от началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Несебър, както и писмо за издаването на тази справка. Тези доказателства представям във връзка с искане от предходното съдебно заседание, за това, че жалбоподателката е декларирала като търговски обект процесния павилион.

АДВОКАТ В. – Нямам други доказателствени искания. Моля да приемете представените от община Несебър писмо и справка относно декларирането на обекта в данъчна служба, .

АДВОКАТ Д. – Не възразявам да бъдат приети като доказателства.

 

По доказателствата съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника в днешното съдебно заседание писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането им.

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Д. – Уважаема госпожо председател, моля да уважите жалбата и да ни бъдат присъдени разноските по делото, като ще представя подробни писмени бележки в срок определен ми от съда.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Считам, че оспорената заповед е правилна и законосъобразна, и моля да постановите решение в този смисъл.

АДВОКАТ В. – Уважаема госпожо председател, моля да постановите решение, с което жалбата да бъде отхвърлена. Моля да ни присъдите разноски и също така да ми предоставите възможност за писмено становище по съществото на спора.

 

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна и обявява на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: