ПРОТОКОЛ

       

Година 2015,25.02.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и пети февруари                       две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1358 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.45 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Д.Р., редовно уведомена, не се явява; за нея се явява адв.Д. с представено пълномощно, находящо се на лист 35 от делото

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Т. с представено пълномощно, находящо се на лист 46 от делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

Д.Д.Г., Л.Д.Ф., В.И.Г., Р.П.А., М.К.К. и Д.К.Г., редовно уведомени, не се явяват и не се представляват в процеса;

 

Б.П.Г., редовно уведомена, се явява лично и с адв.В. с представено пълномощно, находящо се на лист 47 от делото.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв.Д.: В предходно съдебно заседание съдът допусна до разпит свидетел от наша страна, но тъй като свидетелят ни не е в състояние да се яви, поради заболяване, в тази връзка, с оглед доказване на твърденията ни, правим искане за допускане на експертиза, която да отговори на въпроси, които съм формулирал в нарочна молба, която представям с препис за страните.

 

Юрисконсулт Т.: Относно искането за извършване на експертиза, имам възражение относно въпрос 1, последно изречение, тъй като трябва да се има предвид, че в момента не е туристически сезон и няма да може да се определи предназначението на обекта.

 

Адв.В.: Ние водим допуснатият свидетел от наша страна и ще моля да го разпитаме в днешно съдебно заседание.

По искането за експертиза, не възразявам.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА извършване на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на въпросите поставени в депозираната молба от жалбоподателя.

Експертизата да се извърши от вещото лице инж.Т.Ч., след внасяне на депозит в размер на 200 лева от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

 ДОПУСКА до разпит воденият в днешно съдебно заседание свидетел, на когото снема самоличността, както следва:

 

Х.Л.Я. – 41г., български гражданин, семеен, неосъждан, без родство със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обеща да говори истината.

 

Разпит на свидетеля Я.:

Адв.В.: Къде живеете и откога?

Свидетелят Я.: Живея в с.Равда, там съм роден. Откакто съм роден, живея там целогодишно.

Адв.В.:***, за който е спора?

Свидетелят Я.: Много добре го познавам. Този имот е на центъра и всеки ден минавам оттам. През лятото работя на 100м от имота.

Адв.В.: имате ли представа какво представлява този имот?

Свидетелят Я.:  Имам представа какво представлява. Там има 5-6 павилиона и всички работят, извършват търговска дейност.

Адв.В.: С какво лице са обектите, накъде гледат?

Свидетелят Я.: С лице са към центъра.

Адв.В.: Можете ли да кажете какви са размерите им?

Свидетелят Я.: Приблизително, понеже съм търговец, обектите имат около 3-4 м лице към центъра.

Адв.В.: Какво се продава в тези павилиони, в какъв период и какви стоки?

Свидетелят Я.: По принцип търговската дейност в тези обекти се извършва през лятото. Отварят се в края на месец май и се работи до края на месец септември. Продава се промишлена стока, предимно дрехи.

Адв.В.: Нямам повече въпроси.

 

Адв.Д.: Тези павилиони имат ли отделни складове?

Свидетелят Я.: Мисля, че нямат.

Адв.Д.: Нямам други въпроси.

Юрисконсулт Т.: Нямам въпроси.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 29.04.2015г. от 13.50 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: