ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 23.02.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и трети февруари                     две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1357 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ Л.Д.Ф. и Д.Д.Г., редовно уведомени, не се явяват и не изпращат представител.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт В., която представя пълномощно.

        

Юрисконсулт В.: Имам възражения по хода на делото.

Моля да бъдат конституирани като заинтересовани лица, съсобствениците на поземления имот, където е разположен процесният обект. Страни в административното производство по издаване на административния акт, който е обжалван, са Л.Д.Ф. и Д.Д.Г., но освен тях има още шест физически лица, които са собственици на поземления имот. В тази връзка по делото има приложени документи за собственост, които са към сигнала от Б.П.Г., депозиран в Община Несебър, по чието искане е инициирано административното производство и са приложени два броя нотариални актове с протокол за одобрена съдебна спогодба, както и удостоверение за наследници.

 

 

По изложеното в днешно съдебно заседание становище от юрисконсулт В., съгласно което този пълномощник счита, че по делото следва да бъдат конституирани като заинтересовани лица тези останали собственици на поземления имот, в който е установено поставянето на преместваем обект, съдът намира това становище и искане за конституиране на заинтересовани страни по делото за неоснователно, като в тази връзка съобразява предмета на делото, представляващ обжалване на административен акт, с който е разпоредено премахването на преместваем обект и с оглед предмета на административния акт, страни по делото следва да бъдат само лицата, по отношение на които е разпоредено премахването на преместваемия обект и това са двамата жалбоподатели и административния орган издал обжалвания административен акт. С оглед този предмет на делото, не са налице както процесуални, така и материалноправни предпоставки за конституиране на заинтересовани страни в процеса.

 

Поради отсъствие на процесуални пречки за движението на процеса, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Юрисконсулт В.: Оспорвам жалбата. Нямам доказателствени искания и няма да сочим други доказателства. Административната преписка е представена в цялост и моля да я приемете.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед.

 

Като съобрази, че допълнителни доказателства по делото няма да се ангажират, доказателствени искания не се съдържат и в депозираната жалба, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Юрисконсулт В.: Моля да отхвърлите депозираната жалба като неоснователна и да оставите в сила обжалвания административен акт. Считам, че оспорваната заповед на кмета на Община Несебър е  законосъобразна и правилна, издадена от компетентен орган и съгласно реда, определен в Наредба № 10 на Общински съвет-гр.Несебър относно поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на общината. Считам, че не са допуснати процесуални нарушения и е спазен точно материалния закон при издаване на оспорваната заповед. Административният орган е констатирал наличието на процесния преместваем обект в поземлен имот в с.Равда и е издал съответния констативен акт, въз основа на който е издадена и оспорената заповед за премахването на обекта № 1020/03.06.2014г. Същата е връчена на лицата, които са адресати и поставили процесния преместваем обект в имота по реда на § 4, ал.2 от ДР на ЗУТ, за което са приложени по делото съответните доказателства. Считам, че жалбата е допустима, подадена в срок, но неоснователна.

Моля да постановите решение в този смисъл.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.03 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: