ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 02.10.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На втори октомври                                    две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1357 по описа за  2013 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

         Жалбоподателят Т.Г.С. - редовно уведомен, не се явява. За не го се явява адв.  К. – представя пълномощно.

         Ответникът – Главен архитект на Община Руен - редовно уведомен, не се явява. За него се явява адв. Ж. – представя пълномощно.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпила молба от жалбоподателя с вх. № 6813 от 11.07.2013 г., в която са направени доказателствени искания.

 

         По хода на делото:

 

         СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на Т.Г.С. ***, против Отказ за издаване на удостоверение за търпимост, рег. № ТСУ-286-1/18.04.2013 г. на Главния архитект на Община Руен.

 

         Адв. К.: Поддържам жалбата на доверителя ми. Удостоверението за търпимост е необходимо на моя доверител с оглед разпоредбата на § 16, ал. 1 ПР ЗУТ за представянето му пред нотариус за извършване на сделка с недвижим имот.

         Поддържам доказателственото искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза, извършването на която се налага поради обстоятелството, че главният архитект е предоставил скица по предходния план, по която имотът не е нанесен. Представили сме скици и два нотариални акта, по които имотът е описан, съобразно планоснимачния номер, поземления имот, квартала и действащия план от 1974 година. По плана от 1931 година, действал до 1974 година, този имот е бил включен в регулацията на селото с номера на парцела, номера на квартала и на поземления имот. При действието на този план е било извършено и строителството на сградата през 1958 година. Има данни, че и по сега действащия план и разписния лист по номера на имота,  имотът е извън регулация, но няма статут на земеделска земя.. С представеното решение на ВКС се потвърждава жилищния характер на имота и че не кореспондира с разпоредбите на ЗСПЗЗ.

 

         Адв. Ж.. Жалбата е неоснователна. Моля да бъде отхвърлено оспорването на отказа на главния архитект за издаване на удостоверение за търпимост по реда на § 16, ал. 1 от ПР ЗУТ.

         Моля, да бъде приета административната преписка, както и допълнителните доказателства, депозирани от административния орган с молба от 18.05.2013 година, касаещи приложените скици и копия от разписните скици.

         Моля, да приемете оригинала от пощенския плик, с който е входирана жалбата в администрацията на Община Руен.

         По отношение на доказателствените искания, считам че приложеното решение на ВКС не следва да се приеме като доказателство по делото, тъй като няма отношение по разрешаване на спора по настоящото производство.

         Досежно, искането на съдебно-техническа експертиза  - предоставям на съда.

 

По доказателствата, Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, както и представения в днешното съдебно заседание оригинал на пощенски плик – R PS 8240 002О3Н 5.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза,  вещото лице, по която след като извърши необходимите справки, да отговори на поставения от жалбоподателя въпрос, формулиран в нарочна молба от 11.07.2013 година, както и на този, поставен от Съда, на основание чл. 171, ал. 2 от АПК, а именно:

Има ли за процесните сгради издадени строителни книжа и дали сградите отговарят на изискванията по § 16 от ПР на ЗУТ, тоест дали са били допустими по действащите подробни градоустройствени планове и по правилата и нормативите, действали по време на извършването им, или съгласно ЗУТ?

 

НАЗНАЧАВА за извършване на експертизата вещото лице инж. М.Г., при депозит в размер на 450.00 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

         Да се уведоми вещото лице, след заплащане на депозита за изготвяне на заключението.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 11.12.2013 година от 10,45 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: